Rozvaha k 31. 12. 2011

v tis. Kč 2011
  Číslo
řádku
Minulé období
4
Hrubá výše
1
Úprava
2
Čistá výše
3
AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1  
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 2 38 221 196 536 179 597 16 939
a) zřizovací výdaje 3 0 4 402 4 402 0
C. Finanční umístění (investice) 5 18 916 472 21 969 822 0 21 969 822
II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 8 0 0 0 0
III. Jiná finanční umístění 13 18 916 472 21 969 822 0 21 969 822
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 145 559 232 261 232 261
2. Dluhové cenné papíry 15 18 447 458 21 361 970 21 361 970
6. Depozita u finančních institucí 17 440 048 789 000 0 789 000
7. Ostatní finanční umístění 18 −116 593 −413 408 0 −413 408
D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 21 2 530 140 3 867 361 0 3 867 361
E. Dlužníci 22 142 202 549 723 287 622 262 100
I. Pohledávky z operací přímého pojištění 23 64 279 150 040 48 262 101 778
1. pojistníci 24 64 279 150 040 48 262 101 778
2. zprostředkovatelé 25 0 0 0 0
II. Pohledávky z operací zajištění 26 876 283 0 283
III. Ostatní pohledávky 27 77 046 399 399 239 360 160 039
F. Ostatní aktiva 28 19 958 92 791 42 035 50 756
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 29 14 216 56 128 41 968 14 161
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 30 5 742 36 662 67 36 595
III. Jiná aktiva 31
G. Přechodné účty aktiv 32 53 222 90 320 0 90 320
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 34 12 381 39 541 0 39 541
a) v životním pojištění 35 1 162 20 093 20 093
b) v neživotním pojištění 36 11 218 19 448 0 19 448
III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 37 40 841 50 778 0 50 778
a) dohadné položky aktivní 38 37 552 42 382 0 42 382
AKTIVA CELKEM 39 21 700 214 26 766 552 509 254 26 257 298
tis. Kč 2011
Číslo
řádku
Minulé období
4
Hrubá výše
1
Úprava
2
Čistá výše
3
PASIVA          
A. Vlastní kapitál 40 1 382 292     1 346 544
I. Základní kapitál, z toho: 41 904 152     1 175 398
IV. Ostatní kapitálové fondy 46 101 609     −185 185
z toho přeceňovací rozdíly z CP   29 321     −42 384
V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 47 32 985     39 941
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období 48 204 429     65 345
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 49 139 116     251 046
C. Technické rezervy 51 17 345 225 20 639 505 85 734 20 553 771
1. Rezerva na nezasloužené pojistné 52 43 757 53 061 303 52 758
z toho: a) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 53 17 358 17 500 124 17 376
b) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 54 26 399 35 561 179 35 382
2. Rezerva pojistného životních pojištění 55 16 363 107 19 500 670 0 19 500 670
3. Rezerva na pojistná plnění 56 335 042 417 234 85 431 331 802
z toho: a) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 57 154 246 162 085 1 011 161 074
b) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 58 180 796 255 149 84 420 170 729
4. Rezerva na prémie a slevy 59 355 694 524 411 0 524 411
z toho: a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 60 354 829 523 638 0 523 638
b) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 61 865 774 0 774
5. Vyrovnávací rezerva 62 0 0 0 0
6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 63 247 625 144 129 0 144 129
D. Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 70 2 530 139 3 867 361 0 3 867 361
E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty 71 20 565     65 852
2. Rezerva na daně 73 699     45 178
3. Ostatní rezervy 74 19 866     20 674
G. Věřitelé 76 138 138     141 037
I. Závazky z operací přímého pojištění 77 102 212     113 802
II. Závazky z operací zajištění 78 1 986     4 523
V. Ostatní závazky, z toho: 82 33 939     22 712
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 83 8 665     8 991
H. Přechodné účty pasiv 85 283 856     282 734
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 86 0     0
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 87 283 856     282 734
a) dohadné položky pasivní 88 283 856     282 734
PASIVA CELKEM 89 21 700 214     26 257 298