Komentáře k finančním výsledkům

Porovnání meziročního vývoje hrubého předepsaného pojistného
– neživotní pojištění (tis. Kč)

Porovnání meziročního vývoje hrubého předepsaného pojistného
– životní pojištění (tis. Kč)

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek Komerční pojišťovny podle českých účetních standardů za rok 2012 dosáhl 175 mil. Kč. Podle mezinárodních účetních standardů IFRS, využívaných pro účely konsolidace s KB, činil hospodářský výsledek 247 mil. Kč.

Hrubé předepsané pojistné

Objem hrubého předepsaného pojistného za rok 2012 činil 6 149 mil. Kč. Hrubé předepsané pojistné životního pojištění dosáhlo v roce 2012 výše 5 862 mil. Kč, což představuje mírný pokles oproti roku 2011 (11,1 %).

V oblasti neživotního pojištění Komerční pojišťovna předepsala 287 mil. Kč. Oproti roku 2011 tak došlo ke zvýšení předepsaného pojistného o 11,3 %.

Struktura hrubého předepsaného pojistného v roce 2012

Struktura hrubého předepsaného pojistného v roce 2011

Struktura hrubého předepsaného pojistného

Struktura hrubého předepsaného pojistného se v roce 2012 výrazně nezměnila. Stejně jako v minulých letech došlo k mírnému nárůstu rizikového životního pojištění a neživotního pojištění. Převážnou část stále tvoří spořicí životní pojištění, zejména produkty s garantovaným zhodnocením a fondy Optimo a Optimo komodity nabízené v rámci produktu Vital Invest prodávané Komerční bankou a MPSS.

Struktura portfolia

Struktura investičního portfolia je téměř stejná jako v předešlých letech. Komerční pojišťovna se orientuje zejména na konzervativní tituly. Dluhopisy s fixním výnosem tvoří zhruba 96 % portfolia, a umožňují tak garantovat klientům dosažení pevného výnosu. Významnou část portfolia tvoří státní dluhopisy České republiky a dluhopisy vydané bankami a korporacemi se sídlem v EU. Dále portfolio tvoří terminované vklady a akcie.

Technické rezervy

Objem technických rezerv se proti roku 2011 zvýšil o 19 % a k 31. 12. 2012 dosáhl 29,2 mld. Kč.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál k 31. 12. 2012 činil 2 389 milionů Kč, v porovnání s rokem 2011 se jedná o 77% nárůst. Celková bilanční suma k 31. 12. 2012 dosáhla 32 048 milionů Kč, tj. meziroční nárůst o 22 %.

Struktura portfolia Komerční pojišťovny k 31. 12. 2012

Struktura technických rezerv k 31. 12. 2012

Struktura portfolia Komerční pojišťovny k 31. 12. 2011

Struktura technických rezerv k 31. 12. 2011

Interní procesy

Rok 2012 znamenal pro provozní aktivity v Komerční pojišťovně zásadní změny především v souvislosti s prodejem a následnou administrací nového rizikového pojištění určeného pro distribuci prostřednictvím Modré pyramidy a externích partnerů z řad pojišťovacích zprostředkovatelů. Další významnou oblast modifikací potom reprezentovalo několik provozních inovací zaměřených na zvýšení klientské spokojenosti.

V posledním čtvrtletí roku 2012 spustila Komerční pojišťovna prodej nového rizikového pojištění, které se významně odlišuje od dosavadní produktové nabídky, především rozsáhlým spektrem rizik a vysokou variabilitou parametrů. Tento produkt byl také částečně adaptován v několika verzích pro různé distribuční kanály. Tyto skutečnosti představovaly komplexní implementace v podpůrných aplikacích a souvisejících procesech především správy pojistných smluv, underwritingu a likvidace pojistných událostí.

Z okruhu inovativních změn se mezi ty významnější z hlediska klientského komfortu zařadilo další rozšíření funkčností internetové aplikace MojeBanka, související především s možností administrace změn na pojistných smlouvách či přímého zprostředkování prodeje u vybraných produktů. Díky několika kvalitativním opatřením se také v průběhu roku zlepšila podpora klientů i distributorů v předprodejní a prodejní fázi hlavně v oblasti zdravotního oceňování u rizikového pojištění.

V dubnu 2012 byla zprovozněna významná modifikace stávajícího systému pro upomínání dlužného pojistného, jehož součástí se nově, mimo jiné, stalo tzv. „soft collection“ formou SMS či e-mailové komunikace. Distribuce informací prostřednictvím SMS byla také nově zavedena u některých procesů s externími distributory.

Ve druhém pololetí byl otevřen projekt s cílem vybudovat webový portál přístupný externím distributorům pojistných produktů, prostřednictvím kterého by měli k dispozici jak obecné informace potřebné pro zprostředkování produktů Komerční pojišťovny, tak i data týkající se individuálních agentských portfolií. Tento nástroj bude k dispozici v produkčním prostředí již v prvním čtvrtletí roku 2013.

V průběhu roku Komerční pojišťovna také iniciovala několik průzkumů spokojenosti, jak mezi klienty, tak i distributory, zaměřených na rizikové životní pojištění. Tyto průzkumy byly realizovány prostřednictvím telefonních center, či s využitím aplikačního nástroje přístupného prostřednictvím internetu. Výstupy z těchto průzkumů budou sloužit pro další zkvalitňovaní služeb, optimalizace procesů či případné modifikace nabízených produktů. Komerční pojišťovna bude v následujících letech nadále rozvíjet tyto aktivity s cílem kontinuálního zvyšování standardu nabízených služeb.

Součástí práce v Komerční pojišťovně je také ochrana životního prostředí. KP je zapojena do projektu Zelená firma.

V rámci výzkumu a vývoje se KP především zaměřuje na rozvoj produktů včetně IT systémů, ve kterých jsou spravované.

Lidské zdroje

Pro zajištění transparentního přístupu k hodnocení zaměstnanců se skupina Société Générale v rámci programu SG Ambice 2015 rozhodla zavést ve všech společnostech ve skupině jednotný systém hodnocení zaměstnanců prostřednictvím aplikace eValuation. Shodná kritéria a konzistentní formát zajišťují objektivní přístup k hodnocení zaměstnanců napříč celou společností KP a skupinou SG.

V Komerční pojišťovně byl tento nástroj spuštěn v létě 2012. Zároveň byly vytvořeny interní materiály pro zaměstnance a manažery. V rámci tohoto programu byly také realizovány interní školení pro manažery za účelem snazší orientace v novém systému a procesu hodnocení zaměstnanců.

Současně s tímto nástrojem hodnocení byl v polovině roku 2012 v KP implementován Kompetenční model skupiny SG se zaměřením na 7 hlavních kompetencí, které jsou u zaměstnanců sledovány a rozvíjeny.

V roce 2012 KP ve spolupráci s KB pokračovala v projektu Talent management. Vybraní talentovaní zaměstnanci se v průběhu roku 2012 účastnili různých tréninků a setkání se zaměřením na jejich individuální potřeby a rozvoj manažerského potenciálu.

V rámci rozvojového programu Komerční banky Challenging byl vyhlášen vítězný tým se svým projektem. Součástí vítězného týmu byl zaměstnanec KP, který tak úspěšně reprezentoval Komerční pojišťovnu ve skupině KB.


Obsah