Rozhodnutí akcionářů na valných hromadách

Ve smyslu § 187, odst. 1) obchodního zákoníku byla učiněna následující rozhodnutí valné hromady:

Řádná valná hromada společnosti na svém zasedání dne 30. dubna 2012:

  • projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011;
  • projednala předloženou účetní závěrku a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2011;
  • přezkoumala zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti představenstva a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;
  • schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011; rozhodla o rozdělení zisku za rok 2011 tak, že ze zisku po zdanění ve výši 251 045 544,57 Kč bude činit příděl do rezervního fondu 12 552 277,23 Kč a převod do nerozděleného zisku minulých let bude činit 238 493 267,34 Kč, takže výsledný nerozdělený zisk minulých období bude činit 303 837 782,94 Kč;
  • schválila odměňování členů představenstva v souladu s § 66d obchodního zákoníku;
  • schválila Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Komerční pojišťovna, a.s., uzavřené mezi Komerční pojišťovnou, a.s., a Mgr. Martinem Kalivodou a Mgr. Jiřím Potužilem;
  • určila společnost Deloitte Audit, s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, k provedení povinného auditu společnosti za účetní období roku 2012.

Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 2. května 2012:

  • schválila změnu Stanov společnosti v tom smyslu, že se povoluje, aby akcionář mohl poskytnout příplatek mimo základní kapitál na vytvoření nebo zvýšení vlastního kapitálu pojišťovny; příplatek bude vložen do Kapitálového fondu Solventnost, zřizovaného rozhodnutím Valné hromady.

Obsah