Rozhodnutí akcionářů na valných hromadách

Ve smyslu § 187, odst. 1) obchodního zákoníku byla učiněna následující rozhodnutí valné hromady:

Řádná valná hromada společnosti na svém zasedání dne 19. dubna 2011

 • projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010;
 • projednala předloženou účetní závěrku a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2010;
 • přezkoumala zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti představenstva a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;
 • schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2010;
 • rozhodla o rozdělení zisku za rok 2010 tak, že ze zisku po zdanění ve výši 139 116 391,35 Kč bude činit příděl do rezervního fondu 6 955 819,57 Kč a převod do nerozděleného zisku minulých let bude činit 132 160 571,78 Kč, takže výsledný nerozdělený zisk minulých období bude činit 336 589 915,60 Kč;
 • zvolila s účinností od 19. 4. 2011 do funkce člena představenstva Komerční pojišťovny, a.s., Ing. Jiřího Koutníka na čtyřleté funkční období;
 • zvolila s účinností od 19. 4. 2011 do funkce člena dozorčí rady Komerční pojišťovny, a.s., Ing. Pavla Čejku na další čtyřleté funkční období;
 • schválila Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Komerční pojišťovna, a.s., uzavřenou mezi Komerční pojišťovnou, a.s., a Ing. Jiřím Koutníkem;
 • schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Komerční pojišťovna, a.s., uzavřenou mezi Komerční pojišťovnou, a. s. a Ing. Pavlem Čejkou;
 • schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o 271 245 600 Kč, a to z vlastních zdrojů – nerozdělených zisků minulých účetních období uvedených v účetní závěrce v položce A.VI. pasiv finančních výkazů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií o 30 %, a to tak, že akcie se současnou jmenovitou hodnotou 111 900 Kč budou mít novou jmenovitou hodnotu 145 470 Kč a akcie se současnou jmenovitou hodnotou 55 950 Kč budou mít novou jmenovitou hodnotu 72 735 Kč.
 • schválila návrh představenstva na změnu stanov společnosti;
 • určila společnost Deloitte Audit, s.r.o, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, k provedení povinného auditu společnosti za účetní období roku 2011.

Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 27. září 2011

 • zvolila s účinností od 27. 9. 2011 do funkce člena představenstva Komerční pojišťovny, a.s., Stéphana Corbeta na další čtyřleté funkční období;
 • zvolila s účinností od 27. 9. 2011 do funkce členky představenstva Komerční pojišťovny, a.s., Ing. Šárku Šindlerovou na další čtyřleté funkční období;
 • zvolila s účinností od 27. 9. 2011 do funkce člena představenstva Komerční pojišťovny, a.s., Williama-Hanse Choniera na čtyřleté funkční období;
 • schválila Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Komerční pojišťovna, a.s., uzavřenou mezi Komerční pojišťovnou, a.s., a Stéphanem Corbetem,
 • schválila Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Komerční pojišťovna, a.s., uzavřenou mezi Komerční pojišťovnou, a. s., a Šárkou Šindlerovou;
 • schválila Smlouvu o výkonu funkce člena člena představenstva společnosti Komerční pojišťovna, a.s., uzavřenou mezi Komerční pojišťovnou, a. s., a William-Hansem Chonierem.