Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada v průběhu roku 2011 zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle zákona a stanov akciové společnosti. Dozorčí rada vykonávala dohled nad činnostmi pojišťovny a předkládala představenstvu své podněty.

Po přezkoumání účetní závěrky pojišťovny za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce dozorčí rada konstatuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví pojišťoven a také v souladu se stanovami pojišťovny a že účetní výkazy věrně zobrazují ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti.

Statutární externí auditor provedl k 31. prosinci 2011 audit finančních výkazů společnosti, z něhož vyplývá, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31. prosinci 2011 a výsledku hospodaření za rok 2011 v souladu s příslušnými předpisy České republiky.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit finanční výkazy za rok 2011 tak, jak jsou předloženy představenstvem.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 zpracovanou společností podle ustanovení § 66a odst. 9, obchodního zákoníku, a na základě předložených podkladů konstatuje, že Komerční pojišťovně, a.s., nevznikla v účetním období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 žádná újma.

V Praze dne 8. 3. 2012

Za dozorčí radu Komerční pojišťovny, a.s.

Perret podpis

Philippe Perret

předseda dozorčí rady