Rozvaha k 31. 12. 2012

v tis. Kč Číslo
řádku
Minulé období
4
Hrubá výše
1
Úprava
2
Čistá výše
3
AKTIVA          
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1 0 0 0 0
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 2 16 939 201 293 188 438 12 855
a) zřizovací výdaje 3 0 4 402 4 402 0
C. Finanční umístění (investice) 4 21 969 822 26 381 036 0 26 381 036
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 5 0 0 0 0
a) provozní nemovitosti 6 0 0 0 0
II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 7 0 0 0 0
III. Jiná finanční umístění 8 21 969 822 26 381 036 0 26 381 036
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 9 232 261 255 821 0 255 821
2. Dluhové cenné papíry 10 21 361 970 25 636 614 0 25 636 614
3. Depozita u finančních institucí 11 789 000 903 000 0 903 000
4. Ostatní finanční umístění 12 −413 408 −414 399 0 −414 399
IV. Depozita při aktivním zajištění 13 0 0 0 0
D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 14 3 867 361 5 136 987 0 5 136 987
E. Dlužníci 15 262 100 542 426 266 441 275 984
I. Pohledávky z operací přímého pojištění 16 101 778 172 514 27 081 145 433
1. pojistníci 17 101 778 172 514 27 081 145 433
II. Pohledávky z operací zajištění 18 283 0 0 0
III. Ostatní pohledávky 19 160 039 369 911 239 360 130 551
F. Ostatní aktiva 20 50 756 117 714 22 419 95 295
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 21 14 161 35 927 22 352 13 575
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 22 36 595 81 788 67 81 720
III. Jiná aktiva 23 0 0 0 0
G. Přechodné účty aktiv 24 90 320 145 555 0 145 555
I. Naběhlé úroky a nájemné 25 0 0 0 0
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 26 39 541 68 513 0 68 513
a) v životním pojištění 27 20 093 43 991 0 43 991
b) v neživotním pojištění 28 19 448 24 522 0 24 522
III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 29 50 778 77 042 0 77 042
a) dohadné položky aktivní 30 42 382 66 823 0 66 823
AKTIVA CELKEM 31 26 257 298 32 525 012 477 299 32 047 712
v tis. Kč Číslo
řádku
Minulé období
4
Hrubá výše
1
Úprava
2
Čistá výše
3
PASIVA          
A. Vlastní kapitál 32 1 346 544 0 0 2 389 057
I. Základní kapitál, z toho: 33 1 175 398 0 0 1 175 398
a) změny základního kapitálu 34 0 0 0 0
b) vlastní akcie nebo vlastní zatimní listy, vlastní obchodní podíly 35 0 0 0 0
II. Emisní ažio 36 0 0 0 0
III. Rezervní fond na nové ocenění 37 0 0 0 0
IV. Ostatní kapitálové fondy 38 −185 185 0 0 681 910
z toho přeceňovací rozdíly z CP 39 −42 384 0 0 841 864
V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 40 39 941 0 0 52 493
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období 41 65 345 0 0 303 838
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 42 251 046 0 0 175 418
B. Podřízená pasiva 43 0 0 0 0
C. Technické rezervy 44 20 553 771 24 054 758 179 021 23 875 737
1. Rezerva na nezasloužené pojistné 45 52 758 56 920 276 56 644
z toho: a) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 46 17 376 17 178 119 17 059
  b) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 47 35 382 39 742 157 39 585
2. Rezerva pojistného životních pojištění 48 19 500 670 22 640 615 104 547 22 536 068
3. Rezerva na pojistná plnění 49 331 802 409 714 74 198 335 516
z toho: a) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 50 161 074 187 509 1 527 185 982
  b) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 51 170 729 222 205 72 671 149 534
4. Rezerva na prémie a slevy 52 524 411 712 830 0 712 830
z toho: a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 53 523 638 712 336 0 712 336
  b) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 54 774 495 0 495
5. Vyrovnávací rezerva 55 0 0 0 0
6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 56 144 129 234 679 0 234 679
7. Rezerva pojistného neživotních pojištění 57 0 0 0 0
z toho: a) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 58 0 0 0 0
  b) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 59 0 0 0 0
8. Jiné rezervy 60 0 0 0 0
z toho: a) Jiná rezerva vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 61 0 0 0 0
  b) Jiná rezerva vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 62 0 0 0 0
D. Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 63 3 867 361 5 136 987 0 5 136 987
E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty 64 65 852 0 0 57 513
1. Rezerva na důchody a podobné závazky 65 0 0 0 0
2. Rezerva na daně 66 45 178 0 0 36 454
3. Ostatní rezervy 67 20 674 0 0 21 059
F. Depozita při pasivním zajištění 68 0 0 0 0
G. Věřitelé 69 141 037 0 0 357 636
I. Závazky z operací přímého pojištění 70 113 802 0 0 152 282
II. Závazky z operací zajištění 71 4 523 0 0 17 130
III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: 72 0 0 0 0
a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky 73 0 0 0 0
IV. Závazky vůči finančním institucím 74 0 0 0 0
V. Ostatní závazky, z toho: 75 22 712 0 0 188 224
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 76 8 991 0 0 8 692
VI. Garanční fond Kanceláře 77 0 0 0 0
H. Přechodné účty pasiv 78 282 734 0 0 230 783
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 79 0 0 0 0
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 80 282 734 0 0 230 783
a) dohadné položky pasivní 81 282 734 0 0 230 783
PASIVA CELKEM 82 26 257 298 0 0 32 047 712

Obsah