Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada v průběhu roku 2012 zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle zákona a stanov akciové společnosti. Dozorčí rada vykonávala dohled nad činnostmi pojišťovny a předkládala představenstvu své podněty.

Po přezkoumání účetní závěrky pojišťovny za období od 1. ledna do 31. prosince 2012 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce dozorčí rada konstatuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví pojišťoven a také v souladu se stanovami pojišťovny a že účetní výkazy věrně zobrazují ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti.

Statutární externí auditor provedl audit finančních výkazů společnosti k 31. prosinci 2012, z něhož vyplývá, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31. prosinci 2012 a výsledku hospodaření za rok 2012 v souladu s příslušnými předpisy České republiky.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit finanční výkazy za rok 2012 tak, jak jsou předloženy představenstvem.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 zpracovanou společností podle ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, a na základě předložených podkladů konstatuje, že Komerční pojišťovně, a.s., nevznikla v účetním období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 žádná újma.

V Praze dne 18. března 2013

Za dozorčí radu Komerční pojišťovny, a.s.


Philipe Perret
Philippe Perret
předseda dozorčí rady


Obsah