Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2011

v tis. Kč Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2010 602 768 0 0 29 398 0 83 680 509 401 1 225 247
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku 17 929 17 929
Čistý zisk/ztráta za účetní období 139 116 139 116
Převody do fondů 301 384 3 587 −304 971 0
Zůstatek k 31. 12. 2010 904 152 0 0 32 985 0 101 609 343 546 1 382 292
                 
Zůstatek k 1. 1. 2011 904 152 0 0 32 985 0 101 609 343 546 1 382 292
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku −286 794 −286 794
Čistý zisk/ztráta za účetní období 251 046 251 046
Převody do fondů 271 246 6 956 −278 201 0
Zůstatek k 31. 12. 2011 1 175 398 0 0 39 941 0 −185 185 316 390 1 346 544