Přehled o změnách vlastního kapitálu
k 31. 12. 2012

v tis. Kč Základní kapitál Vlastní
akcie
Emisní
ážio
Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk Celkem
Zůstatek k 1.1. 2011 904,152 0 0 32,985 0 101,609 343,546 1,382,295
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 0 0 0 0 −286,794 0 −286,794
Čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 0 0 0 0 251,046 251,046
Převody do fondů 271,246 0 0 6,956 0 0 −278,201 0
Zůstatek k 31.12.2011 1,175,398 0 0 39,941 0 -185,185 316,391 1,346,544
Zůstatek k 1.1. 2012 1,175,398 0 0 39,941 0 -185,185 316,391 1,346,544
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 0 0 0 0 867,095 0 867,095
Čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 0 0 0 0 175,418 175,418
Převody do fondů 0 0 0 12,552 0 0 −12,552 0
Zůstatek k 31.12.2012 1,175,398 0 0 52,493 0 681,910 479,256 2,389,057

Obsah