Příloha účetní závěrky za rok 2011

1. Obecné informace

1.1. Charakteristika a hlavní aktivity společnosti

Komerční pojišťovna, a.s., (dále jen „společnost“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3362, dne 1. 9. 1995.

Předmět podnikání

Společnost má k 31. 12. 2011 oprávnění k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících s pojišťovací činností v následujícím rozsahu:

1. Pojišťovací činnost dle § 13 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

2. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 13 odst. 1 zákona o pojišťovnictví:

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 1 175 397 600 Kč a je tvořen 6 580 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 145 470 Kč v zaknihované podobě a 3 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 72 735 Kč v zaknihované podobě. Základní kapitál společnosti byl splacen ve výši 100 %.

Akcionáři společnosti k 31. 12. 2011

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360, IČ: 45 31 70 54, podíl 48,99 %.

SOGECAP S.A., se sídlem 50, Avenue du Général de Gaulle, 92093 Paris, La Défense Cedex, identifikační číslo: 086380730 R.C.S. NANTERRE, podíl 51,00 %.

Sídlo společnosti

Karolinská 1, č.p. 650
PSČ 186 00, Praha 8

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

1.2. Orgány společnosti k 31. 12. 2011

Funkce Jméno
Představenstvo Předseda Stéphane Corbet
Člen Ing. Zdeněk Zavadil
Člen Ing. Jiří Koutník
Člen Ing. Šárka Šindlerová
Člen William Chonier
Dozorčí rada Předseda Philippe Perret
Místopředseda Henri Bonnet
Člen Pascal Bied-Charreton
Člen Ing. Pavel Čejka
Člen Mgr. Martin Kalivoda
Člen Mgr. Jiří Potužil

Způsob jednání za společnost

Jménem pojišťovny jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu pojišťovny připojí své podpisy vždy společně nejméně dva členové představenstva pojišťovny.

1.3. Podíly v jiných společnostech

Společnost neměla k 31. 12. 2011 žádné podíly v jiných společnostech.

1.4. Změny a dodatky v zápisu společnosti v obchodním rejstříku

Ke dni 18. 5. 2011 byl proveden:

a) zápis

b) výmaz

Ke dni 20. 9. 2011 byl proveden výmaz pana Laurenta Duneta jako člena a předsedy představenstva.

Ke dni 25. 10. 2011 byl proveden:

a) zápis:

Ke dni 5. 12. 2011 byl proveden:

a) zápis

b) výmaz

1.5. Právní poměry

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem o pojišťovnictví včetně příslušných prováděcích předpisů. Společnost provozuje souběžně pojistná odvětví životních i neživotních pojištění.

1.6. Změny ve vlastním kapitálu

Řádná valná hromada na svém zasedání dne 19. dubna 2011:

a) u 6 580 kusů akcií o jmenovité hodnotě 111 900 Kč každá o částku ve výši 33 570 Kč na každé akcii; jmenovitá hodnota se tedy změnila z částky ve výši 111 900 Kč na každou akcii na částku ve výši 145 470 Kč na každou akcii,

b) u 3 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 55 950 Kč každá o částku ve výši 16 785 Kč na každé akcii; jmenovitá hodnota se tedy změnila z částky ve výši 55 950 Kč na každou akcii na částku ve výši 72 735 Kč na každou akcii.

2. Účetní metody

2.1. Obecná východiska pro přípravu účetní závěrky společnosti

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami (dále jen „vyhláška 502“) a českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502.

Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, při dodržení zásady opatrnosti a principu trvání podniku.

Účetní závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se vztahují. Aktiva, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu a u nichž došlo ke snížení hodnoty, jsou vykázána v čisté realizovatelné hodnotě.

Společnost vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak. Účetní závěrka je sestavena ke dni 31. 12. 2011.

2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací výdaje vyšší než 20 000 Kč a další nehmotný majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.

V rámci informačních technologií společnost vynakládá výdaje v oblasti výzkumu a vývoje související zejména s vývojovými studiemi a realizací jednotlivých projektů.

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku se stanoví na základě inventarizace k těm položkám, jejichž ocenění v účetnictví je dočasně vyšší než jejich reálná hodnota. V roce 2011 nebyla žádná opravná položka k dlouhodobému majetku vytvořena.

Společnost stanovila účetní odpisy dlouhodobého majetku jako lineární. Účetní odpisy vycházejí z předpokládané doby životnosti hmotného a nehmotného majetku. Doby odepisování jsou následující:

Kategorie majetku Doba odepisování v letech
Automobily 4
Inventář 7–10
Software 4
AIA Software 5
Zřizovací výdaje 5

Z důvodu závazných požadavků na podobu finančních výkazů pro pojišťovny jsou výše uvedené položky dlouhodobého majetku klasifikovány v rozvaze k 31. 12. 2011 následujícím způsobem:

Společnost v roce 2011 uplatňovala daňové odpisy u nehmotného a hmotného majetku.

2.3. Finanční umístění

Depozita

Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení oceňovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých depozit u finančních institucí je reálná hodnota představována nominální hodnotou včetně časového rozlišení úroků. Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění. Přecenění je promítnuto výsledkově.

Dluhové cenné papíry

Dluhové cenné papíry jsou k okamžiku pořízení oceňovány pořizovací cenou. Nakoupený alikvotní úrokový výnos (AÚV) je evidován jako součást jejich pořizovací ceny. Rozdíl mezi pořizovací cenou pláště dlužných cenných papírů a jejich nominální hodnotou je rozpouštěn do výnosů nebo nákladů po dobu zbývající splatnosti těchto cenných papírů použitím metody efektivního úrokového výnosu. Naběhlé úrokové výnosy z cenných papírů se zachycují přímo na příslušný účet těchto cenných papírů. U stejného druhu cenných papírů se za způsob ocenění používá ocenění cenou, zjištěnou pomocí metody FIFO. Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

K datu účetní závěrky jsou dluhové cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát OECD (viz níže). Za reálnou hodnotu obchodovaných cenných papírů je považována cena, za kterou byl cenný papír obchodován na Burze cenných papírů Praha, popř. kótován nejvýznamnějšími obchodníky s cennými papíry.

Rozdíl z přecenění dluhových cenných papírů je účtován proti vlastnímu kapitálu (účet 404), neboť veškeré dluhové cenné papíry držené společností nejsou určeny k obchodování.

Cenné papíry držené do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát OECD a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší, se oceňují amortizovanou pořizovací cenou.

Deriváty

V rámci přijaté investiční strategie KP zajišťuje peněžní toky z cizoměnových dluhových cenných papírů pomocí cross currency swapů. Cílem zajišťovacího vztahu derivátů je eliminace měnového rizika plynoucího z držení cizoměnových dluhových cenných papírů. V souladu s platnou legislativou klasifikuje KP tyto deriváty jako zajišťovací a oceňovací rozdíly z přecenění swapů na reálnou hodnotu účtuje do kapitálu. Reálná hodnota swapů je kalkulována pomocí čisté současné hodnoty pevných budoucích peněžních toků plynoucích z těchto derivátů.

Ostatní složky finančního umístění

Rozdíl z přecenění ostatních složek finančního umístění (akcií), pokud vzniká, je účtován do výkazu zisku a ztráty (účty 539 a 639).

Skladba finančního umístění se řídí závaznými limity dle příslušných ustanovení zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a vyhlášky Ministerstva financí č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.

2.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují v nominálních hodnotách.

V návaznosti na analýzu návratnosti pohledávek po splatnosti, kterou společnost provedla, byly pro jednotlivé skupiny pohledávek stanoveny specifické koeficienty pro tvorbu opravných položek. U pohledávek nově prodávaných produktů se používaly koeficienty produktů skupinově blízkých.

Při výpočtu opravných položek k pohledávkám je riziko (doba po splatnosti) všech pohledávek za konkrétním dlužníkem považováno za rovné riziku (době po splatnosti) nejstarší z nich.

2.5. Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv

Společnost k rozvahovému dni posuzuje, zda existuje náznak toho, že mohlo dojít ke snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu nebo aktiv, která přeceňována jsou, ale přeceňovací rozdíly jsou zachycovány rozvahově.

2.6. Peníze a ceniny

Peníze jsou zastoupeny hotovostí a běžnými bankovními účty určenými k zajištění provozu společnosti. Termínované účty, s výjimkou cizoměnových termínovaných účtů, které jsou rovněž používány k zabezpečení provozu společnosti, jsou sledovány v rámci finančního umístění.

Ceniny zahrnují kolky, stravenky, poštovní známky, poukázky flexi pass a jízdenky MHD Praha.

Peníze a ceniny jsou oceňovány nominální hodnotou.

2.7. Technické rezervy

Společnost tvoří technické rezervy v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), tj.:

Rezerva pojistného životních pojištění

Rezerva pojistného životního pojištění je tvořena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých smluv životního pojištění a představuje hodnoty závazků pojišťovny po odečtení hodnoty budoucího pojistného. Technická rezerva zahrnuje již přiznaný podíl na zisku a rovněž rezervu na náklady spojené se správou pojištění. Pro smlouvy tradičního životního pojištění je k výpočtu rezervy užita tzv. Zillmerova metoda, při které jsou záporné hodnoty nahrazeny nulou.

Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné představuje skutečné (případně odhadnuté) částky předepsaného pojistného, jež nenáleží do běžného účetního období, které je vypočítáno jako poměrná částka celkového předepsaného pojistného podle počtu dnů, které se vztahují k běžnému účetnímu období a které se vztahují k následujícím účetním obdobím.

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva na pojistná plnění, v životním i neživotním pojištění, zahrnuje rezervu na pojistná plnění na škody nahlášené do konce účetního období, ale dosud nezlikvidované (RBNS) a na pojistná plnění na škody do konce účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR).

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.

Rezerva na pojistná plnění RBNS je tvořena jako souhrn rezerv očekávaného pojistného plnění za jednotlivé nahlášené, ale nezlikvidované škody dle odhadů výše škod z událostí evidovaných k datu účetní závěrky.

Stav rezervy na pojistná plnění IBNR za dané časové období je určen pojistně-matematickými metodami na základě analýzy dostupných informací zahrnujících mimo jiné:

Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně zobrazenou na základě informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se může lišit v důsledku následných informací a událostí a může mít za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou provedeny. Použité postupy a odhady jsou pravidelně prověřovány.

Rezerva na prémie a slevy

Tato rezerva se vyváří ke krytí nákladů na prémie a slevy poskytnuté pojistníkům a pojištěným na základě uzavřených pojistných smluv.

V životním pojištění tato rezerva zahrnuje část výnosů z finančního umístění určenou na předpokládané, ale ještě nepřiznané podíly na zisku.

Společnost v roce 2011 navýšila v souladu s ustanovením § 63 odst. 2 zákona o pojišťovnictví, rezervu na prémie a slevy o 174 milionů Kč na konečnou výši 454 milionů Kč. Tato částka představuje závazek společnosti poskytnout příslušné plnění pojistníkům a nelze ji použít k jiným účelům. Společnost se zavazuje tuto částku přiznat na jednotlivé smlouvy příslušným rozhodnutím společnosti přijatým v plné pravomoci společnosti, jak to odpovídá ustanovením pojistných smluv o podílech na zisku, v následujících letech, nejpozději však do osmi let od vytvoření této rezervy, a to konkrétně těm osobám, které budou pojistníky dotčených produktů, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém společnost takové rozhodnutí učiní.

Pokud by společnost do osmi let od vytvoření této rezervy rozhodnutí jak uvedeno výše neučinila, zavazuje se rozdělit tuto částku (resp. její doposud nerozdělenou část) na smlouvy (tj. produkty, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku) jednotlivých pojistníků, kteří budou pojistníky k poslednímu dni osmého roku od vytvoření této rezervy. Každému takovému pojistníkovi by pak byla připsána částka vypočtená jako průměrný stav rezervy pojistného životních pojištění příslušného pojistníka v průběhu osmého kalendářního roku od vytvoření této rezervy na prémie a slevy/(děleno) celková průměrná hodnota rezervy pojistného životních pojištění těchto pojistníků (tj. pojistníků těch produktů, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku) v průběhu osmého kalendářního roku od vytvoření této rezervy na prémie a slevy *(krát) rezerva na prémie a slevy vytvořená v roce tvorby, resp. její nevyplacená část.

Výše uvedená rezerva na prémie a slevy byla vytvořena nad rámec podílů na zisku, které byly připsány k jednotlivým smlouvám a které se staly součástí rezervy pojistného životních pojištění při připisování podílů za rok 2011.

Z obdobného navýšení provedeného v roce 2010 ve výši 165 milionů Kč a v roce 2009 ve výši 115 milionů Kč nebyla v roce 2011 použita žádná část.

Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů

Na závazky ze smluv životních pojištění tvoří společnost rezervy. Společnost provádí k datu účetní závěrky test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění (dále jen „test postačitelnosti rezerv“), jehož cílem je prověřit postačitelnost součtu výše uvedených rezerv životních pojištění. Základní metodou testování rezervy je model diskontovaných peněžních toků.

Výsledkem testu postačitelnosti je minimální hodnota závazků za pojistníky spočtená pomocí nejlepšího odhadu předpokladů budoucího vývoje vstupních parametrů upravených o přirážky na riziko a neurčitost.

K nepostačitelnosti rezerv dochází, pokud je minimální hodnota pojistných závazků vyšší než výše životních rezerv snížená o odpovídající nesplacené pořizovací náklady. Pokud je výsledkem testu postačitelnosti nedostatečná výše technických rezerv, vytvoří společnost rezervu ve výši této nepostačitelnosti.

Metodika tvorby a čerpání rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry je v souladu s Odbornou směrnicí č. 3 České společnosti aktuárů ze dne 22. 9. 2003.

Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Tato rezerva je určena na krytí závazků pojišťovny vůči pojištěným u těch produktů životního pojištění, kdy investiční riziko nese na základě pojistné smlouvy pojistník; pojišťovna ji tvoří od roku 2006, kdy byl zahájen prodej těchto produktů.

Výše rezervy se stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši jejich podílů na umístěných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv, a to podle zásad specifikovaných v pojistných smlouvách.

V souladu s § 67 odst. 3 zákona o pojišťovnictví je na část závazků z těchto pojistných smluv, které vyplývají (a) z krytí rizika smrti a (b) z prostředků umístěných na tzv. garantovaném fondu, tvořena rezerva podle § 65 zákona o pojišťovnictví.

2.8. Rezervy na ostatní rizika a ztráty

Společnost také vytváří další rezervy na rizika přímo nesouvisejících s pojištěním.

Jedná se o rezervu na očekávaná rizika a ztráty vyplývající ze soudních sporů a obdobných případů, rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na audit, výroční dopisy klientům, výroční zprávu a restrukturalizační rezervu.

Restrukturalizační rezerva

V návaznosti na ztrátové hospodaření Komerční pojišťovny v roce 2001 a v předcházejících letech byla zahájena mateřskou společností v roce 2002 restrukturalizace společnosti.

Na základě analýzy očekávaných nákladů vyplývajících z této restrukturalizace vytvořila společnost v roce 2002 a 2003 rezervu na část nákladů, které lze podle platných účetních předpisů zaúčtovat do běžného období. Tato rezerva je průběžně rozpouštěna oproti reálně vynaloženým nákladům.

2.9. Závazky

Závazky se oceňují v nominální hodnotě.

Součástí závazků vůči pojištěným jsou především předplatky a přeplatky na pojistném a přijaté platby nespárované k datu účetní závěrky s příslušnými položkami pohledávek.

2.10. Přechodné účty aktiv a pasiv

Mezi hlavní položky přechodných účtů aktiv a pasiv patří:

2.11. Předepsané hrubé pojistné

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré splatné částky podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

Časové rozlišení předepsaného pojistného je v souladu s postupy účtování pro pojišťovny provedeno formou tvorby rezervy na nezasloužené pojistné (viz kap. 2.7.).

2.12. Náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných událostí a dále zahrnují externí náklady pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o přijaté regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny. Náklad je účtován v běžném účetním období v okamžiku uznání výše závazku vůči klientovi.

Jako náklad na pojistné plnění (zejména u životního pojištění) se účtuje nejen pojistné plnění ze vzniklé škody (neživotní pojištění, u životního pojištění smrt či dožití), ale také výplaty peněz klientům z účtů kapitálového životního pojištění a odbytné při zrušení tohoto pojištění.

Při likvidaci pojistných událostí neživotního pojištění společnost spolupracuje se společnostmi WILLIS, s.r.o., AXA Assistance CZ, s.r.o., Gras Savoye a Mondial Assistance, a to v oblasti organizačního, ekonomického a technického poradenství včetně šetření pojistných událostí, vytvoření úplných podkladů pro revizi a likvidace těchto pojistných událostí.

2.13. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv. Mezi pořizovací náklady na pojistné smlouvy patří zejména:

Provize v oblasti neživotního pojištění jsou časově rozlišovány v závislosti na poměru nezaslouženého pojistného proti předepsanému pojistnému, resp. dle očekávané doby platnosti smlouvy, ke kterému se příslušná provize vztahuje.

Pořizovací náklady v oblasti produktů tradičního životního pojištění, jsou časově rozlišovány formou zillmerovaných rezerv životního pojištění.

Provize u životního pojištění, kde nositelem investičního rizika je pojistník jsou časově rozlišovány v závislosti na poměru nezaslouženého pojistného proti předepsanému pojistnému, resp. dle očekávané doby platnosti smlouvy, ke kterému se příslušná provize vztahuje.

2.14. Správní režie

Správní režii tvoří náklady přímo nesouvisející s uzavíráním pojistných smluv – zejména spotřeba materiálu a pohonných hmot, cestovné, nájemné, poradenské služby, poštovné, jiné poplatky, mzdy a ostatní sociální náklady nebo odpisy majetku.

Pokud lze náklady správní režie přiřadit přímo k některému druhu pojištění, účtují se v průběhu roku přímo na příslušné technické účty životního nebo neživotního pojištění.

Přímo nepřiřazené náklady správní režie se primárně účtují na netechnické nákladové účty a na konci účetního období jsou převedeny na technické účty životního a neživotního pojištění v poměru vypočteném podle ABC metody (activity based costing) přiřazování nákladů k jednotlivým druhům pojištění, a to v poměru 17,57 % na neživotní pojištění a 82,43 % na životní pojištění.

2.15. Účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění

Účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění a jejich rozdělení mezi životní a neživotní pojištění

V roce 2011 společnost rozdělila portfolio cenných papírů do tří částí:
i) portfolio cenných papírů kryjící rezervy neživotního pojištění,
ii) portfolio cenných papírů kryjící rezervy životního pojištění,
iii) portfolio cenných papírů kryjící prostředky vlastního kapitálu společnosti

Výnosy a náklady z finančního umístění jsou účtovány odděleně, ale primárně na technických účtech životního pojištění. Na konci účetního období jsou čisté výnosy nesouvisející s životním pojištěním přeúčtovány na netechnické účty a z netechnických účtů je přeúčtována odpovídající hodnota výnosů na technické účty neživotního pojištění.

Jako klíč k přerozdělení netechnických nákladů a výnosů z finančního umístění se používá poměr mezi průměrnou výší technických rezerv životního pojištění a prostředků vlastního kapitálu.

Způsob účtování realizace finančního umístění

Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných instrumentů finančního umístění a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní hodnoty.

2.16. Ostatní náklady a výnosy

Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet životního a neživotního pojištění.

Náklady, které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na netechnický účet a následně převedeny na technický účet životního či neživotního pojištění. Jako klíč k jejich přerozdělení jsou použity koeficienty zvlášť pro životní a neživotní pojištění, viz kapitola 2.14.

Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní náklady nesouvisející s pojištěním a zajištěním.

2.17. Zajištění

Podíl zajistitele na pojistném podle příslušných smluv se zajistiteli je vypočítáván, fakturován a odváděn z předepsaného pojistného ze zajištěných pojistných smluv. K datu účetní závěrky je vytvořena dohadná položka pasivní na dosud nevyfakturovaný, ale očekávaný podíl zajistitele na předepsaném pojistném.

Podíl zajistitele na pojistném plnění je podle příslušných smluv se zajistiteli vypočítáván a vyplácen ze skutečně vyplacených pojistných plnění. Na očekávaný a dosud nevyplacený podíl zajistitele na zaúčtovaném pojistném plnění jsou vytvořeny dohadné položky aktivní.

Provize od zajistitele je dle příslušných smluv se zajistiteli vypočítávána a vyplácena z odvedeného podílu zajistitele na pojistném s přihlédnutím k výši škodního průběhu. K datu účetní závěrky je vytvořena dohadná položka aktivní na očekávané provize z podílu zajistitele na dosud nepřijatém pojistném.

O podílech na zisku zajistitele účtuje společnost v okamžiku, kdy lze s dostatečnou určitostí nárok na tento podíl určit a prokázat. K 31. 12. 2011 nebylo o podílech na zisku zajistitele účtováno.

Podíl zajistitele na rezervách je vypočítáván na základě podílu zajistitelů na přijatém pojistném nebo pojistném plnění po zohlednění dalších relevantních faktorů.

2.18. Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období a dále rezervu na daň splatnou, a to z titulu samostatného základu daně (dividendy přijaté ze zahraničí).

2.19. Odložená daň

Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech přechodných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními hodnotami pro účely finančních výkazů. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v obdobích, kdy se odhaduje uplatnění dočasného daňového rozdílu. Základní přechodné rozdíly vznikají při odepisování dlouhodobého hmotného majetku, tvorby opravných položek k pohledávkám, rezerv a u daňových ztrát převáděných do dalších období.

Společnost v roce 2011 účtovala o odložené daňové pohledávce z titulu záporných oceňovacích rozdílů k finančnímu umístění.

2.20. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné během účetního období jsou účtovány v kurzu ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu, popř. kurzem, za který byla transakce realizována. Zůstatky aktiv a pasiv denominovaných v cizí měně jsou k 31. prosinci běžného roku přepočítány kurzem ČNB k tomuto datu. Kurzové zisky a ztráty jsou účtovány výsledkově, s výjimkou cizoměnových dluhových cenných papírů, kde jsou kurzové rozdíly součástí přecenění na reálnou hodnotu.

2.21. Konsolidace

Tato účetní závěrka je společností sestavena jako nekonsolidovaná. Údaje účetní závěrky společnosti se zahrnují do konsolidované účetní závěrky společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07 a společnosti SOGECAP S.A., se sídlem 50 avenue du Général De Gaulle, 92093 Paris la Defense Cedex, kde je možno konsolidované účetní závěrky získat.

2.22. Použití odhadů

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 je sestavena na základě současných nejlepších odhadů dostupných ke konci účetního období, zejména v oblasti stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a stanovení výše rezerv. Vedení společnosti se domnívá, že účetní závěrka podává nejvěrnější a nejpoctivější obraz finanční pozice pojišťovny a jejího výsledku hospodaření s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení závěrky.

2.23. Změny metod účtování

V roce 2011 začala společnost vyčleňovat poměrnou část mzdových nákladů související s vývojem interních softwarů tak, aby je mohla časově rozlišit do období, do kterého časově a věcně náleží spolu s příslušnými realizovanými výnosy. Podmínkou pro započetí časového rozlišení výše zmíněných nákladů je úplné dokončení interního vývoje a uvedení do užívání. Časové rozlišení takovýchto nákladů společnost stanovila na dobu 4 roky.

Hodnota takto vyčleněných mzdových nákladů činí za rok 5 013 tis. Kč, z toho časově rozlišeno bylo 681 tis. Kč.

3. Doplňující informace k finančním výkazům

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč) Přírůstky Úbytky 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Odepisovaný hmotný majetek 7 278 2 277 55 892 50 891
Z toho: automobily 2 023 1 580 9 341 8 898
hardware 4 856 608 35 168 30 920
kancelářská technika 321 0 9 261 8 940
Inventář 78 89 2 122 2 133
Odepisovaný nehmotný majetek 2 107 0 196 139 194 032
Neodepisovaný hmotný majetek 0 0 236 236
Pořízení majetku 14 057 14 080 397 420
Z toho: nehmotný majetek 2 084 2 107 397 420
hmotný majetek 11 973 11 973 0 0
Celkem 23 442 16 357 252 664 245 579
Oprávky
(údaje v tis. Kč) Přírůstky Úbytky 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Odepisovaný hmotný majetek 7 333 2 277 41 968 36 912
Z toho: automobily 1 804 1 580 5 215 4 991
hardware 4 561 608 28 552 24 599
kancelářská technika 684 0 6 832 6 148
inventář 283 89 1 369 1 175
Odepisovaný nehmotný majetek 23 367 0 179 597 156 230
Celkem 30 699 2 277 221 564 193 142
Zůstatková cena
(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Odepisovaný hmotný majetek 13 925 13 980
Z toho: automobily 4 127 3 907
hardware 6 616 6 322
kancelářská technika 2 429 2 793
inventář 753 958
Odepisovaný nehmotný majetek 16 542 37 801
Neodepisovaný hmotný majetek 236 236
Pořízení majetku 397 420
Z toho: nehmotný majetek 397 420
hmotný majetek 0 0
Celkem 31 100 52 437

Výše uvedené položky představují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vykazovaný na následujících řádcích rozvahy:

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Nehmotný majetek (ř. 2) 16 939 38 221
Hmotný movitý majetek (ř. 29) 14 161 14 216
Celkem 31 100 52 437

Odpisy dlouhodobého majetku proúčtované do nákladů v roce 2011 činily 32 083 tis. Kč (2010: 39 550 tis. Kč). Nejvýznamnější přírůstky hmotného odepisovaného majetku se v roce 2011 týkaly serverů včetně příslušenství (4 856 tis. Kč).

U nehmotného odepisovaného majetku došlo k největšímu nárůstu nákupem nových softwarů (2 108 tis. Kč). Na objemu vyřazeného hmotného odepisovaného majetku se nejvyšší měrou podílí vyřazení 4 osobních automobilů (1 580 tis. Kč).

3.2. Finanční umístění

Reálná hodnota finančního umístění (údaje v tis. Kč)
Skupina aktiv stav k 31. 12. 2011 stav k 31. 12. 2010
Dluhopisy vydané členským státem EU nebo jeho centrální bankou 12 312 303 11 112 225
Dluhopisy vydané bankami členských států EU 4 890 562 4 069 655
Kotované dluhopisy vydané obchodními společnostmi EU 3 476 394 2 571 061
Kotované komunální dluhopisy 312 310 194 423
Kotované dluhopisy vydané bankami a obchodními společnostmi nečlenských států EU 370 400 500 094
Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD 0 0
Opravná položka k cenným papírům 0 0
Cenné papíry s pevným výnosem celkem 21 361 970 18 447 458
Akcie 232 261 145 559
Depozita u bank 789 000 440 048
Ostatní finanční umístění – Cross Currency Swap −413 408 −116 593
Cenné papíry a depozita celkem 21 969 822 18 916 472

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, je v souladu s požadavky kladenými na skladbu finančního umístění zákonem o pojišťovnictví a vyhláškou č. 434/2009 Sb., kterou se provádí zákon o pojišťovnictví.

Prostředky finančního umístění jsou ze 45 % (2010: 52 %) alokovány do státních dluhopisů vydaných Českou republikou. Dalšími skupinami prostředků finančního umístění jsou dluhopisy vydané bankami, dluhopisy vydané obchodními společnostmi (se sídlem v České republice i mimo Českou republiku), komunální dluhopisy, akcie a bankovní depozita.

Investice do akcií jsou doplňkovým nástrojem zařazeným do portfolia počátkem roku 2007. Limit pro tyto investice je 1 % z celkového objemu portfolia. Ke konci roku 2011 dosahoval objem akciových investic 1 % (2010: 0,76 %).

V roce 2011 bylo do investičního portfolia, kromě dluhopisů denominovaných v CZK (pořizovací cena 2,8 mld. CZK), nakoupeno dalších devět dluhopisů denominovaných v měně EUR a USD v celkové pořizovací ceně 73 mil. EUR a 10 mil. USD (ekvivalent 2 mld. CZK). Budoucí cizoměnové peněžní toky plynoucí z těchto investic, byly zajištěny proti měnovému riziku pomocí výměny peněžních toků z cizoměnových dluhopisů za české koruny v předem sjednaném kurzu pomocí zajišťovacích cross currency swapů. Důvodem k nakoupení cizoměnových dluhopisů byla vyšší výnosnost nabízená emitenty na evropském finančním trhu ve srovnání s domácím trhem.

Investiční portfolio KP

3.3. Pohledávky

Věcná struktura pohledávek
(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Pohledávky z přímého pojištění za pojistníky 150 040 123 393
Pohledávky za zprostředkovateli (makléři) 0 0
Pohledávky při operacích zajištění 283 6 249
Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění 11 778 11 034
Celkem pohledávky z přímého pojištění a zajištění 162 101 140 676
Poskytnuté provozní zálohy 51 914 43 185
Ostatní pohledávky 335 708 262 228
Pohledávky za zaměstnanci 0 7
Zálohová daň z příjmů 0 0
Pohledávky celkem 549 723 446 096

Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění k 31. 12. 2011 vznikají z důvodu časového zpoždění mezi poukázáním plateb za pojistná plnění exkasním šekovým systémem a jejich vypořádáním (tj. zúčtováním pohledávek proti příslušnému účtu závazků vůči pojistníkům).

Provozní zálohy k 31. 12. 2011 v celkové výši 51 914 tis. Kč (2010: 43 185 tis. Kč) tvoří zejména zálohy na podíly na zisku kolektivních smluv ve výši 39 321 tis. Kč (2010: 33 439 tis. Kč), provozní záloha poskytnutá společnosti AXA ASSISTANCE ve výši 1 708 tis. Kč (2010: 1 701 tis. Kč), kauce na pronájmy ve výši 7 364 tis. Kč (2010: 7 348 tis. Kč).

Ostatní pohledávky k 31. 12. 2011 obsahují zejména pohledávku z titulu nesplacené jistiny a kupónu z cenného papíru ve výši tis. 272 025 Kč (2010: 258 125 tis. Kč).

Věková struktura pohledávek z přímého pojištění za pojistníky je následující:

(údaje v tis. Kč) Měsíců po splatnosti 2011
0–3 4–6 7–12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 0 26 941 26 941
Merlin, Merlin Profi 108 932 25 649 1 460 28 149
Patron, Patron-Profi 2 198 52 108 909 3 268
Ost. NP 544 80 93 788 1 505
Vital Invest 14 658 1 078 141 983 16 860
Vital 7 394 406 288 3 483 11 570
Ostatní produkty životního pojištění 27 363 19 508 3 169 11 707 61 747
Celkem 52 265 22 056 29 448 46 271 150 040
(údaje v tis. Kč) Měsíců po splatnosti 2010
0–3 4–6 7–12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 84 26 903 26 987
Merlin, Merlin Profi 83 494 4 345 0 4 922
Patron, Patron-Profi 2 434 49 159 819 3 461
Ost. NP 486 56 160 755 1 457
Vital Invest 6 182 112 149 722 7 165
Vital 9 197 1 002 1 016 4 376 15 591
Ostatní produkty životního pojištění 15 318 23 613 5 326 19 533 63 810
Celkem 33 700 25 326 11 239 53 128 123 393

Opravné položky k pohledávkám z přímého pojištění jsou následující:

(údaje v tis. Kč) Měsíců po splatnosti 2011
0–3 4–6 7–12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 0 26 941 26 941
Merlin, Merlin Profi 0 0 0 0 0
Patron, Patron-Profi 0 10 54 909 973
Ost. NP 0 78 86 778 941
Vital Invest 0 1 024 134 983 2 141
Vital 0 361 285 3 483 4 129
Ostatní produkty životního pojištění 0 554 898 11 684 13 136
Celkem 0 2 027 1 457 44 778 48 262
(údaje v tis. Kč) Měsíců po splatnosti 2010
0–3 4–6 7–12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 84 26 903 26 987
Merlin, Merlin Profi 0 0 0 0 0
Patron, Patron-Profi 0 10 80 819 909
Ost. NP 0 49 156 756 961
Vital Invest 0 107 142 721 970
Vital 0 918 1 009 4 376 6 303
Ostatní produkty životního pojištění 0 1 129 2 301 19 553 22 983
Celkem 0 2 213 3 772 53 128 59 113

Společnost kromě opravných položek k pohledávkám za pojistníky vytváří i opravné položky k Ostatním pohledávkám.

U ostatních pohledávek je k 31. 12. 2011 vytvořena opravná položka z titulu jistiny a 2 kupónu dluhopisu Landsbanki 4,40/09 ve výši 239 360 tis. Kč (2010: 239 360 tis. Kč).

Pohledávky při operacích zajištění

Výše pohledávek při operacích zajištění 283 tis. Kč (2010: 6 249 tis. Kč). Pohledávky jsou tvořeny zejména neuhrazenými podíly zajistitele na pojistných událostech a neuhrazenými provizemi od zajistitele.

3.4. Peníze a ceniny

Rok (údaje v tis. Kč) 2011 2010
Běžné účty 36 060 5 292
Pokladna 45 48
Ceniny 557 469
Opravná položka k UB −67 −67
Celkem 36 595 5 742

V roce 2003 byla k běžnému účtu vedenému u Union banky vytvořena opravná položka ve 100 % výši, tj. 96 tis. Kč, v roce 2004 a 2010 došlo k částečné úhradě této pohledávky v částce 29 tis. Kč, ve stejném poměru byla snížena opravná položka. Společnost bude opravnou položku evidovat až do skončení likvidace Union banky.

3.5. Přechodné účty aktiv

Členění přechodných účtů aktiv
(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Časové rozlišení pořizovacích nákladů 39 541 12 381
z toho: provize neživotního pojištění 19 448 11 218
z toho: provize životního pojištění 20 093 1 162
Ostatní náklady příštích období 8 396 3 281
Příjmy příštích období 0 8
Dohadné účty aktivní 42 382 37 552
z toho: pojistné 31 720 31 025
provize a podíl zajistitele na pojistném plnění 2 404 3 199
Ostatní 8 258 3 328
Celkem 90 320 53 222

Dohadné položky aktivní z pojistného k 31. 12. 2011 ve výši 31 720 tis. Kč (2010: 31 025 tis. Kč) představují pojistné ze smluv uzavřených, avšak nenatypovaných do provozního systému do data uzávěrky účetních knih.

Dohadné položky aktivní z provizí a podílu zajistitele na pojistném plnění k 31. 12. 2011 ve výši 2 404 tis. Kč (2010: 3 199 tis. Kč) vyplývají z vyúčtování zajištění zejména za čtvrté čtvrtletí roku 2011.

Podrobnější informace o zajištění jsou uvedeny v kapitole 3.25.

3.6. Vlastní kapitál

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Základní kapitál 1 175 398 904 152
Ostatní kapitálové fondy −185 185 101 609
– z toho oceňovací rozdíly CP 10 173 −12 413
– z toho oceňovací rozdíly derivátů −392 286 −64 995
– z toho up front fee 153 489 202 851
– z toho odložená daň 43 439 −23 834
Zákonný rezervní fond 39 941 32 985
Nerozdělený zisk minulých let 65 345 204 429
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0
Hospodářský výsledek běžného účetního období 251 046 139 116
Celkem 1 346 544 1 382 292

3.7. Technické rezervy

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Název rezervy Hrubá výše Podíl zajistitele Čistá výše Čistá výše
Rezerva pojistného životních pojištění 19 500 670 0 19 500 670 16 363 107
Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 3 867 361 0 3 867 361 2 530 139
Z toho:
Vital Invest, Brouček, Modrý Vital Invest 3 867 361 0 3 867 361 2 530 139
Rezerva na pojistné plnění IBNR 87 445 4 781 82 664 90 020
Z toho:  
Neživotní pojištění 63 514 4 335 59 178 65 281
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 0 0 0 0
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 777 331 446 497
Pojištění karet 27 691 4 004 23 687 28 358
Merlin, Merlin Profi 649 0 649 786
Patron, Patron Profi 2 215 0 2 215 2 300
Ostatní neživotní pojištění 32 182 0 32 182 33 340
Životní pojištění 23 931 446 23 486 24 739
Vital 265 0 265 201
Hypotéky 9 588 0 9 588 9 791
Pojištění spotřebitelských úvěrů a kreditních karet 10 880 0 10 880 13 095
Ostatní ŽP 3 198 446 2 753 1 652
Rezerva na pojistné plnění RBNS 329 789 80 650 249 138 245 022
Z toho:
Neživotní pojištění 191 635 80 085 111 550 115 516
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 135 153 67 034 68 120 70 813
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 2 185 1 208 978 1 102
Pojištění karet 49 463 11 844 37 619 38 368
Merlin, Merlin Profi 2 272 0 2 272 2 254
Patron, Patron Profi 1 671 0 1 671 2 448
Ostatní neživotní pojištění 891 0 891 531
Životní pojištění 138 154 566 137 588 129 507
Vital 92 430 0 92 430 95 228
Hypotéky 6 880 0 6 880 7 947
Pojištění spotřebitelských úvěrů a kreditních karet 8 165 0 8 165 9 238
Ostatní ŽP 30 679 566 30 113 17 094
Rezerva na prémie a slevy 524 411 0 524 411 355 694
Z toho:
Neživotní pojištění 774 0 774 865
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 0 0 0 0
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 774 0 774 865
Životní pojištění 523 638 0 523 638 354 829
Vital 64 221 0 64 221 74 829
Vital Invest, Brouček, Modrý Vital Invest 5 356 0 5 356 0
Ostatní ŽP 454 060 0 454 060 280 000
Rezerva na nezasloužené pojistné 53 061 303 52 758 43 757
Z toho:
Neživotní pojištění 35 560 179 35 381 26 398
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 797 179 618 327
Pojištění karet 0 0 0 0
Patron, Patron Profi 16 623 0 16 623 18 527
Ostatní neživotní pojištění 18 140 0 18 140 7 544
Životní pojištění 17 500 124 17 376 17 358
Vital Invest 1 542 0 1 542 1 326
Vital 567 0 567 646
Hypotéky 2 081 0 2 081 2 051
Ostatní ŽP 13 310 124 13 186 13 335
Rezerva na krytí závazků z použ. TÚM 144 129 0 144 129 247 625
Vital 140 826 0 140 826 240 900
Životní pojištění 3 303 0 3 303 6 725

3.8. Výsledek likvidace pojistných událostí neživotního pojištění – run-off netto analýza

(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Výše rezervy na pojistná plnění k 1. 1. 152 160 145 222
Úhrady pojistných plnění vyplacených v běžném účetním období za pojistná plnění vzniklá v minulém účetním období 17 851 14 210
Výše rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 105 452 104 568
Výsledek likvidace pojistných událostí 28 856 26 443

3.9. Výsledek likvidace pojistných událostí životního pojištění – run-off netto analýza

(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Výše rezervy na pojistná plnění k 1. 1. 1 955 2 356
Úhrady pojistných plnění vyplacených v běžném účetním období za poj. plnění vzniklá v minulém účetním období 610 659
Výše rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 957 1 084
Výsledek likvidace pojistných událostí 388 613

Run-off netto analýza produktů životního pojištění je prezentována pro úrazové připojištění. Výsledek likvidace pojistných událostí z produktů obnosového pojištění je neutrální.

3.10. Rezerva na ostatní rizika a ztráty

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Rezerva na soudní spory a obdobná rizika 58 352 13 065
Rezerva na restrukturalizaci 7 500 7 500
Rezerva na ostatní rizika a ztráty celkem 65 852 20 565

Rezerva na soudní spory a obdobná rizika představuje rezervu na očekávané ztráty z probíhajících soudních sporů a další očekávané ztráty z transakcí uskutečněných do data účetní závěrky, a to zejména v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Tato rezerva byla vedením společnosti stanovena a aktualizována na základě všech dostupných údajů jako přiměřeně opatrný odhad konečné výše nákladů souvisejících s výše zmíněnými záležitostmi.

Stav rezervy na soudní spory a obdobná rizika k 31. 12. 2011 činí 58 352 tis. Kč (2010: 13 065 tis. Kč). Zvýšení stavu rezervy v roce 2011 zahrnuje především tvorbu rezervy na splatnou daň z příjmů právnických osob 43 985 tis. Kč (2010: 0 tis. Kč).

Stav restrukturalizační rezervy k 31. 12. 2011 je stejný jako k 31. 12. 2010. V průběhu účetního období nebyla v souvislosti s vyrovnáním s agenty prodejní sítě rezerva rozpuštěna.

3.11. Závazky

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Závazky z přímého pojištění vůči pojištěným 113 686 102 204
Závazky vůči zprostředkovatelům 115 8
Závazky při operacích zajištění 4 452 1 986
Ostatní závazky z přímého pojištění a zajištění 71 0
Celkem závazky z přímého pojištění a zajištění 118 325 104 198
Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti 7 512 7 142
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 4 575 4 141
Závazky vůči finančním institucím 0 0
Ostatní závazky 6 209 18 132
Ostatní přímé daně 1 713 2 570
Ostatní nepřímé daně a poplatky 2 703 1 955
Celkem závazky 141 037 138 138

Žádný ze závazků společnosti nebyl k 31. 12. 2011 zajištěn zástavním právem nebo jiným věcným břemenem.

Společnost k 31. 12. 2011 eviduje závazky z přímého pojištění vůči pojištěným po splatnosti (starší 5 let ve výši 8 059 tis. Kč, rok 2010: 9 447 tis. Kč). Zahrnují nevyplacená pojistná plnění a přeplatky.

Ostatní závazky, které se nevztahují k pojištění, jsou tvořeny především neuhrazenými fakturami (starší 5 let 0 tis. Kč).

3.12. Přechodné účty pasiv

Členění přechodných účtů pasiv
(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Výnosy příštích období 0 0
Dohadné účty pasivní 282 734 283 856
Z toho: podíl zajistitele na pojistném 6 240 3 674
provize získatelům 219 264 215 730
pojistné plnění 2 308 604
Ostatní 54 922 63 848
Přechodné účty pasiv 282 734 283 856

Dohadné účty pasivní k provizím získatelům ve výši 219 264 tis. Kč (2010: 215 730 tis. Kč) jsou odhadem dosud nevyplacených provizí za získání pojistných smluv. Největší podíl představuje odhad výše nevyplacených provizí vůči společnosti ESSOX s.r.o. ve výši 69 744 tis. Kč (2010: 65 699 tis. Kč) a společnosti Komerční banka, a.s., v celkové výši 128 026 tis. Kč (2010: 102 259 tis. Kč).

Ostatní přechodné účty pasiv ve výši 54 922 tis. Kč (2010: 63 847 tis. Kč) jsou tvořeny zejména nevyfakturovanými dodávkami ve výši 45 701 tis. Kč (2010: 55 241 tis. Kč) a náklady na bonusy za rok 2011 ve výši 8 378 tis. Kč (2010: 7 928 tis. Kč).

3.13. Daně

Daň z příjmu splatná

Společnost ve fiskálním roce 2011 uplatnila zbylou část kumulovaných ztrát z předchozích období a splatná daň činí 43 985 tis. Kč. Daň z titulu samostatného základu daně činí 1 193 tis. Kč.

Odložená daň

Hodnota vypočítané odložené daňové pohledávky činila k 31. 12. 2011 částku 56 992 tis. Kč, z toho 43 438 tis. Kč je zaúčtováno do vlastního kapitálu a −8 633 tis. Kč do výkazu zisku a ztráty v roce 2011.

Odložená daň z titulu (údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 11 051 11 361
Dlouhodobý finanční majetek 43 438 −23 834
Daňová ztráta minulých let 0 10 825
Rezerv 2 503 0
Odložená daň celkem 56 992 −1 648

3.14. Neživotní pojištění

(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Předepsané hrubé pojistné 257 522 292 379
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) −1 83
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 1 657 1 957
Pojištění karet 43 901 93 297
Merlin, Merlin Profi 114 895 134 137
Patron, Patron Profi 37 174 41 215
Ostatní neživotní pojištění 59 896 21 690
Hrubé zasloužené pojistné 248 434 287 554
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) −351 −141
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 1 701 2 003
Pojištění karet 43 901 93 298
Merlin, Merlin Profi 116 198 131 047
Patron, Patron Profi 39 078 42 581
Ostatní neživotní pojištění 47 907 18 766
Hrubé náklady na pojistná plnění 33 047 38 609
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) −9 657
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 2 951 3 241
Pojištění karet 22 001 26 114
Merlin, Merlin Profi 2 617 3 874
Patron, Patron Profi 2 762 2 580
Ostatní neživotní pojištění 2 725 2 143
Saldo zajištění −1 607 −3 106
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 73 004 73 871
– provize 77 371 72 730
– ostatní pořizovací náklady 2 690 4 197
– rozpuštění časového rozlišení (aktiva) 0 0
– tvorba časového rozlišení (aktiva) −7 057 −3 056

3.15. Životní pojištění

(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Předepsané hrubé pojistné 6 593 375 8 689 260
Zasloužené pojistné 6 593 454 8 685 273
Hrubé náklady na pojistná plnění 1 893 290 1 782 406
Saldo zajištění −8 276 −5 944
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 166 593 183 828
– provize 184 172 175 576
– ostatní pořizovací náklady 1 352 9 370
– tvorba časového rozlišení −18 931 −1 118
Přehled životního pojištění, předepsané pojistné
(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Individuální smlouvy 6 392 256 8 488 822
z toho pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 4 677 376 3 782 373
Kolektivní smlouvy 201 119 200 438
Životní pojištění celkem 6 593 375 8 689 260
Jednorázově placené 5 725 417 7 835 291
z toho pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 1 691 850 3 724 856
Běžně placené 867 958 853 969
z toho pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 23 029 57 517
Životní pojištění celkem 6 593 375 8 689 260
Pojistné smlouvy bez prémie 0 0
Pojistné smlouvy s prémii 6 593 375 8 689 260
z toho pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 1 714 880 3 782 373
Životní pojištění celkem 6 593 375 8 689 260

3.16. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí, kde bylo pojištění uzavřeno

Společnost uzavírala smlouvy na území České republiky, Slovenské republiky, Bulharska, Rumunska a Německa.

Předepsané pojistné plyne ze smluv, které pojišťovna uzavřela (údaje v tis. Kč) 2011 2010
v členském státu EU, kde má své sídlo 6 810 973 8 968 273
v ostatních členských státech EU 39 924 13 366
Předepsané pojistné celkem 6 850 897 8 981 639

3.17. Přehled provizí

Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla v roce 2011 částky 235 555 tis. Kč (2010: 248 306 tis. Kč) a člení se následovně:

Rok (údaje v tis. Kč) 2011 2010 2011 2010
Životní pojištění Neživotní pojištění
Náklady na provize 165 241 175 576 70 314 72 730

Nejvyšší úhrn provizí byl v roce 2011 fakturován společností Komerční banka, a.s., ve výši 193 718 tis. Kč (2010 228 477 tis. Kč), a to kumulovaně za životní i neživotní pojištění.

3.18. Náklady a výnosy z finančního umístění technických rezerv

Čisté výnosy z prostředků finančního umístění za rok 2011 dosáhly 803 903 tis. Kč (2010: 710 985 tis. Kč), z toho čistý výnos z aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, činí 759 198 tis. Kč (2010: 650 359 tis. Kč).

Jak je uvedeno v kap. 2.15. náklady a výnosy z prostředků finančního umístění jsou v průběhu účetního období účtovány primárně na technickém účtu životního pojištění.

Ke konci účetního období jsou čisté finanční výnosy nesouvisející s životním pojištěním převedeny na netechnický účet a následně na technický účet neživotního pojištění. Takto převedená částka za rok 2011 činí 16 582 tis. Kč (2010: 16 473 tis. Kč).

Rok (údaje v tis. Kč) 2011 2010
  Životní pojištění Neživotní pojištění Životní pojištění Neživotní pojištění
Výše rezerv (stav na konci období) 24 215 383 291 483 19 668 572 295 564
Výnos z rezerv 742 615 16 582 633 886 16 473

3.19. Správní náklady

Celková výše správních nákladů (nákladů správní režie) dosáhla v roce 2011 částky 253 170 tis. Kč (2010: 238 178 tis. Kč). Správní náklady jsou členěny následovně:

(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 132 241 131 253
Nájemné 17 707 18 268
Poradenství 22 668 6 825
Telekomunikace 2 505 3 349
Školení 1 993 3 677
Bankovní a poštovní poplatky 9 398 9 505
Náklady spojené s výpočetní technikou 13 503 15 962
Odpisy 32 159 38 190
Ostatní správní náklady 20 996 11 149
  253 170 238 178

Výše nákladů na audit statutární závěrky činila za rok 2011 1 768 tis. Kč (2010: 1 706 tis. Kč)

3.20. Ostatní technické výnosy a náklady a netechnický účet

Nejvýznamnější položky ostatních výnosů neživotního pojištění tvoří použití opravných položek k pohledávkám ve výši 6 686 tis. Kč (2010: 1 144 tis. Kč).

Ostatní technické náklady neživotního pojištění ve výši 19 877 tis. Kč (2010: 43 363 tis. Kč) zahrnují zejména náklady na podíly na zisku ve výši 18 327 tis. Kč (2010: 41 881 tis. Kč).

Ostatní technické výnosy životního pojištění zahrnují zejména manažerský poplatek za prodej fondů Forte ve výši 28 446 tis. Kč (2010: 12 744 tis. Kč).

Ostatní technické náklady životního pojištění zahrnují položky vztahující se k nákladům z podílů na zisku ve výši 106 135 tis. Kč (2010: 97 442 tis. Kč).

Z ostatních výnosů netechnického účtu ve výši 21 388 tis. Kč (2010: 6 159 tis. Kč) tvoří rozpuštění rezervy na ostatní rizika ve výši 1 4 956 tis. Kč (2010: 3 339 tis. Kč)

Ostatní náklady netechnického účtu činí 17 723 tis. Kč (2010: 4 972 tis. Kč), největší podíl z nich představuje tvorba rezervy na odstupné ve výši 3 992 tis. Kč (2010: 0 tis. Kč), tvorba ostatních rezerv 4 133 tis. Kč (2010: 2 069 tis. Kč).

3.21. Převody nákladů mezi technickými účty a netechnickým účtem

Celková výše nákladů, které byly převedeny mezi technickým účtem životního pojištění, neživotního pojištění a netechnickým účtem na základě klíče, uvedeného v kap. 2.16. činila ke dni účetní závěrky 250 340 tis. Kč (2010: 253 354 tis. Kč).

3.22. Transakce se spřízněnými stranami

  2011 2010 Text
Závazky vůči společnostem ve skupině 823 303 597 671
Z toho: Komerční banka, a.s. 51 224 71 473 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
2 051 12 171 Vyfakturované provize za sjednání pojištění
75 651 71 380 Dohadné účty pasivní – Provize
755 1 020 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
243 219 Bankovní poplatky
198 184 Závazky z obchodního styku
413 408 116 593 Závazky z měnových derivátů
153 489 202 851 Up front fee z měnových derivátů
142 0 Závazky z pojištění
Z toho Essox. s.r.o. 69 299 64 822 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
140 208 Vyfakturované provize za sjednání pojištění
Z toho: Essox SK, s.r.o. 445 877 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
Z toho: MPSS, a.s. 2 100 2 010 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: SG 4 186 6 056 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
Z toho: Sogecap 31 622 41 533 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
Z toho: SGEB 1 834 369 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
504 553 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: BRD 6 694 1 854 Dohadné účty pasivní – Provize
2 973 0 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
Z toho: BRD Finance 0 1 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
726 342 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: PFKB 4 428 2 131 Závazky z pojištění
320 307 Závazky z obchodního styku
Z toho: HB 475 624 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
104 93 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: Credibul 267 0 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
25 0 Dohadné účty pasivní – Provize
Pohledávky vůči společnostem ve skupině 985 935 565 877  
Z toho: Komerční banka, a.s. 810 818 441 919 Běžné účty a depozita
5 967 6 715 Časové rozlišení provizí
15 706 19 762 Dohadné účty aktivní – pojistné
38 462 8 415 Pohledávky z pojištění
23 23 Zálohy
0 8 Pohledávky z obchodního styku
Z toho: Essox, s.r.o. 37 701 31 819 Zálohy
32 981 37 590 Pohledávky z pojištění
10 365 9 066 Dohadné účty aktivní – pojistné
332 333 Časové rozlišení provizí
Z toho: Komerční banka Bratislava, a.s. 840 711 Běžné účty a depozita
Z toho: Credibul 123 0 Dohadné účty aktivní – pojistné
Z toho: HB 512 289 Běžné účty a depozita
703 600 Časové rozlišení provizí
214 158 Dohadné účty aktivní – pojistné
482 428 Pohledávky z pojištění
Z toho: BRD 9 542 1 614 Časové rozlišení provizí
2 590 1 068 Dohadné účty aktivní – pojistné
6 668 345 Běžné účty a depozita
Z toho: BRD Finance 1 052 396 Časové rozlišení provizí
529 141 Dohadné účty aktivní – pojistné
Z toho: MPSS 429 539 Dohadné účty aktivní – pojistné
Z toho: PFKB 530 165 Dohadné účty aktivní – pojistné
Z toho: SGEB 1 266 1 177 Časové rozlišení provizí
1 117 597 Dohadné účty aktivní – pojistné
6 914 1 999 Běžné účty a depozita
Z toho: Sogecap 69 0 Pohledávky z obchodního styku
Náklady vůči společnostem ve skupině 685 125 687 893  
Z toho: Komerční banka, a.s. 48 749 72 191 Náklady na profit sharing
9 039 10 294 Užívání ochranné známky + reklama
3 638 3 445 Bankovní poplatky
748 491 Časové rozlišení provizí
2 684 2 648 Náklady spojené s pronájmem kanceláří
280 922 158 821 Časové rozlišení – měnové swapy
5 301 4 484 Náklady na fin. umístění
211 700 228 477 Provize
0 87 Tiskopisy
644 133 Poradenství
Z toho: SG 3 482 5 674 Poradenství
Z toho: Komerční banka Bratislava, a.s. 11 11 Bankovní poplatky
Z toho: Essox, s.r.o. 71 533 64 250 Náklady na profit sharing
Z toho: Essox SK, s.r.o. 440 919 Náklady na profit sharing
Z toho: MPSS, a.s. 10 545 6 378 Provize
Z toho: Credibul 25 0 Náklady na profit sharing
260 0 Provize
Z toho: BRD 6 2 Bankovní poplatky
8 130 172 Provize
1 806 0 Náklady na profit sharing
Z toho: BRD Finance −1 0 Náklady na profit sharing
907 109 Provize
Z toho: HB 447 0 Náklady na profit sharing
1 493 1 339 Provize
Z toho: PFKB 2 124 0 Příspěvek organizace
Z toho: SGEB 9 7 Bankovní poplatky
1 465 0 Náklady na profit sharing
4 260 1 353 Provize
Z toho: Sogecap 14 758 126 608 Poradenství
Výnosy vůči společnostem ve skupině 621 091 611 141  
Z toho: Komerční banka, a.s. 4 423 3 975 Úroky z běžných účtů a depozit
281 038 144 464 Časové rozlišení – měnové swapy
195 637 352 363 Předepsané pojistné
Z toho: Essox, s.r.o. 98 827 91 174 Předepsané pojistné
Z toho: Essox SK, s.r.o. 548 1 069 Předepsané pojistné
Z toho: MPSS, a.s. −110 5 258 Předepsané pojistné
Z toho: BRD 23 909 2 330 Předepsané pojistné
3 0 Úroky z běžných účtů a depozit
Z toho: BRD Finance 2 145 637 Předepsané pojistné
Z toho: Credibul 423 0 Předepsané pojistné
Z toho: HB 2 524 4 342 Předepsané pojistné
Z toho: PFKB 2 172 682 Předepsané pojistné
Z toho: SGEB 9 465 4 718 Předepsané pojistné
8 2 Úroky z běžných účtů a depozit
79 0 Reklama
Z toho: Sogecap 0 127 Poradenství

3.23. Výsledek hospodaření

(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Neživotní pojištění 109 027 143 444
Životní pojištění 139 964 −46 504
Netechnický účet (před zdaněním) 2 287 42 208
Hospodářský výsledek před zdaněním 251 277 139 148
Ostatní daně 232 32
Hospodářský výsledek za účetní období 251 046 139 116

3.24. Osobní a obdobné náklady

Osobní a obdobné náklady vyplacené společností dosáhly následující výše:

2011
(údaje v tis. Kč) Průměrný přepočtený stav Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní osobní náklady Osobní náklady celkem
Zaměstnanci 147 76 090 25 732 4 633 106 455
Vedení společnosti 5 20 223 5 243 320 25 786
Celkem 152 96 313 30 975 4 953 132 241
2010
(údaje v tis. Kč) Průměrný přepočtený stav Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní osobní náklady Osobní náklady celkem
Zaměstnanci 144 75 112 25 323 4 462 104 897
Vedení společnosti 5 21 473 4 568 315 26 356
Celkem 149 96 585 29 891 4 777 131 253
Odměny vyplácené správním, řídícím, dozorčím a jiným orgánům
(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Odměny dozorčí radě 26 31
Odměny představenstvu 1 048 1 117

K 31. 12. 2011 společnost umožňuje třinácti pracovníkům používání služebního automobilu i pro soukromé účely. Kromě této výhody společnost neposkytla žádné zálohy, půjčky a úvěry členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů.

3.25. Zajištění

Celkový výsledek zajištění
(údaje v tis. Kč) 2011 2010
Podíl zajistitele na pojistném −22 536 −18 941
Podíl zajistitele na pojistném plnění 10 694 7 771
Provize 1 959 2 120
Saldo zajištění −9 883 −9 050
Podíl zajistitele na tvorbě a čerpání rezerv −3 038 −28 342
Výsledek zajištění −12 921 −37 392
Zůstatek pohledávek a závazků za zajistiteli je následující:
(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010
Pohledávka za zajistiteli 283 6 249
Dohadná položka aktivní 2 404 3 199
Závazek za zajistiteli −4 523 −1 986
Dohadná položka pasivní −6 240 −3 674
Čistá pohledávka (závazek) za zajistiteli −8 075 3 788

4. Závazky neuvedené v účetní závěrce

Společnost si není vědoma žádných potenciálních závazků neuvedených v účetní závěrce.

5. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známé žádné události, které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.