Příloha účetní závěrky za rok 2012

1. Obecné informace

1.1. Charakteristika a hlavní aktivity společnosti

Komerční pojišťovna, a.s., (dále jen „společnost”) vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3362, dne 1. 9. 1995.

Předmět podnikání

Společnost má k 31. 12. 2012 oprávnění k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících s pojišťovací činností v následujícím rozsahu:

1. Pojišťovací činnost dle § 13 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví:

 • v rozsahu pojistných odvětví I., II., III., VI., VII. a IX. životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví,
 • v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10c), 13, 14, 15, 16, a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví

2. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 13 odst. 1 zákona o pojišťovnictví:

 • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví,
 • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví,
 • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví,
 • zprostředkování finančních služeb uvedených pod písmenem a) až e):
  1. a) zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření,
  2. b) zprostředkovatelská činnost v oblasti penzijního připojištění,
  3. c) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání spotřebitelských a hypotečních úvěrů,
  4. d) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání kreditních karet,
  5. e) zprotstředkovatelská činnost v oblasti leasingu,
 • vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 1 175 397 600 Kč a je tvořen 6 580 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 145 470 Kč v zaknihované podobě a 3 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 72 735 Kč v zaknihované podobě. Základní kapitál společnosti byl splacen ve výši 100 %.

Akcionáři společnosti k 31. 12. 2012

Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ: 45 31 70 54, podíl 48,99 %.

SOGECAP S.A., se sídlem 50, Avenue du Général de Gaulle, 92093 Paris, La Défense Cedex, identifikační číslo: 086380730 R.C.S. NANTERRE, podíl 51,01 %.

Sídlo společnosti

Karolinská 1, č.p. 650
PSČ 186 00, Praha 8

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

1.2. Orgány společnosti k 31. 12. 2012

Funkce Jméno
Představenstvo Předseda Stéphane Corbet
Člen Ing. Zdeněk Zavadil
Člen Ing. Jiří Koutník
Člen Ing. Šárka Šindlerová
Člen William Chonier
Dozorčí rada Předseda Philippe Perret
Místopředseda Henri Bonnet
Člen Pascal Bied-Charreton
Člen Ing. Pavel Čejka
Člen Mgr. Martin Kalivoda
  Člen Mgr. Jiří Potužil

Způsob jednání za společnost

Jménem pojišťovny jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu pojišťovny připojí své podpisy vždy společně nejméně dva členové představenstva pojišťovny.

1.3. Podíly v jiných společnostech

Společnost neměla k 31. 12. 2012 žádné podíly v jiných společnostech.

1.4. Změny a dodatky v zápisu společnosti v obchodním rejstříku

V roce 2012 nebyly provedeny žádné změny ani dodatky v zápisu společnosti v obchodním rejstříku.

1.5. Právní poměry

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem o pojišťovnictví včetně příslušných prováděcích předpisů. Společnost provozuje souběžně pojistná odvětví životních i neživotních pojištění.

1.6. Změny ve vlastním kapitálu

V roce 2012 nebyly provedeny žádné změny ve vlastním kapitálu společnosti.

2. ÚČETNÍ METODY

2.1. Obecná východiska pro přípravu účetní závěrky společnosti

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami (dále jen „vyhláška 502“) a českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502.

Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, při dodržení zásady opatrnosti a principu trvání podniku.

Účetní závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se vztahují. Aktiva, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu a u nichž došlo ke snížení hodnoty, jsou vykázána v čisté realizovatelné hodnotě.

Společnost vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak. Účetní závěrka je sestavena ke dni 31. 12. 2012.

2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací výdaje vyšší než 20 000 Kč a další nehmotný majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.

V rámci informačních technologií společnost vynakládá výdaje v oblasti výzkumu a vývoje související zejména s vývojovými studiemi a realizací jednotlivých projektů.

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku se stanoví na základě inventarizace k těm položkám, jejichž ocenění v účetnictví je dočasně vyšší než jejich reálná hodnota. V roce 2012 nebyla žádná opravná položka k dlouhodobému majetku vytvořena.

Společnost stanovila účetní odpisy dlouhodobého majetku jako lineární. Účetní odpisy vycházejí z předpokládané doby životnosti hmotného a nehmotného majetku. Doby odepisování jsou následující:

Kategorie majetku Doba odepisování v letech
Automobily 4
Inventář 7 – 10
Software 4
AIA Software 5
Zřizovací výdaje 5

Z důvodu závazných požadavků na podobu finančních výkazů pro pojišťovny jsou výše uvedené položky dlouhodobého majetku klasifikovány v rozvaze k 31. 12. 2012 následujícím způsobem:

 • dlouhodobý nehmotný majetek včetně pořízení na řádcích 2 – 4;
 • dlouhodobý hmotný majetek (odepisovaný i neodepisovaný) včetně pořízení na řádku 21.

Společnost v roce 2012 uplatňovala daňové odpisy u nehmotného a hmotného majetku.

2.3. Finanční umístění

Depozita

Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení oceňovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých depozit u finančních institucí je reálná hodnota představována nominální hodnotou včetně časového rozlišení úroků. Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění. Přecenění je promítnuto výsledkově.

Dluhové cenné papíry

Dluhové cenné papíry jsou k okamžiku pořízení oceňovány pořizovací cenou. Nakoupený alikvotní úrokový výnos (AÚV) je evidován jako součást jejich pořizovací ceny. Rozdíl mezi pořizovací cenou pláště dlužných cenných papírů a jejich nominální hodnotou je rozpouštěn do výnosů nebo nákladů po dobu zbývající splatnosti těchto cenných papírů použitím metody efektivního úrokového výnosu. Naběhlé úrokové výnosy z cenných papírů se zachycují přímo na příslušný účet těchto cenných papírů. U stejného druhu cenných papírů se za způsob ocenění používá ocenění cenou, zjištěnou pomocí metody FIFO. Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

K datu účetní závěrky jsou dluhové cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát OECD (viz níže). Za reálnou hodnotu obchodovaných cenných papírů je považována cena, za kterou byl cenný papír obchodován na Burze cenných papírů Praha, popř. kótován nejvýznamnějšími obchodníky s cennými papíry.

Rozdíl z přecenění dluhových cenných papírů je účtován proti vlastnímu kapitálu (účet 404), neboť veškeré dluhové cenné papíry držené společností nejsou určeny k obchodování.

Cenné papíry držené do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát OECD a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší, se oceňují amortizovanou pořizovací cenou.

Deriváty

V rámci přijaté investiční strategie KP zajišťuje peněžní toky z cizoměnových dluhových cenných papírů pomocí cross currency swapů. Cílem zajišťovacího vztahu derivátů je eliminace měnového rizika plynoucího z držení cizoměnových dluhových cenných papírů. V souladu s platnou legislativou klasifikuje KP tyto deriváty jako zajišťovací a oceňovací rozdíly z přecenění swapů na reálnou hodnotu účtuje do kapitálu. Reálná hodnota swapů je kalkulována pomocí čisté současné hodnoty pevných budoucích peněžních toků plynoucích z těchto derivátů.

Ostatní složky finančního umístění

Rozdíl z přecenění ostatních složek finančního umístění (akcií), pokud vzniká, je účtován do výkazu zisku a ztráty (účty 539 a 639).

Skladba finančního umístění se řídí závaznými limity dle příslušných ustanovení zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a vyhlášky Ministerstva financí č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.

2.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují v nominálních hodnotách.

V návaznosti na analýzu návratnosti pohledávek po splatnosti, kterou společnost provedla, byly pro jednotlivé skupiny pohledávek stanoveny specifické koeficienty pro tvorbu opravných položek. U pohledávek nově prodávaných produktů se používaly koeficienty produktů skupinově blízkých.

Při výpočtu opravných položek k pohledávkám je riziko (doba po splatnosti) všech pohledávek za konkrétním dlužníkem považováno za rovné riziku (době po splatnosti) nejstarší z nich.

2.5. Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv

Společnost k rozvahovému dni posuzuje, zda existuje náznak toho, že mohlo dojít ke snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu nebo aktiv, která přeceňována jsou, ale oceňovací rozdíly jsou zachycovány rozvahově.

2.6. Peníze a ceniny

Peníze jsou zastoupeny hotovostí a běžnými bankovními účty určenými k zajištění provozu společnosti. Termínované účty, s výjimkou cizoměnových termínovaných účtů, které jsou rovněž používány k zabezpečení provozu společnosti, jsou sledovány v rámci finančního umístění.

Ceniny zahrnují kolky, stravenky, poštovní známky, poukázky flexi pass a jízdenky MHD Praha.

Peníze a ceniny jsou oceňovány nominální hodnotou.

2.7. Technické rezervy

Společnost tvoří technické rezervy v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), tj.:

Rezerva pojistného životních pojištění

Rezerva pojistného životního pojištění je tvořena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých smluv životního pojištění a představuje hodnoty závazků pojišťovny po odečtení hodnoty budoucího pojistného. Technická rezerva zahrnuje již přiznaný podíl na zisku a rovněž rezervu na náklady spojené se správou pojištění. Pro smlouvy tradičního životního pojištění je k výpočtu rezervy užita tzv. Zillmerova metoda, při které jsou záporné hodnoty nahrazeny nulou.

Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné představuje skutečné (případně odhadnuté) částky předepsaného pojistného, jež nenáleží do běžného účetního období, které je vypočítáno jako poměrná částka celkového předepsaného pojistného podle počtu dnů, které se vztahují k běžnému účetnímu období a které se vztahují k následujícím účetním obdobím.

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva na pojistná plnění, v životním i neživotním pojištění, zahrnuje rezervu na pojistná plnění na škody nahlášené do konce účetního období, ale dosud nezlikvidované (RBNS) a na pojistná plnění na škody do konce účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR).

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.

Rezerva na pojistná plnění RBNS je tvořena jako souhrn rezerv očekávaného pojistného plnění za jednotlivé nahlášené, ale nezlikvidované škody dle odhadů výše škod z událostí evidovaných k datu účetní závěrky.

Stav rezervy na pojistná plnění IBNR za dané časové období je určen pojistně-matematickými metodami na základě analýzy dostupných informací zahrnujících mimo jiné:

 • podklady vztahující se ke stavu pojistného kmene v rozlišení na jednotlivé druhy pojištění;
 • časové řady vztahující se k jednotlivým oblastem pojištění, které sledují okamžik vzniku pojistné události a okamžik její likvidace (metoda Chain-Ladder aplikovaná na vývojové trojúhelníky vyplacených plnění případně RBNS; je používáno zpravidla pro neživotní pojištění);
 • odhadované celkové škodní procento;
 • odhadovaná škodní potřeba za časový interval je metoda používána zpravidla pro životní pojištění.

Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně zobrazenou na základě informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se může lišit v důsledku následných informací a událostí a může mít za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou provedeny. Použité postupy a odhady jsou pravidelně prověřovány.

Rezerva na prémie a slevy

Tato rezerva se vytváří ke krytí nákladů na prémie a slevy poskytnuté pojistníkům a pojištěným na základě uzavřených pojistných smluv.

V životním pojištění tato rezerva zahrnuje část výnosů z finančního umístění určenou na předpokládané, ale ještě nepřiznané podíly na zisku.

Společnost v roce 2012 navýšila v souladu s ustanovením § 63 odst. 2 zákona o pojišťovnictví, rezervu na prémie a slevy o 194 milionů Kč na konečnou výši 648 milionů Kč. Tato částka představuje závazek společnosti poskytnout příslušné plnění pojistníkům a nelze ji použít k jiným účelům. Společnost se zavazuje tuto částku přiznat na jednotlivé smlouvy příslušným rozhodnutím společnosti přijatým v plné pravomoci společnosti, jak to odpovídá ustanovením pojistných smluv o podílech na zisku, v následujících letech, nejpozději však do osmi let od vytvoření této rezervy, a to konkrétně těm osobám, které budou pojistníky dotčených produktů, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém společnost takové rozhodnutí učiní.

Pokud by společnost do osmi let od vytvoření této rezervy rozhodnutí jak uvedeno výše neučinila, zavazuje se rozdělit tuto částku (resp. její doposud nerozdělenou část) na smlouvy (tj. produkty, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku) jednotlivých pojistníků, kteří budou pojistníky k poslednímu dni osmého roku od vytvoření této rezervy. Každému takovému pojistníkovi by pak byla připsána částka vypočtená jako průměrný stav rezervy pojistného životních pojištění příslušného pojistníka v průběhu osmého kalendářního roku od vytvoření této rezervy na prémie a slevy/(děleno) celková průměrná hodnota rezervy pojistného životních pojištění těchto pojistníků (tj. pojistníků těch produktů, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku) v průběhu osmého kalendářního roku od vytvoření této rezervy na prémie a slevy *(krát) rezerva na prémie a slevy vytvořená v roce tvorby, resp. její nevyplacená část.

Výše uvedená rezerva na prémie a slevy byla vytvořena nad rámec podílů na zisku, které byly připsány k jednotlivým smlouvám a které se staly součástí rezervy pojistného životních pojištění při připisování podílů za rok 2012.

Z obdobného navýšení provedeného v roce 2011 ve výši 174 milionů Kč, v roce 2010 ve výši 165 milionů Kč a v roce 2009 ve výši 115 milionů Kč nebyla v roce 2012 použita žádná část.

Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů

Na závazky ze smluv životních pojištění tvoří společnost rezervy. Společnost provádí k datu účetní závěrky test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění (dále jen „test postačitelnosti rezerv“), jehož cílem je prověřit postačitelnost součtu výše uvedených rezerv životních pojištění. Základní metodou testování rezervy je model diskontovaných peněžních toků.

Výsledkem testu postačitelnosti je minimální hodnota závazků za pojistníky spočtená pomocí nejlepšího odhadu předpokladů budoucího vývoje vstupních parametrů upravených o přirážky na riziko a neurčitost.

K nepostačitelnosti rezerv dochází, pokud je minimální hodnota pojistných závazků vyšší než výše životních rezerv snížená o odpovídající nesplacené pořizovací náklady. Pokud je výsledkem testu postačitelnosti nedostatečná výše technických rezerv, vytvoří společnost rezervu ve výši této nepostačitelnosti.

Metodika tvorby a čerpání rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry je v souladu s Odbornou směrnicí č. 3 České společnosti aktuárů ze dne 22. 9. 2003.

Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Tato rezerva je určena na krytí závazků pojišťovny vůči pojištěným u těch produktů životního pojištění, kdy investiční riziko nese na základě pojistné smlouvy pojistník; pojišťovna ji tvoří od roku 2006, kdy byl zahájen prodej těchto produktů.

Výše rezervy se stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši jejich podílů na umístěných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv, a to podle zásad specifikovaných v pojistných smlouvách.

V souladu s § 67 odst. 3 zákona o pojišťovnictví je na část závazků z těchto pojistných smluv, které vyplývají (a) z krytí rizika smrti a (b) z prostředků umístěných na tzv. garantovaném fondu, tvořena rezerva podle § 65 zákona o pojišťovnictví.

2.8. Rezervy na ostatní rizika a ztráty

Společnost také vytváří další rezervy na rizika přímo nesouvisejících s pojištěním.

Jedná se o rezervu na očekávaná rizika a ztráty vyplývající ze soudních sporů a obdobných případů, rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na audit, výroční dopisy klientům, výroční zprávu a restrukturalizační rezervu.

Restrukturalizační rezerva

V návaznosti na ztrátové hospodaření Komerční pojišťovny v roce 2001 a v předcházejících letech byla zahájena mateřskou společností v roce 2002 restrukturalizace společnosti.

Na základě analýzy očekávaných nákladů vyplývajících z této restrukturalizace vytvořila společnost v roce 2002 a 2003 rezervu na část nákladů, které lze podle platných účetních předpisů zaúčtovat do běžného období. Tato rezerva je průběžně rozpouštěna oproti reálně vynaloženým nákladům.

2.9. Závazky

Závazky se oceňují v nominální hodnotě.

Součástí závazků vůči pojištěným jsou především předplatky a přeplatky na pojistném a přijaté platby nespárované k datu účetní závěrky s příslušnými položkami pohledávek.

2.10. Přechodné účty aktiv a pasiv

Mezi hlavní položky přechodných účtů aktiv a pasiv patří:

 • náklady příštích období – zejména časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy;
 • příjmy příštích období – zejména časově rozlišené výnosy z termínovaných vkladů;
 • dohadné účty aktivní – zejména očekávané příjmy od zajistitelů (podíly na pojistných plněních, provize a podíly na zisku) a dohad na v provozních systémech doposud nepředepsané pojistné;
 • dohadné účty pasivní – zejména dohadné položky na očekávané pojistné postoupené zajistitelům, na nevyplacené provize, poplatky a nevyfakturované dodávky.

2.11. Předepsané hrubé pojistné

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré splatné částky podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

Časové rozlišení předepsaného pojistného je v souladu s postupy účtování pro pojišťovny provedeno formou tvorby rezervy na nezasloužené pojistné (viz kap. 2.7.).

2.12. Náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných událostí a dále zahrnují externí náklady pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o přijaté regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny. Náklad je účtován v běžném účetním období v okamžiku uznání výše závazku vůči klientovi.

Jako náklad na pojistné plnění (zejména u životního pojištění) se účtuje nejen pojistné plnění ze vzniklé škody (neživotní pojištění, u životního pojištění smrt či dožití), ale také výplaty peněz klientům z účtů kapitálového životního pojištění a odbytné při zrušení tohoto pojištění.

Při likvidaci pojistných událostí neživotního pojištění společnost spolupracuje se společnostmi WILLIS, s.r.o., AXA Assistance CZ, s.r.o., Gras Savoye a Mondial Assistance, a to v oblasti organizačního, ekonomického a technického poradenství včetně šetření pojistných událostí, vytvoření úplných podkladů pro revizi a likvidace těchto pojistných událostí.

2.13. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv. Mezi pořizovací náklady na pojistné smlouvy patří zejména:

 • provize vyplácené získatelům pojistných smluv;
 • úhrada za lékařské posudky.

Provize v oblasti neživotního pojištění jsou časově rozlišovány v závislosti na poměru nezaslouženého pojistného proti předepsanému pojistnému, resp. dle očekávané doby platnosti smlouvy, ke kterému se příslušná provize vztahuje.

Pořizovací náklady v oblasti produktů tradičního životního pojištění jsou časově rozlišovány formou zillmerovaných rezerv životního pojištění.

Provize u životního pojištění, kde nositelem investičního rizika je pojistník, jsou časově rozlišovány v závislosti na poměru nezaslouženého pojistného proti předepsanému pojistnému, resp. dle očekávané doby platnosti smlouvy, ke kterému se příslušná provize vztahuje.

2.14. Správní režie

Správní režii tvoří náklady přímo nesouvisející s uzavíráním pojistných smluv – zejména spotřeba materiálu a pohonných hmot, cestovné, nájemné, poradenské služby, poštovné, jiné poplatky, mzdy a ostatní sociální náklady nebo odpisy majetku.

Pokud lze náklady správní režie přiřadit přímo k některému druhu pojištění, účtují se v průběhu roku přímo na příslušné technické účty životního nebo neživotního pojištění.

Přímo nepřiřazené náklady správní režie se primárně účtují na netechnické nákladové účty a na konci účetního období jsou převedeny na technické účty životního a neživotního pojištění v poměru vypočteném podle ABC metody (activity based costing) přiřazování nákladů k jednotlivým druhům pojištění, a to v poměru 20,1 % na neživotní pojištění a 79,9 % na životní pojištění.

2.15. Účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění

Účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění a jejich rozdělení mezi životní a neživotní pojištění

Společnost má portfolio cenných papírů rozděleno do tří částí:
i) portfolio cenných papírů kryjící rezervy neživotního pojištění,
ii) portfolio cenných papírů kryjící rezervy životního pojištění,
iii) portfolio cenných papírů kryjící prostředky vlastního kapitálu společnosti.

Výnosy a náklady z finančního umístění jsou účtovány odděleně, ale primárně na technických účtech životního pojištění. Na konci účetního období jsou čisté výnosy nesouvisející s životním pojištěním přeúčtovány na netechnické účty a z netechnických účtů je přeúčtována odpovídající hodnota výnosů na technické účty neživotního pojištění.

Jako klíč k přerozdělení netechnických nákladů a výnosů z finančního umístění se používá poměr mezi průměrnou výší technických rezerv životního pojištění a prostředků vlastního kapitálu.

Způsob účtování realizace finančního umístění

Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných instrumentů finančního umístění a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní hodnoty.

2.16. Ostatní náklady a výnosy

Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet životního a neživotního pojištění.

Náklady, které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na netechnický účet a následně převedeny na technický účet životního či neživotního pojištění. Jako klíč k jejich přerozdělení jsou použity koeficienty zvlášť pro životní a neživotní pojištění, viz kapitola 2.14.

Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní náklady nesouvisející s pojištěním a zajištěním.

2.17. Zajištění

Podíl zajistitele na pojistném podle příslušných smluv se zajistiteli je fakturován a odváděn z předepsaného pojistného ze zajištěných pojistných smluv. K datu účetní závěrky je vytvořena dohadná položka pasivní na dosud nevyfakturovaný, ale očekávaný podíl zajistitele na předepsaném pojistném.

Podíl zajistitele na pojistném plnění je podle příslušných smluv se zajistiteli vypočítáván a vyplácen ze skutečně vyplacených pojistných plnění. Na očekávaný a dosud nevyplacený podíl zajistitele na zaúčtovaném pojistném plnění jsou vytvořeny dohadné položky aktivní.

Provize od zajistitele je dle příslušných smluv se zajistiteli vypočítávána a vyplácena z odvedeného podílu zajistitele na pojistném s přihlédnutím k výši škodního průběhu.

O podílech na zisku zajistitele účtuje společnost v okamžiku, kdy lze s dostatečnou určitostí nárok na tento podíl určit a prokázat. K 31. 12. 2012 nebylo o podílech na zisku zajistitele účtováno.

Podíl zajistitele na rezervách je vypočítáván na základě podílu zajistitelů na přijatém pojistném nebo pojistném plnění po zohlednění dalších relevantních faktorů.

2.18. Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období a dále rezervu na daň splatnou, a to z titulu samostatného základu daně (dividendy přijaté ze zahraničí).

2.19. Odložená daň

Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech přechodných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními hodnotami pro účely finančních výkazů. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v obdobích, kdy se odhaduje uplatnění dočasného daňového rozdílu. Základní přechodné rozdíly vznikají při odepisování dlouhodobého hmotného majetku, tvorby opravných položek k pohledávkám, rezerv a u daňových ztrát převáděných do dalších období.

Společnost v roce 2012 účtovala o odloženém daňovém závazku.

2.20. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné během účetního období jsou účtovány v kurzu ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu, popř. kurzem, za který byla transakce realizována. Zůstatky aktiv a pasiv denominovaných v cizí měně jsou k 31. prosinci běžného roku přepočítány kurzem ČNB k tomuto datu. Kurzové zisky a ztráty jsou účtovány výsledkově, s výjimkou cizoměnových dluhových cenných papírů, kde jsou kurzové rozdíly součástí přecenění na reálnou hodnotu.

2.21. Konsolidace

Tato účetní závěrka je společností sestavena jako nekonsolidovaná. Údaje účetní závěrky společnosti se zahrnují do konsolidované účetní závěrky společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07 a společnosti SOGECAP S.A., se sídlem 50 avenue du Général De Gaulle, 92093 Paris la Defense Cedex, kde je možno konsolidované účetní závěrky získat.

2.22. Použití odhadů

Účetní závěrka k 31. prosinci 2012 je sestavena na základě současných nejlepších odhadů dostupných ke konci účetního období, zejména v oblasti stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a stanovení výše rezerv. Vedení společnosti se domnívá, že účetní závěrka podává nejvěrnější a nejpoctivější obraz finanční pozice pojišťovny a jejího výsledku hospodaření s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení závěrky.

3. Doplňující informace k finančním výkazům

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Pořizovací cena

údaje v tis. Kč Přírůstky Úbytky 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Odepisovaný hmotný majetek 4 586 24 787 35 691 55 892
Z toho: automobily 315 947 8 709 9 341
hardware 3 980 22 916 16 232 35 168
kancelářská technika 291 908 8 644 9 261
inventář 0 16 2 106 2 122
Odepisovaný nehmotný majetek 5 154 0 201 293 196 139
Neodepisovaný hmotný majetek 0 0 236 236
Pořízení majetku 0 397 0 397
Z toho: nehmotný majetek 0 397 0 397
hmotný majetek 0 0 0 0
Celkem 9 740 25 184 237 220 252 664

Oprávky

údaje v tis. Kč Přírůstky Úbytky 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Odepisovaný hmotný majetek 5 172 24 788 22 352 41 968
Z toho: automobily 1 842 947 6 110 5 215
hardware 2 374 22 916 8 010 28 552
kancelářská technika 672 908 6 596 6 832
inventář 284 17 1 636 1 369
Odepisovaný nehmotný majetek 8 842 0 188 438 179 596
Celkem 14 014 24 788 210 790 221 564

Zůstatková cena

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Odepisovaný hmotný majetek 13 339 13 925
Z toho: automobily 2 599 4 127
hardware 8 222 6 616
kancelářská technika 2 048 2 429
inventář 470 753
Odepisovaný nehmotný majetek 12 855 16 542
Neodepisovaný hmotný majetek 236 236
Pořízení majetku 0 397
Z toho: nehmotný majetek 0 397
hmotný majetek 0 0
Celkem 26 430 31 100

Výše uvedené položky představují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vykazovaný na následujících řádcích rozvahy:

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Nehmotný majetek (ř. 2) 12 855 16 939
Hmotný movitý majetek (ř. 29) 13 575 14 161
Celkem 26 430 31 100

Odpisy dlouhodobého majetku proúčtované do nákladů v roce 2012 činily 18 870 tis. Kč (2011: 32 083 tis. Kč). Nejvýznamnější přírůstky hmotného odepisovaného majetku se v roce 2012 týkaly serverů včetně příslušenství (3 980 tis. Kč).

U nehmotného odepisovaného majetku došlo k největšímu nárůstu nákupem nových softwarů (5 154 tis. Kč). Na objemu vyřazeného hmotného odepisovaného majetku se nejvyšší měrou podílí vyřazení serverů (22 916 tis. Kč).

3.2. Finanční umístění

Reálná hodnota finančního umístění (údaje v tis. Kč)

Skupina aktiv 31. 12. 2012  31. 12. 2011
Dluhopisy vydané členským státem EU nebo jeho centrální bankou 15 397 713 12 312 303
Dluhopisy vydané bankami členských států EU 3 420 747 4 890 562
Kotované dluhopisy vydané obchodními společnostmi EU 4 151 202 3 476 394
Kotované komunální dluhopisy 343 600 312 310
Kotované dluhopisy vydané bankami a obchodními společnostmi nečlenských států EU 2 323 352 370 400
Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD 0 0
Opravná položka k cenným papírům 0 0
Cenné papíry s pevným výnosem celkem 25 636 614 21 361 970
Akcie 255 821 232 261
Depozita u bank 903 000 789 000
Ostatní finanční umístění – Cross Currency Swap −414 399 −413 408
Cenné papíry a depozita celkem 26 381 036 21 969 822

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, je v souladu s požadavky kladenými na skladbu finančního umístění zákonem o pojišťovnictví a vyhláškou č. 434/2009 Sb., kterou se provádí zákon o pojišťovnictví.

Prostředky finančního umístění jsou ze 47 % (2011: 45 %) alokovány do státních dluhopisů vydaných Českou republikou. Dalšími skupinami prostředků finančního umístění jsou dluhopisy vydané bankami, dluhopisy vydané obchodními společnostmi (se sídlem v České republice i mimo Českou republiku), komunální dluhopisy, akcie a bankovní depozita.

Investice do akcií jsou doplňkovým nástrojem zařazeným do portfolia počátkem roku 2007. Limit pro tyto investice je 1 % z celkového objemu portfolia. Ke konci roku 2012 dosahoval objem akciových investic 1 % (2011: 1 %).

V roce 2012 bylo do investičního portfolia, kromě dluhopisů denominovaných v CZK (pořizovací cena 2,3 mld. CZK), nakoupeno dalších jedenáct dluhopisů denominovaných v měně EUR a USD v celkové pořizovací ceně 100,8 mil. EUR a 23,7 mil. USD (ekvivalent 3,04 mld. CZK). Budoucí cizoměnové peněžní toky plynoucí z těchto investic, byly zajištěny proti měnovému riziku pomocí výměny peněžních toků z cizoměnových dluhopisů za české koruny v předem sjednaném kurzu pomocí zajišťovacích cross currency swapů. Důvodem k nakoupení cizoměnových dluhopisů byla vyšší výnosnost nabízená emitenty na evropském finančním trhu ve srovnání s domácím trhem.

Investiční portfolio KP

Investiční portfolio KP

3.3. Pohledávky

Věcná struktura pohledávek

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Pohledávky z přímého pojištění za pojistníky 172 514 150 040
Pohledávky za zprostředkovateli (makléři) 0 0
Pohledávky při operacích zajištění 0 283
Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění 9 690 11 778
Celkem pohledávky z přímého pojištění a zajištění 182 204 162 101
Poskytnuté provozní zálohy 51 810 51 914
Ostatní pohledávky 287 533 335 708
Pohledávky za zaměstnanci 0 0
Zálohová daň z příjmů 20 879 0
Pohledávky celkem 542 426 549 723

Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění k 31. 12. 2012 vznikají z důvodu časového zpoždění mezi poukázáním plateb za pojistná plnění exkasním šekovým systémem a jejich vypořádáním (tj. zúčtováním pohledávek proti příslušnému účtu závazků vůči pojistníkům).

Provozní zálohy k 31. 12. 2012 v celkové výši 51 810 tis. Kč (2011: 51 914 tis. Kč) tvoří zejména zálohy na podíly na zisku kolektivních smluv ve výši 39 798 tis. Kč (2011: 39 321 tis. Kč), provozní záloha poskytnutá společnosti AXA ASSISTANCE ve výši 1 701 tis. Kč (2011: 1 708 tis. Kč), kauce na pronájmy ve výši 7 555 tis. Kč (2011: 7 364 tis. Kč).

Ostatní pohledávky k 31. 12. 2012 obsahují zejména pohledávku z titulu nesplacené jistiny a kupónu z cenného papíru ve výši 282 960 tis. Kč (2011: 272 025 tis. Kč).

Věková struktura pohledávek z přímého pojištění za pojistníky je následující:

měsíců po splatnosti 2012
údaje v tis. Kč 0–3 4–6 7–12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 0 11 011 11 011
Merlin, Merlin Profi 7 576 1 037 23 162 390 32 165
Patron, Patron-Profi 1 897 1 168 65 57 3 187
Ost. NP 4 460 80 61 825 5 426
Vital Invest 12 935 1 517 152 305 14 910
Vital 36 645 115 121 3 488 40 369
Ostatní produkty životního pojištění 34 476 19 342 2 722 8 907 65 446
Celkem 97 989 23 259 26 283 24 983 172 514
měsíců po splatnosti 2011
údaje v tis. Kč 0–3 4–6 7–12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 0 26 941 26 941
Merlin, Merlin Profi 108 932 25 649 1 460 28 149
Patron, Patron-Profi 2 198 52 108 909 3 268
Ost. NP 544 80 93 788 1 505
Vital Invest 14 658 1 078 141 983 16 860
Vital 7 394 406 288 3 483 11 570
Ostatní produkty životního pojištění 27 363 19 508 3 169 11 707 61 747
Celkem 52 265 22 056 29 448 46 271 150 040

Opravné položky k pohledávkám z přímého pojištění jsou následující:

měsíců po splatnosti 2012
údaje v tis. Kč 0–3 4–6 7–12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 0 11 011 11 011
Merlin, Merlin Profi 0 0 0 0 0
Patron, Patron-Profi 0 9 33 57 98
Ost. NP 0 76 58 815 949
Vital Invest 0 1 442 144 305 1 891
Vital 0 98 120 3 488 3 707
Ostatní produkty životního pojištění 0 324 363 8 739 9 425
Celkem 0 1 949 718 24 415 27 081
měsíců po splatnosti 2011
údaje v tis. Kč 0–3 4–6 7–12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 0 26 941 26 941
Merlin, Merlin Profi 0 0 0 0 0
Patron, Patron-Profi 0 10 54 909 973
Ost. NP 0 78 86 778 941
Vital Invest 0 1 024 134 983 2 141
Vital 0 361 285 3 483 4 129
Ostatní produkty životního pojištění 0 554 898 11 684 13 136
Celkem 0 2 027 1 457 44 778 48 262

Společnost vytváří opravné položky pouze k individuálním pojistným smlouvám. V případě kolektivních pojistných smluv jako jsou smlouvy na produkty Merlin a Profi Merlin nese riziko neplacení pojistitel, který je v tomto případě Komerční banka.

Kromě opravných položek k pohledávkám za pojistníky vytváří Společnost i opravné položky k Ostatním pohledávkám.

U ostatních pohledávek je k 31. 12. 2012 vytvořena opravná položka z titulu jistiny a 2. kupónu dluhopisu Landsbanki 4,40/09 ve výši 239 360 tis. Kč (2011: 239 360 tis. Kč).

Pohledávky při operacích zajištění

Výše pohledávek při operacích zajištění 0 tis. Kč (2011: 283 tis. Kč). Pohledávky jsou tvořeny zejména neuhrazenými podíly zajistitele na pojistných událostech a neuhrazenými provizemi od zajistitele.

3.4. Peníze a ceniny

údaje v tis. Kč 2012 2011
Běžné účty 82 477 36 060
Pokladna 82 45
Ceniny 630 557
Peníze na cestě −1 402 0
Opravná položka k UB −67 −67
Celkem 81 720 36 595

V roce 2003 byla k běžnému účtu vedenému u Union banky vytvořena opravná položka ve 100 % výši, tj. 96 tis. Kč, v roce 2004 a 2010 došlo k částečné úhradě této pohledávky v částce 29 tis. Kč, ve stejném poměru byla snížena opravná položka. Společnost bude opravnou položku evidovat až do skončení likvidace Union banky.

3.5. Přechodné účty aktiv

Členění přechodných účtů aktiv

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Časové rozlišení pořizovacích nákladů 68 513 39 541
z toho: provize neživotního pojištění 24 522 19 448
z toho: provize životního pojištění 43 991 20 093
Ostatní náklady příštích období 10 219 8 396
Příjmy příštích období 0 0
Dohadné účty aktivní 66 823 42 382
z toho: pojistné 32 841 31 720
  provize a podíl zajistitele na pojistném plnění 654 2 404
  ostatní 33 328 8 258
Celkem 145 555 90 320

Dohadné položky aktivní z pojistného k 31. 12. 2012 ve výši 32 841 tis. Kč (2011: 31 720 tis. Kč) představují pojistné ze smluv uzavřených, avšak nenatypovaných do provozního systému do data uzávěrky účetních knih.

Dohadné položky aktivní z provizí a podílu zajistitele na pojistném plnění k 31. 12. 2012 ve výši 654 tis. Kč (2011: 2 404 tis. Kč) vyplývají z vyúčtování zajištění zejména za čtvrté čtvrtletí roku 2012.

Ostatní dohadné položky představují zejména nevyfakturovaný manažerský poplatek z prodeje Forte fondů ve výši 30 765 tis. Kč (2011: 5 745 tis. Kč).

Podrobnější informace o zajištění jsou uvedeny v kapitole 3.25.

3.6. Vlastní kapitál

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Základní kapitál 1 175 398 1 175 398
Ostatní kapitálové fondy 681 910 −185 185
– z toho oceňovací rozdíly CP 886 405 10 173
– z toho oceňovací rozdíly derivátů −383 542 −392 286
– z toho up front fee 339 001 153 489
– z toho odložená daň −159 954 43 439
Zákonný rezervní fond 52 493 39 941
Nerozdělený zisk minulých let 303 838 65 345
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0
Hospodářský výsledek běžného účetního období 175 418 251 046
Celkem 2 389 057 1 346 544

3.7. Technické rezervy

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
název rezervy Hrubá výše Podíl zajistitele Čistá výše Čistá výše
Rezerva pojistného životních pojištění 22 536 068 0 22 536 068 19 500 670
Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 5 136 987 0 5 136 987 3 867 361
Z toho:      
Vital Invest, Brouček, Modrý Vital Invest 5 136 987 0 5 136 987 3 867 361
Rezerva na pojistné plnění IBNR 71 120 3 317 67 803 82 664
Z toho:        
Neživotní pojištění 45 485 2 964 42 521 59 178
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 0 0 0 0
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 673 292 381 446
Pojištění karet 11 334 2 672 8 662 23 687
Merlin, Merlin Profi 476 0 476 649
Patron, Patron Profi 2 376 0 2 376 2 215
Ostatní neživotní pojištění 30 626 0 30 626 32 182
Životní pojištění 25 635 353 25 282 23 486
Vital 1 816 0 1 816 265
Hypotéky 10 789 0 10 789 9 588
Pojištění spotřebitelských úvěrů a kreditních karet 9 129 0 9 129 10 880
Ostatní ŽP 3 901 353 3 548 2 753
Rezerva na pojistné plnění RBNS 338 594 70 880 267 714 249 138
Z toho:
Neživotní pojištění 176 738 69 706 107 033 111 550
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 124 795 59 685 65 110 68 120
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 2 189 1 221 968 978
Pojištění karet 42 800 8 800 34 000 37 619
Merlin, Merlin Profi 2 895 0 2 895 2 272
Patron, Patron Profi 2 466 0 2 466 1 671
Ostatní neživotní pojištění 1 594 0 1 594 891
Životní pojištění 161 855 1 174 160 681 137 588
Vital 117 929 0 117 929 92 430
Hypotéky 8 929 234 8 695 6 880
Pojištění spotřebitelských úvěrů a kreditních karet 8 920 0 8 920 8 165
Ostatní ŽP 26 077 940 25 137 30 113
Rezerva na prémie a slevy 712 831 0 712 831 524 411
Z toho:        
Neživotní pojištění 495 0 495 774
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 0 0 0 0
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 495 0 495 774
Životní pojištění 712 336 0 712 336 523 638
Vital 59 489 0 59 489 64 221
Vital Invest, Brouček, Modrý Vital Invest 4 787 0 4 787 5 356
Ostatní ŽP 648 060 0 648 060 454 060
Rezerva na nezasloužené pojistné 56 920 276 56 644 52 758
Z toho:        
Neživotní pojištění 39 742 157 39 585 35 381
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 1 001 157 844 618
Pojištění karet 329 0 329 0
Patron, Patron Profi 13 554 0 13 554 16 623
Ostatní neživotní pojištění 24 858 0 24 858 18 140
Životní pojištění 17 178 119 17 059 17 376
Vital Invest 1 744 0 1 744 1 542
Vital 468 0 468 567
Hypotéky 1 988 0 1 988 2 081
Ostatní ŽP 12 978 119 12 859 13 186
Rezerva na krytí závazků z použ. TÚM 234 679 0 234 679 144 129
Vital 227 238 0 227 238 140 826
Životní pojištění 7 441 0 7 441 3 303

3.8. Výsledek likvidace pojistných událostí neživotního pojištění – run-off netto analýza

údaje v tis. Kč 2012 2011
Výše rezervy na pojistná plnění k 1. 1. 170 626 152 160
Úhrady pojistných plnění vyplacených v běžném účetním období za pojistná plnění vzniklá v minulém účetním období 15 386 17 851
Výše rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 124 325 105 452
Výsledek likvidace pojistných událostí 30 915 28 856

3.9. Výsledek likvidace pojistných událostí životního pojištění – run-off netto analýza

údaje v tis. Kč 2012 2011
Výše rezervy na pojistná plnění k 1. 1. 1 521 1 955
Úhrady pojistných plnění vyplacených v běžném účetním období za pojistná plnění vzniklá v minulém účetním období 543 610
Výše rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 883 957
Výsledek likvidace pojistných událostí 95 388

Run-off netto analýza produktů životního pojištění je prezentována pro úrazové připojištění. Výsledek likvidace pojistných událostí z produktů obnosového pojištění je neutrální.

3.10. Rezerva na ostatní rizika a ztráty

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Rezerva na soudní spory a obdobná rizika 13 559 13 174
Rezerva na daň z příjmů právnických osob 36 454 45 178
Rezerva na restrukturalizaci 7 500 7 500
Rezerva na ostatní rizika a ztráty celkem 57 513 65 852

Rezerva na soudní spory a obdobná rizika představuje rezervu na očekávané ztráty z probíhajících soudních sporů a další očekávané ztráty z transakcí uskutečněných do data účetní závěrky, a to zejména v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Tato rezerva byla vedením společnosti stanovena a aktualizována na základě všech dostupných údajů jako přiměřeně opatrný odhad konečné výše nákladů souvisejících s výše zmíněnými záležitostmi.

Stav restrukturalizační rezervy k 31. 12. 2012 je stejný jako k 31. 12. 2011. V průběhu účetního období nebyla v souvislosti s vyrovnáním s agenty prodejní sítě rezerva rozpuštěna.

3.11. Závazky

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Závazky z přímého pojištění vůči pojištěným 152 186 113 686
Závazky vůči zprostředkovatelům 96 115
Závazky při operacích zajištění 15 229 4 452
Ostatní závazky z přímého pojištění a zajištění 1 901 71
Celkem závazky z přímého pojištění a zajištění 169 412 118 325
Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti 9 939 7 512
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 4 293 4 575
Závazky vůči finančním institucím 0 0
Ostatní závazky 169 593 6 209
Ostatní přímé daně 2 200 1 713
Ostatní nepřímé daně a poplatky 2 199 2 703
Celkem závazky 357 636 141 037

Žádný ze závazků společnosti nebyl k 31. 12. 2012 zajištěn zástavním právem nebo jiným věcným břemenem.

Společnost k 31. 12. 2012 eviduje závazky z přímého pojištění vůči pojištěným po splatnosti (starší 5 let ve výši 13 103 tis. Kč, rok 2011: 8 059 tis. Kč). Zahrnují nevyplacená pojistná plnění a přeplatky.

Ostatní závazky, které se nevztahují k pojištění, jsou tvořeny především odloženým daňovým závazkem ve výši 150 193 tis. Kč a nesplacenými fakturami (starší 5 let 0 tis. Kč).

3.12. Přechodné účty pasiv

Členění přechodných účtů pasiv

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Výnosy příštích období 0 0
Dohadné účty pasivní 230 783 282 734
Z toho: podíl zajistitele na pojistném 6 367 6 240
provize získatelům 191 143 219 264
pojistné plnění 2 184 2 308
ostatní 31 089 54 922
Přechodné účty pasiv 230 783 282 734

Dohadné účty pasivní k provizím získatelům ve výši 191 143 tis. Kč (2011: 219 264 tis. Kč) jsou odhadem dosud nevyplacených provizí za získání pojistných smluv. Největší podíl představuje odhad výše nevyplacených provizí vůči společnosti ESSOX s.r.o. ve výši 68 854 tis. Kč (2011: 69 774 tis. Kč) a společnosti Komerční banka, a.s., v celkové výši 92 809 tis. Kč (2011: 128 026 tis. Kč).

Ostatní přechodné účty pasiv ve výši 31 089 tis. Kč (2011: 54 922 tis. Kč) jsou tvořeny zejména nevyfakturovanými dodávkami ve výši 24 280 tis. Kč (2011: 45 701 tis. Kč) a náklady na bonusy za rok 2012 ve výši 6 073 tis. Kč (2011: 8 378 tis. Kč).

3.13. Daně

Daň z příjmu splatná

Splatná daň za rok 2012 činí 35 042 tis. Kč. Daň z titulu samostatného základu daně činí 1 412 tis. Kč.

Odložená daň

Hodnota vypočítaného odloženého daňového závazku činila k 31. 12. 2012 částku −150 192 tis. Kč, z toho −159 954 tis. Kč je zaúčtováno do vlastního kapitálu. Náklad z titulu změny odložené daně ve výši 3 792 tis. Kč zaúčtovaný do výkazu zisku a ztráty v roce 2012 představuje snížení odložené daňové pohledávky z titulu dlouhodobého majetku a rezerv.

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Odložená daň z titulu:    
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 7 251 11 051
Dlouhodobý finanční majetek −159 954 43 438
Daňová ztráta minulých let   0
Rezervy 2 510 2 503
Odložená daň celkem −150 193 56 992

3.14. Neživotní pojištění

údaje v tis. Kč 2012 2011
Předepsané hrubé pojistné 286 621 257 522
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 0 −1
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 1 387 1 657
Pojištění karet 50 818 43 901
Merlin, Merlin Profi 135 293 114 895
Patron, Patron Profi 35 620 37 174
Ostatní neživotní pojištění 63 503 59 896
Hrubé zasloužené pojistné 282 375 248 434
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) −247 −351
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 1 432 1 701
Pojištění karet 50 755 43 901
Merlin, Merlin Profi 131 806 116 198
Patron, Patron Profi 38 689 39 078
Ostatní neživotní pojištění 59 940 47 907
Hrubé náklady na pojistná plnění 50 985 33 047
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 425 −9
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 2 244 2 951
Pojištění karet 20 123 22 001
Merlin, Merlin Profi 14 244 2 617
Patron, Patron Profi 2 639 2 762
Ostatní neživotní pojištění 11 310 2 725
Saldo zajištění −4 795 −1 607
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 64 409 73 004
– provize 66 359 77 371
– ostatní pořizovací náklady 0 2 690
– rozpuštění časového rozlišení (aktiva) 0 0
– tvorba časového rozlišení (aktiva) −1 950 −7 057

3.15. Životní pojištění

údaje v tis. Kč 2012 2011
Předepsané hrubé pojistné 5 862 149 6 593 375
Zasloužené pojistné 5 862 536 6 593 454
Hrubé náklady na pojistná plnění 1 882 356 1 893 290
Saldo zajištění −115 631 −8 276
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 180 486 166 593
– provize 202 760 184 172
– ostatní pořizovací náklady 1 627 1 352
– tvorba časového rozlišení −23 901 −18 931

Přehled životního pojištění, předepsané pojistné

údaje v tis. Kč 2012 2011
Individuální smlouvy 5 658 476 6 392 256
z toho pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 1 106 216 1 756 157
Kolektivní smlouvy 203 673 201 119
Životní pojištění celkem 5 862 149 6 593 375
Jednorázově placené 4 982 593 5 725 417
z toho pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 1 079 549 1 732 394
Běžně placené 879 556 867 958
z toho pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 26 667 23 763
Životní pojištění celkem 5 862 149 6 593 375
Pojistné smlouvy bez prémie 0 0
Pojistné smlouvy s prémii 5 862 149 6 593 375
z toho pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 1 106 216 1 756 157
Životní pojištění celkem 5 862 149 6 593 375

3.16. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí, kde bylo pojištění uzavřeno

Společnost uzavírala smlouvy na území České republiky, Slovenské republiky, Bulharska, Rumunska a Německa.

údaje v tis. Kč 2012 2011
Předepsané pojistné plyne ze smluv, které pojišťovna uzavřela:    
v členském státu EU, kde má své sídlo 6 083 713 6 810 973
v ostatních členských státech EU 65 057 39 924
Předepsané pojistné celkem 6 148 770 6 850 897

3.17. Přehled provizí

Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla v roce 2012 částky 268 302 tis. Kč (2011: 235 555 tis. Kč) a člení se následovně:

Životní pojištění Neživotní pojištění
údaje v tis. Kč 2012 2011 2012 2011
Náklady na provize 201 943 165 241 66 359 70 314

3.18. Náklady a výnosy z  finančního umístění technických rezerv

Čisté výnosy z prostředků finančního umístění za rok 2012 dosáhly 883 271 tis. Kč (2011: 803 903 tis. Kč), z toho čistý výnos z aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, činí 836 776 tis. Kč (2011: 759 198 tis. Kč).

Jak je uvedeno v kap. 2.15., náklady a výnosy z prostředků finančního umístění jsou v průběhu účetního období účtovány primárně na technickém účtu životního pojištění.

Ke konci účetního období jsou čisté finanční výnosy nesouvisející s životním pojištěním převedeny na netechnický účet a následně na technický účet neživotního pojištění. Takto převedená částka za rok 2012 činí 15 952 tis. Kč (2011: 16 582 tis. Kč).

2012 2011
údaje v tis. Kč Životní pojištění Neživotní pojištění Životní pojištění Neživotní pojištění
Výše rezerv (stav na konci období) 28 824 738 262 461 24 215 383 291 483
Výnos z rezerv 820 824 15 952 742 615 16 582

3.19. Správní náklady

Celková výše správních nákladů (nákladů správní režie) dosáhla v roce 2012 částky 248 996 tis. Kč (2011: 253 170 tis. Kč). Správní náklady jsou členěny následovně:

údaje v tis. Kč 2012 2011
Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 138 716 132 241
Nájemné 17 498 17 707
Poradenství 21 926 22 668
Telekomunikace 1 974 2 505
Školení 2 559 1 993
Bankovní a poštovní poplatky 6 433 9 398
Náklady spojené s výpočetní technikou 12 967 13 503
Odpisy 18 870 32 159
Ostatní správní náklady 28 052 20 996
  248 996 253 170

Výše nákladů na audit statutární závěrky činila za rok 2012 1 790 tis. Kč (2011: 1 768 tis. Kč).

3.20. Ostatní technické výnosy a náklady a netechnický účet

Nejvýznamnější položky ostatních výnosů neživotního pojištění tvoří použití opravných položek k pohledávkám ve výši 16 797 tis. Kč (2011: 6 686 tis. Kč).

Ostatní technické náklady neživotního pojištění ve výši 44 067 tis. Kč (2011: 19 877 tis. Kč) zahrnují zejména náklady na podíly na zisku ve výši 26 753 tis. Kč (2011: 18 327 tis. Kč).

Ostatní technické výnosy životního pojištění zahrnují zejména manažerský poplatek za prodej Forte fondů ve výši 43 257 tis. Kč (2011: 28 446 tis. Kč).

Ostatní technické náklady životního pojištění zahrnují položky vztahující se k nákladům z podílů na zisku ve výši 105 793 tis. Kč (2011: 106 135 tis. Kč).

Z ostatních výnosů netechnického účtu ve výši 6 443 tis. Kč (2011: 21 388 tis. Kč) tvoří výnosové kurzové rozdíly ve výši 3 448 tis. Kč (2011: 9 427 tis. Kč).

Ostatní náklady netechnického účtu činí 4 381 tis. Kč (2011: 17 723 tis. Kč), největší podíl z nich představují nákladové kurzové rozdíly výši 4 457 tis. Kč (2011: 9 309 tis. Kč).

3.21. Převody nákladů mezi technickými účty a netechnickým účtem

Celková výše nákladů, které byly převedeny mezi technickým účtem životního pojištění, neživotního pojištění a netechnickým účtem na základě klíče, uvedeného v kap. 2.16., činila ke dni účetní závěrky 245 742 tis. Kč (2011: 250 340 tis. Kč).

3.22. Transakce se spřízněnými stranami

2012 2011 Text
Závazky vůči společnostem ve skupině 963 285 823 011  
Z toho: Komerční banka, a.s. 53 484 51 224 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
  7 661 2 051 Vyfakturované provize za sjednání pojištění
  39 113 75 651 Dohadné účty pasivní – Provize
  1 314 755 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
  245 243 Bankovní poplatky
  534 198 Závazky z obchodního styku
  414 399 413 408 Závazky z měnových derivátů
  330 330 153 489 Up front fee z měnových derivátů
  16 142 Závazky z pojištění
Z toho Essox. s.r.o. 66 828 69 299 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
  1 955 140 Vyfakturované provize za sjednání pojištění
Z toho: Essox SK, s.r.o. 0 445 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
  272 0 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: MPSS, a.s. 3 606 2 100 Dohadné účty pasivní – Provize
  1 373 0 Závazky z obchodního styku
Z toho: SG 3 872 4 186 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
Z toho: Sogecap 6 500 31 622 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
  231 0 Závazky z obchodního styku
  14 350 0 Závazky z pojištění
Z toho: SGEB 4 861 1 834 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
  1 077 504 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: BRD 2 009 6 694 Dohadné účty pasivní – Provize
  7 091 2 973 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
Z toho: BRD Finance 54 0 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
559 726 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: PFKB 0 4 428 Závazky z pojištění
  428 320 Závazky z obchodního styku
Z toho: HB 517 475 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
  604 104 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: Sogelease 1 0 Dohadné účty pasivní – Provize
Pohledávky vůči společnostem ve skupině 3 529 503 2 956 867  
Z toho: Komerční banka, a.s. 951 192 810 818 Běžné účty a depozita
  4 920 5 967 Časové rozlišení provizí
  14 873 15 706 Dohadné účty aktivní – pojistné
  49 985 38 462 Pohledávky z pojištění
  23 23 Zálohy
  400 255 0 Cenné papíry
Z toho: Essox, s.r.o. 37 945 37 701 Zálohy
  31 809 32 981 Pohledávky z pojištění
  10 081 10 365 Dohadné účty aktivní – pojistné
  335 332 Časové rozlišení provizí
Z toho: Essox SK, s.r.o. 23 0 Časové rozlišení provizí
  23 39 Pohledávky z pojištění
  233 401 Zálohy
Z toho: Komerční banka Bratislava, a.s. 0 840 Běžné účty a depozita
Z toho: HB 2 680 512 Běžné účty a depozita
  2 950 703 Časové rozlišení provizí
  1 031 214 Dohadné účty aktivní – pojistné
  4 263 482 Pohledávky z pojištění
Z toho: BRD 13 014 9 542 Časové rozlišení provizí
  2 590 2 590 Dohadné účty aktivní – pojistné
  16 407 6 668 Běžné účty a depozita
Z toho: BRD Finance 1 546 1 052 Časové rozlišení provizí
  667 529 Dohadné účty aktivní – pojistné
Z toho: MPSS 2 025 429 Dohadné účty aktivní – pojistné
Z toho: PFKB 0 530 Dohadné účty aktivní – pojistné
Z toho: SG 1 957 450 1 965 010 Cenné papíry
Z toho: SGEB 1 262 1 266 Časové rozlišení provizí
  1 528 1 117 Dohadné účty aktivní – pojistné
  17 961 6 914 Běžné účty a depozita
  727 0 Pohledávky z pojištění
Z toho: SGCIB 1 704 5 605 Pohledávky z obchodního styku
Z toho: Sogecap 0 69 Pohledávky z obchodního styku
Z toho: Sogelease 1 0 Dohadné účty aktivní – pojistné
Náklady vůči společnostem ve skupině 825 142 712 725  
Z toho: Komerční banka, a.s. 54 150 48 749 Náklady na profit sharing
  6 804 9 039 Užívání ochranné známky + reklama
  3 715 3 638 Bankovní poplatky
  1 044 748 Časové rozlišení provizí
  386 011 280 922 Časové rozlišení – měnové swapy
  2 771 2 684 Náklady spojené s pronájmem kanceláří
   6 771 5 301 Náklady na fin. umístění
  203 766 211 700 Provize
  637 644 Poradenství
  13 925 16 950 Náklady na pojistné plnění
  4 067 455 Ostatní náklady
Z toho: SG 3 840 3 482 Poradenství
  2 208 0 Ostatní náklady
Z toho: Komerční banka Bratislava, a.s. 0 11 Bankovní poplatky
Z toho: Essox, s.r.o. 70 320 71 533 Náklady na profit sharing
  8 926 9 190 Náklady na pojistné plnění
Z toho: Essox SK, s.r.o. 303 440 Náklady na profit sharing
Z toho: MPSS, a.s. 11 746 10 545 Provize
  608 1 290 Užívání ochranné známky + reklama
Z toho: BRD 6 6 Bankovní poplatky
  16 166 8 130 Provize
  3 795 1 806 Náklady na profit sharing
Z toho: BRD Finance 54 −1 Náklady na profit sharing
  1 595 907 Provize
Z toho: HB 3 814 447 Náklady na profit sharing
  503 1 493 Provize
Z toho: PFKB 2 369 2 124 Příspěvek organizace
Z toho: SGEB 11 9 Bankovní poplatky
  3 241 1 465 Náklady na profit sharing
  7 238 4 260 Provize
Z toho: Sogecap 5 473 14 758 Poradenství
  −736 0 Reklama
Z toho: Sogelease 1 0 Provize
Výnosy vůči společnostem ve skupině 760 310 729 400  
Z toho: Komerční banka, a.s. 6 420 4 423 Úroky z běžných účtů a depozit
  323 273 281 038 Časové rozlišení – měnové swapy
  234 584 195 637 Předepsané pojistné
  76 60 Ostatní výnosy
  255 0 Výnosy z finančního umístění
Z toho: SG 93 766 80 226 Výnosy z finančního umístění
Z toho: Essox, s.r.o. 97 227 98 827 Předepsané pojistné
Z toho: Essox SK, s.r.o. 319 548 Předepsané pojistné
Z toho: MPSS, a.s. 0 −110 Předepsané pojistné
Z toho: BRD 32 577 23 909 Předepsané pojistné
  6 3 Úroky z běžných účtů a depozit
Z toho: BRD Finance 2 997 2 145 Předepsané pojistné
Z toho: HB 8 639 2 524 Předepsané pojistné
Z toho: PFKB 0 2 172 Předepsané pojistné
Z toho: SGEB 17 577 9 465 Předepsané pojistné
  11 8 Úroky z běžných účtů a depozit
  0 79 Reklama
Z toho: SGCIB 43 257 28 446 Ostatní výnosy
Z toho: Sogecap −104 537 0 Předepsané pojistné
  3 859 0 Ostatní výnosy
Z toho: Sogelease 4 0 Předepsané pojistné

3.23. Výsledek hospodaření

údaje v tis. Kč 2012 2011
Neživotní pojištění 121 989 109 027
Životní pojištění 34 014 139 964
Netechnický účet (před zdaněním) 57 860 56 097
Hospodářský výsledek před zdaněním 213 863 305 088
Daň z příjmů z běžné činnosti a ostatní daně 38 445 54 042
Hospodářský výsledek za účetní období 175 418 251 046

3.24. Osobní a obdobné náklady

Osobní a obdobné náklady vyplacené společností dosáhly následující výše:

2012

údaje v tis. Kč Přepočtený počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní osobní náklady Osobní náklady celkem
Zaměstnanci 149 87 272 29 169 2 431 118 872
Vedení společnosti 5 16 668 2 788 389 19 845
Celkem 154 103 940 31 957 2 820 138 717

2011

údaje v tis. Kč Přepočtený počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní osobní náklady Osobní náklady celkem
Zaměstnanci 146 76 090 25 732 4 633 106 455
Vedení společnosti 5 20 223 5 243 320 s25 786
Celkem 151 96 313 30 975 4 953 132 241

Odměny vyplácené správním, řídícím, dozorčím a jiným orgánům

údaje v tis. Kč 2012 2011
Odměny dozorčí radě 24 26
Odměny představenstvu 990 1 048

K 31. 12. 2012 společnost umožňuje čtrnácti pracovníkům používání služebního automobilu i pro soukromé účely. Kromě této výhody společnost neposkytla žádné zálohy, půjčky a úvěry členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů.

3.25. Zajištění

Celkový výsledek zajištění

údaje v tis. Kč 2012 2011
Podíl zajistitele na pojistném −132 654 −22 536
Podíl zajistitele na pojistném plnění 9 657 10 694
Provize 2 571 1 959
Saldo zajištění -120 426 -9 883
Podíl zajistitele na tvorbě a čerpání rezerv −11 260 −3 038
Výsledek zajištění -131 686 -12 921

Zůstatek pohledávek a závazků za zajistiteli je následující:

údaje v tis. Kč 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Pohledávka za zajistiteli 0 283
Dohadná položka aktivní 654 2 404
Závazek za zajistiteli −17 130 −4 523
Dohadná položka pasivní −6 367 −6 240
Čistá pohledávka (závazek) za zajistiteli -22 843 -8 075

4. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Společnost si není vědoma žádných potenciálních závazků neuvedených v účetní závěrce.

5. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známé žádné události, které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.


Obsah