Zpráva představenstva

I přes přetrvávající obtížnou ekonomickou situaci v ČR se Komerční pojišťovně podařilo v roce 2012 překonat hranici 6 mld. Kč předepsaného pojistného.

Hlavním cílem Komerční pojišťovny je nabízet klientům širokou škálu pojištění a finančních nástrojů, které jim poskytnou ochranu a podpoří je v plnění jejich osobních přání a cílů. Komerční pojišťovna využívá jednotné licence pro poskytování služeb v rámci celé EU a spolupracuje s partnerskými společnostmi ze skupiny Société Générale v Bulharsku, Rumunsku a Německu.

Komerční pojišťovna, člen finanční skupiny Société Générale, se zaměřuje na poskytování životního pojištění a rovněž na prodej jiných typů pojištění, která vhodně doplňují bankovní a finanční produkty partnerů skupiny SG. Produkty KP jsou prodávány z převážné části členy finanční skupiny KB, především distribuční sítí KB, ale také externími partnery z řad pojišťovacích zprostředkovatelů.

Makroekonomický přehled roku 2012

Česká ekonomika v roce 2012 meziročně vykázala pokles o 1,2 % (měřeno ukazatelem HDP). Celkově byl rok 2012 ve znamení vyšší míry nezaměstnanosti, v prosinci 2012 činila 9,4 %. Inflace se v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2012 držela mezi 3–4 %, od listopadu začala klesat a na konci roku dosáhla hodnoty 2,4 %. Průměrná inflace činila 3,3 %. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2012 byl průměrný výnos českých státních dluhopisů 2,9 %, v dalších čtvrtletích začaly výnosy z těchto dluhopisů klesat až na 1,7 % ve čtvrtém čtvrtletí.

Vývoj trhu pojištění v ČR

Celkové předepsané pojistné v roce 2012 meziročně pokleslo o 1,2 % na 140 mld. Kč. Samotný trh životního pojištění však nadále rostl, a to meziročně o 1,8 %. Celkový objem pojistného v životním pojištění meziročně přesáhl 72 mld. Kč (všechny uváděné hodnoty jsou dle původní metodiky ČAP). V roce 2012 tedy došlo k překlopení poměru předepsaného pojistného ve prospěch životního pojištění na 51,4 %.

Postavení KP na pojistném trhu

I přes přetrvávající obtížnou ekonomickou situaci v ČR se Komerční pojišťovně podařilo v roce 2012 překonat hranici 6 mld. Kč předepsaného pojistného. Komerční pojišťovna dlouhodobě dosahuje výborných výsledků zejména díky nabídce konkurenceschopných produktů, které navzdory nestabilní situaci na finančních trzích a klesajícím úrokovým sazbám poskytují klientům nadstandardní zhodnocení.

V závislosti na druhu produktu Komerční pojišťovna připsala klientům za rok 2012 atraktivní zhodnocení 2,3–2,7 %. Komerční pojišťovně se též dařilo významně zvyšovat prodeje produktů i mimo skupinu Komerční banky. Rok 2012 byl opět velice úspěšný z pohledu distribuce rizikového životního pojištění KP v sítích externích partnerů z řad pojišťovacích zprostředkovatelů, kde se podařilo oproti roku 2011 zdvojnásobit počet uzavřených smluv, a dokonce ztrojnásobit objem předepsaného pojistného.

Obchodní strategie Komerční pojišťovny je založena na čtyřech pilířích

1. Model bankopojištění s Komerční bankou

  • Spořicí a investiční životní pojištění
  • Rizikové životní pojištění
  • Neživotní pojištění

2. Spolupráce s ostatními partnery z finanční skupiny KB – MPSS, ESSOX, KB PS

  • Spořicí a investiční životní pojištění
  • Rizikové životní pojištění
  • Neživotní pojištění

3. Externí obchodní partneři

  • Rizikové životní pojištění

4. Mezinárodní spolupráce v rámci skupiny Société Générale

  • Neživotní pojištění

Produkty KP jsou prodávány z převážné části členy finanční skupiny KB, především distribuční sítí KB, ale také externími partnery z řad pojišťovacích zprostředkovatelů.

Komerční pojišťovna se již po dva roky drží na 5. příčce českého trhu v oblasti životního pojištění. Na konci roku 2012 Komerční pojišťovna dosáhla tržního podílu 8,14 % (počítáno dle původní metodiky ČAP).

Komerční pojišťovně se v roce 2012 dařilo i v oblasti neživotního pojištění, zejména v prodeji nových či redesignovaných produktů ve spolupráci s Komerční bankou. Jednalo se např. o produkty MojePojištění plateb či pojištění proti zneužití karty Merlin.

Stejně jako v minulých letech pokračovala i v roce 2012 úspěšná spolupráce se společnostmi ze skupiny SG. Objem celkového předepsaného pojistného na produktech neživotního pojištění nabízených zahraničními partnerskými společnostmi se rovněž meziročně výrazně navýšil (64 %).

KP i v roce 2012 tvořila rezervu na prémie a slevy, a to ve výši 194 milionů Kč, která je určena na budoucí podíly na zisku klientům, viz kapitola 2.7. v Příloze účetní závěrky.

Produktové portfolio a novinky roku 2012

V roce 2012 připravila Komerční pojišťovna pro své klienty také několik nových produktů.

V únoru byl uveden na trh nový Zajištěný fond Optimo Komodity, který klientům nabízí možnost participovat na růstu komoditních trhů, a zároveň jistotu návratnosti investované částky. V květnu byla klientům nabídnuta druhá tranše tohoto fondu.

Od poloviny roku 2012 Komerční pojišťovna nabízí prostřednictvím sítě externích partnerů z řad brokerských společností produkt Pojištění Penze. Jedná se o rizikové životní pojištění, které je sjednáváno spolu s penzijním připojištěním (dnes již 2. a 3. pilíř penzijní reformy) a kryje klienta při snížené schopnosti platit své úložky (invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání). Tento produkt je od ledna 2013 nabízen také v síti Komerční banky a Modré pyramidy stavební spořitelny.

Prázdniny byly zahájeny redesignem cestovního pojištění. Zároveň bylo na trh uvedeno rizikové životní pojištění k nové hotovostní půjčce společnosti Essox, která je distribuována prostřednictvím sítě MPSS.

Měsíce říjen a listopad byly velmi pestré na nové produkty. KP uvedla na trh zcela nové pojištění na českém trhu – pojištění proti zneužití korporátní kreditní karty zaměstnancem. Dále jsme ve spolupráci s Investiční kapitálovou společností KB, a.s., provedli změny v portfoliu fondů nabízených v investičním životním pojištění Vital Invest a Brouček.

Spořicí produkt Vital Premium byl rozšířen o tranši v EUR, která přináší klientům zajímavou diverzifikaci jejich investic a řešení úspor v měně EUR.

Velmi důležitým projektem Komerční pojišťovny v oblasti produktů v roce 2012 bylo nové univerzální životní pojištění kryjící klienty proti závažným životním rizikům – invalidita, trvalé následky úrazu, závažná onemocnění, smrt, pracovní neschopnost atd. Pojištění bylo úspěšně uvedeno na trh v říjnu pro prodejní síť MPSS (pod názvem Moudré pojištění) a pro externí partnery (pod názvem Elán). Pro externí partnery bylo uvedeno na trh také rizikové životní pojištění vázané na hypoteční úvěry pod názvem Hypo. Zároveň došlo k úpravě sazeb u rizikového životního pojištění k hypotečním úvěrům z důvodu sjednocení sazeb pro muže a ženy.

1. Investiční a kapitálové životní pojištění – produkty rodiny Vital

Vital Invest – investiční životní pojištění

Moderní a flexibilní produkt, který ochrání nejen klienta, ale přináší i inovativní záruku návratu investice v případě úmrtí klienta. Tato záruka garantuje blízkým klienta návrat vložených peněz i v případě významných tržních výkyvů. V rámci produktu Vital Invest KP nabízí také fond s garantovaným zhodnocením, jehož výnos pro klienty v roce 2012 dosáhl 2,3 %. Zároveň jsou v nabídce i zajištěné fondy Forte a Optimo, z nichž některé, kromě možnosti participace na výnosech kapitálových trhů, nabízejí klientům jistotu garantovaného výnosu.

Dětské investiční životní pojištění Brouček

Produkt přináší rodičům možnost naspořit dětem kapitál potřebný pro jejich vstup do života, zároveň umožňuje pojistit sebe i své dítě proti nenadálým situacím. Součástí produktu je také asistenční služba.

Program Vital – životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

Kapitálové životní pojištění pro zaměstnance nabízí zajímavé zhodnocení a daňové výhody. Tento program umožňuje společnostem i jejich zaměstnancům aktivně se podílet na důchodovém zabezpečení, a zlepšit tak životní standard zaměstnanců v pozdním věku. Záleží na každém zaměstnavateli, jakou skupinu zaměstnanců a jakou částkou chce motivovat, a zvýšit tak jejich loajalitu ke společnosti. U tohoto produktu lze využít možnosti sjednání smluv přímo u zaměstnavatele.

Vital Premium – spořicí životní pojištění pro klienty privátního bankovnictví KB a afluentní klienty

Pro významné klienty KB nabízí Komerční pojišťovna velmi flexibilní spořicí produkt se zajímavým garantovaným zhodnocením. Zhodnocení prostředků klientů pro rok 2012 dosáhlo 2,6 %. Od roku 2012 je nabízen také v EUR. Zhodnocení za rok 2012 dosáhlo u EUR tranše 2,7 %.

2. Rizikově orientované pojistné produkty

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění kryje klíčová životní rizika klientů a pomáhá jim překonat finanční ztráty způsobené smrtí, přiznáním invalidního důchodu, dlouhodobou nemocí nebo nedobrovolnou ztrátou zaměstnání.

Rizikové životní pojištění k úvěrům

Tato varianta pojištění chrání klienty před neschopností splácet úvěr. Klient se může rozhodnout, na jaká ze čtyř hlavních životních rizik chce být pojištěn. V případě úmrtí a invalidity hradí KP za klienta zůstatek úvěru, v případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání pak splátky jeho úvěru.

Pojištění penze – pojištění schopnosti platit příspěvky na penzi k produktům KB PS

Pojištění penze je rizikové pojištění, díky kterému by klient mohl i v případě neočekávaných událostí nadále bez problémů hradit své příspěvky do systému důchodového spoření – 2. pilíře nebo doplňkového penzijního spoření – 3. pilíře.

Univerzální životní pojištění Elán / Moudré pojištění

Tento produkt chrání klienta proti závažným rizikům – invalidita 2. a 3. stupně, trvalé následky úrazu, závažná onemocnění, smrt, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, hospitalizace.

Merlin, Vega a Super Vega – pojištění proti ztrátě a zneužití platební či kreditní karty

Každá platební karta může být dnes zcela bezpečná, pokud je pojištěná. Za výhodnou cenu je karta chráněna proti zneužití, dále jsou kryty náklady související se ztrátou klíčů či osobních dokladů. V případě zneužití mobilního telefonu kryje pojištění pořízení nového. V listopadu 2011 byl produkt Merlin redesignován a nabízí nově i pojištění osobních věcí či krytí vybraných bankovních poplatků KB. Klient neplatí žádnou spoluúčast. Tento druh produktu nabízí KP i pro ostatní společnosti ze skupiny SG v rámci EU.

Profi Merlin – pojištění proti ztrátě a zneužití platební či kreditní karty pro podnikatele

Pojištění kreditních a platebních karet je zaměřené také na segment podnikatelů a firem. Za výhodnou cenu je pojištěno zneužití karty, stoplistační poplatky, odcizená hotovost vybraná z bankomatu, podnikatelské tržby, které byly odcizeny cestou na pobočky KB, či odcizený a zneužitý mobilní telefon. V listopadu 2011 byl produkt Profi Merlin redesignován a nabízí nově i pojištění osobních věcí či krytí vybraných bankovních poplatků KB. Produkt je sjednáván bez spoluúčasti klienta.

MojePojištění plateb

MojePojištění plateb zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z běžného účtu klienta vedeného v Komerční bance v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, ztráty zaměstnání nebo náhlého úmrtí. Výše pravidelného plnění je určena podle pravidelných plateb placených z účtu pojištěného, jako jsou nájem/podnájem, elektřina, účet za telefon atd.

Profi pojištění plateb

Profi pojištění plateb zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z podnikatelského účtu klienta vedeného v Komerční bance v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo náhlého úmrtí.

Cestovní pojištění

Komerční pojišťovna kryje plný rozsah rizik spojených s cestováním, tj. léčebné výlohy, ztrátu zavazadel, úraz a odpovědnost za škodu. KP poskytuje cestovní pojištění i v rámci platebních a kreditních karet Komerční banky, zároveň také pro partnery ze skupiny SG v rámci EU.

Rizikové životní pojištění ke kreditním kartám a spotřebitelským úvěrům

KP nabízí krytí rizika smrti, trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání pro majitele kreditních karet a klienty využívající spotřebitelské úvěry od společností KB a ESSOX.

Pojištění ke kreditním kartám Lady karta a A karta

Pojištění, které je automatickou součástí kreditní karty, ochrání nákupy klientů a zmírní dopady nepředvídatelných událostí. K tomu slouží především pojištění zakoupeného zboží, prodloužené záruky, nákupu zboží na internetu a pojištění nejnižší ceny. Pojištění storna vstupenky uhradí klientům náklady na kulturní či jinou akci, pokud se jí nemohou z nepředvídatelných důvodů zúčastnit. Klient má v rámci kreditní karty k dispozici také domácí asistenční služby a službu Lifestyle, která mu zajistí rezervaci vstupenek na kulturní nebo sportovní akce, případně pomůže s objednávkami dárkových předmětů. Majitelky Lady karty mohou navíc v rámci své kreditní karty využít pojištění kabelky, které kryje kabelku i s jejím obsahem proti krádeži nebo loupeži.

Pojištění pro případ zneužití korporátní karty Komerční banky

Karta je pojištěna proti finanční ztrátě zaměstnavatele vzniklé tím, že držitel nakládá s platební kartou v rozporu s pokyny zaměstnavatele.


Obsah