Příloha účetní závěrky za rok 2010

1. Obecné informace

1.1. Charakteristika a hlavní aktivity společnosti

Komerční pojišťovna, a.s., (dále jen „společnost”) vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3362, dne 1. 9. 1995.

Předmět podnikání

Společnost má k 31. 12. 2010 oprávnění k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících s pojišťovací činností v následujícím rozsahu:

1. Pojišťovací činnost dle § 13 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

 • v rozsahu pojistných odvětví I., II., III., VI., VII. a IX. životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví,
 • v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10c), 13, 14, 15, 16, a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví

2. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 13 odst. 1 zákona o pojišťovnictví:

 • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví,
 • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví,
 • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví,
 • zprostředkování finančních služeb uvedených pod písmenem a) až e):
  a) zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření,
  b) zprostředkovatelská činnost v oblasti penzijního připojištění,
  c) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání spotřebitelských a hypotečních úvěrů,
  d) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání kreditních karet,
  e) zprostředkovatelská činnost v oblasti leasingu,
 • vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 904 152 000 Kč a je tvořen 6 580 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 111 900 Kč v zaknihované podobě a 3 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 55 950 Kč v zaknihované podobě. Základní kapitál společnosti byl splacen ve výši 100 %.

Akcionáři společnosti k 31. 12. 2010

Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360, IČ: 45 31 70 54, podíl 48,96 %

SOGECAP S.A.,

se sídlem 50, Avenue du Général de Gaulle, 92093 Paris, La Défense Cedex, identifikační číslo: 086380730 R.C.S. NANTERRE, podíl 51,06 %.

Sídlo společnosti

Karolinská 1, č.p. 650
PSČ 186 00, Praha 8

1.2. Orgány společnosti k 31. 12. 2010

Funkce Jméno
Představenstvo Předseda Laurent Dunet
Člen Ing. Zdeněk Zavadil
Člen Stéphane Corbet
Člen Ing. Šárka Šindlerová
Člen Philippe Carlier
Dozorčí rada Předseda Philippe Perret
Místopředseda Henri Bonnet
Člen Pascal Bied-Charreton
Člen Ing. Pavel Čejka
Člen Ing. Tomáš Mareda
Člen Ing. Jiří Novotný

Dne 8. 2. 2010 vypršel čtyřletý mandát člena dozorčí rady pana RNDr. Radovana Gregora.

Dne 25. 3. 2010 zaměstnanci společnosti zvolili členem dozorčí rady pana Ing. Tomáše Maredu.

Dne 27. 4. 2010 valná hromada zvolila pana Philippa Perreta členem dozorčí rady společnosti Komerční pojišťovna, a.s., na další čtyřleté funkční období.

Dne 18. 5. 2010 dozorčí rada zvolila pana Philippa Perreta předsedou dozorčí rady.

Způsob jednání za společnost

Jménem pojišťovny jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu pojišťovny připojí své podpisy vždy společně nejméně dva členové představenstva pojišťovny.

1.3. Podíly v jiných společnostech

Společnost neměla k 31. 12. 2010 žádné podíly v jiných společnostech.

1.4. Změny a dodatky v zápisu společnosti v obchodním rejstříku

Ke dni 15. 7. 2010 byl proveden:

a) zápis
– nové výše jmenovité hodnoty akcií,
– nové výše základního kapitálu.

b) výmaz
– původní jmenovité hodnoty akcií,
– původní hodnoty základního kapitálu.

Ke dni 23. 7. 2010 byl proveden:

a) zápis:
– předmětu podnikání podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
– změny trvalého pobytu člena dozorčí rady Ing. Jiřího Novotného,
– volby pana Philippa Perreta členem dozorčí rady na další funkční období,
– volby pana Philippa Perreta předsedou dozorčí rady,
– volby pana Ing. Tomáše Maredy členem dozorčí rady.

b) výmaz
– pana RNDr. Radovana Gregora jako člena dozorčí rady,
– pana Philippa Perreta jako člena a předsedy dozorčí rady v původním funkčním období.

1.5. Právní poměry

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem o pojišťovnictví včetně příslušných prováděcích předpisů. Společnost provozuje souběžně pojistná odvětví životních i neživotních pojištění.

1.6. Změny ve vlastním kapitálu

Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 30. června 2010:

 • rozhodla, po schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 301 384 000 Kč z částky ve výši 602 768 000 Kč na částku ve výši 904 152 000 Kč, a to z vlastních zdrojů společnosti.
 • v souvislosti se zvýšením základního kapitálu byla zvýšena jmenovitá hodnota akcií takto:
  • a) u 6 580 kusů akcií o jmenovité hodnotě 74 600 Kč každá o částku ve výši 37 300 Kč na každé akcii; jmenovitá hodnota se tedy změnila z částky ve výši 74 600 Kč na každou akcii na částku ve výši 111 900 Kč na každou akcii,
  • b) u 3 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 37 300 Kč každá o částku ve výši 18 650 Kč na každé akcii; jmenovitá hodnota se tedy změnila z částky ve výši 37 300 Kč na každou akcii na částku ve výši 55 950 Kč na každou akcii.

2. Účetní metody

2.1. Obecná východiska pro přípravu účetní závěrky společnosti

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami (dále jen „vyhláška 502“) a českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502.

Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, při dodržení zásady opatrnosti a principu trvání podniku.

Účetní závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se vztahují. Aktiva, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu a u nichž došlo ke snížení hodnoty, jsou vykázána v čisté realizovatelné hodnotě.

Společnost vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak. Účetní závěrka je sestavena ke dni 31. 12. 2010.

2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací výdaje vyšší než 20 000 Kč a další nehmotný majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku se stanoví na základě inventarizace k těm položkám, jejichž ocenění v účetnictví je dočasně vyšší než jejich reálná hodnota. V roce 2010 nebyla žádná opravná položka k dlouhodobému majetku vytvořena.

Společnost stanovila účetní odpisy dlouhodobého majetku jako lineární. Účetní odpisy vycházejí z předpokládané doby životnosti hmotného a nehmotného majetku. Doby odepisování jsou následující:

Kategorie majetku Doba odepisování v letech
Automobily 4
Inventář 7-10
Software 4
AIA Software 5
Zřizovací výdaje 5

Z důvodu závazných požadavků na podobu finančních výkazů pro pojišťovny jsou výše uvedené položky dlouhodobého majetku klasifikovány v rozvaze k 31. 12. 2010 následujícím způsobem:

 • dlouhodobý nehmotný majetek včetně pořízení na řádcích 2-4;
 • dlouhodobý hmotný majetek (odepisovaný i neodepisovaný) včetně pořízení na řádku 29.

Společnost v roce 2010 uplatňovala daňové odpisy u nehmotného majetku.

2.3. Finanční umístění

Depozita

Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení oceňovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých depozit u finančních institucí je reálná hodnota představována nominální hodnotou včetně časového rozlišení úroků. Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění. Přecenění je promítnuto výsledkově.

Dluhové cenné papíry

Dluhové cenné papíry jsou k okamžiku pořízení oceňovány pořizovací cenou. Nakoupený alikvotní úrokový výnos (AÚV) je evidován jako součást jejich pořizovací ceny. Rozdíl mezi pořizovací cenou pláště dlužných cenných papírů a jejich nominální hodnotou je rozpouštěn do výnosů nebo nákladů po dobu zbývající splatnosti těchto cenných papírů použitím metody efektivního úrokového výnosu. Naběhlé úrokové výnosy z cenných papírů se zachycují přímo na příslušný účet těchto cenných papírů. U stejného druhu cenných papírů se za způsob ocenění používá ocenění cenou, zjištěnou pomocí metody FIFO. Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

K datu účetní závěrky jsou dluhové cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát OECD (viz níže). Za reálnou hodnotu obchodovaných cenných papírů je považována cena, za kterou byl cenný papír obchodován na Burze cenných papírů Praha, popř. kótován nejvýznamnějšími obchodníky s cennými papíry.

Rozdíl z přecenění dluhových cenných papírů je účtován proti vlastnímu kapitálu (účet 404), neboť veškeré dluhové cenné papíry držené společností nejsou určeny k obchodování.

Cenné papíry držené do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát OECD a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší, se oceňují amortizovanou pořizovací cenou.

Deriváty

V rámci přijaté investiční strategie KP zajišťuje peněžní toky z cizoměnových dluhových cenných papírů pomocí cross currency swapů. Cílem zajišťovacího vztahu derivátů je eliminace měnového rizika plynoucího z držení cizoměnových dluhových cenných papírů. V souladu s platnou legislativou klasifikuje KP tyto deriváty jako zajišťovací a oceňovací rozdíly z přecenění swapů na reálnou hodnotu účtuje do kapitálu. Reálná hodnota swapů je kalkulována pomocí čisté současné hodnoty pevných budoucích peněžních toků plynoucích z těchto derivátů.

Ostatní složky finančního umístění

Rozdíl z přecenění ostatních složek finančního umístění (akcií), pokud vzniká, je účtován do výkazu zisku a ztráty (účty 539 a 639).

Skladba finančního umístění se řídí závaznými limity dle příslušných ustanovení zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a vyhlášky Ministerstva financí č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.

2.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují v nominálních hodnotách.

V návaznosti na analýzu návratnosti pohledávek po splatnosti, kterou společnost provedla, byly pro jednotlivé skupiny pohledávek stanoveny specifické koeficienty pro tvorbu opravných položek. U pohledávek nově prodávaných produktů se používaly koeficienty produktů skupinově blízkých.

Při výpočtu opravných položek k pohledávkám je riziko (doba po splatnosti) všech pohledávek za konkrétním dlužníkem považováno za rovné riziku (době po splatnosti) nejstarší z nich.

2.5. Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv

Společnost k rozvahovému dni posuzuje, zda existuje náznak toho, že mohlo dojít ke snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu nebo aktiv, která přeceňována jsou, ale přeceňovací rozdíly jsou zachycovány rozvahově.

2.6. Peníze a ceniny

Peníze jsou zastoupeny hotovostí a běžnými bankovními účty určenými k zajištění provozu společnosti. Termínované účty, s výjimkou cizoměnových termínovaných účtů, které jsou rovněž používány k zabezpečení provozu společnosti, jsou sledovány v rámci finančního umístění.

Ceniny zahrnují kolky, stravenky, poštovní známky a jízdenky MHD Praha.

Peníze a ceniny jsou oceňovány nominální hodnotou.

2.7. Technické rezervy

Společnost tvoří technické rezervy v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), tj.:

Rezerva pojistného životních pojištění

Rezerva pojistného životního pojištění je tvořena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých smluv životního pojištění a představuje hodnoty závazků pojišťovny po odečtení hodnoty budoucího pojistného. Technická rezerva zahrnuje již přiznaný podíl na zisku a rovněž rezervu na náklady spojené se správou pojištění. Pro smlouvy tradičního životního pojištění je k výpočtu rezervy užita tzv. Zillmerova metoda, při které jsou záporné hodnoty nahrazeny nulou.

Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné představuje skutečné (případně odhadnuté) částky předepsaného pojistného, jež nenáleží do běžného účetního období, které je vypočítáno jako poměrná částka celkového předepsaného pojistného podle počtu dnů, které se vztahují k běžnému účetnímu období a které se vztahují k následujícím účetním obdobím.

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva na pojistná plnění, v životním i neživotním pojištění, zahrnuje rezervu na pojistná plnění na škody nahlášené do konce účetního období, ale dosud nezlikvidované (RBNS) a na pojistná plnění na škody do konce účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR).

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.

Rezerva na pojistná plnění RBNS je tvořena jako souhrn rezerv očekávaného pojistného plnění za jednotlivé nahlášené, ale nezlikvidované škody dle odhadů výše škod z událostí evidovaných k datu účetní závěrky.

Stav rezervy na pojistná plnění IBNR za dané časové období je určen pojistně-matematickými metodami na základě analýzy dostupných informací zahrnujících mimo jiné:

 • podklady vztahující se ke stavu pojistného kmene v rozlišení na jednotlivé druhy pojištění;
 • časové řady vztahující se k jednotlivým oblastem pojištění, které sledují okamžik vzniku pojistné události a okamžik její likvidace (metoda Chain-Ladder aplikovaná na vývojové trojúhelníky vyplacených plnění případně RBNS; je používáno zpravidla pro neživotní pojištění);
 • odhadované celkové škodní procento;
 • odhadovaná škodní potřeba za časový interval je metoda používána zpravidla pro životní pojištění.

Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně zobrazenou na základě informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se může lišit v důsledku následných informací a událostí a může mít za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou provedeny. Použité postupy a odhady jsou pravidelně prověřovány.

Rezerva na prémie a slevy

Tato rezerva se vyváří ke krytí nákladů na prémie a slevy poskytnuté pojistníkům a pojištěným na základě uzavřených pojistných smluv.

V životním pojištění tato rezerva zahrnuje část výnosů z finančního umístění určenou na předpokládané, ale ještě nepřiznané podíly na zisku.

Společnost v roce 2010 navýšila v souladu s ustanovením § 63 odst. 2 zákona o pojišťovnictví, rezervu na prémie a slevy o 165 milionů Kč na konečnou výši 280 milionů Kč. Tato částka představuje závazek společnosti poskytnout příslušné plnění pojistníkům a nelze ji použít k jiným účelům. Společnost se zavazuje tuto částku přiznat na jednotlivé smlouvy příslušným rozhodnutím společnosti přijatým v plné pravomoci společnosti, jak to odpovídá ustanovením pojistných smluv o podílech na zisku, v následujících letech, nejpozději však do osmi let od vytvoření této rezervy, a to konkrétně těm osobám, které budou pojistníky dotčených produktů, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém společnost takové rozhodnutí učiní.

Pokud by společnost do osmi let od vytvoření této rezervy rozhodnutí jak uvedeno výše neučinila, zavazuje se rozdělit tuto částku (resp. její doposud nerozdělenou část) na smlouvy (tj. produkty, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku) jednotlivých pojistníků, kteří budou pojistníky k poslednímu dni osmého roku od vytvoření této rezervy. Každému takovému pojistníkovi by pak byla připsána částka vypočtená jako průměrný stav rezervy pojistného životních pojištění příslušného pojistníka v průběhu osmého kalendářního roku od vytvoření této rezervy na prémie a slevy /(děleno) celková průměrná hodnota rezervy pojistného životních pojištění těchto pojistníků (tj. pojistníků těch produktů, které stanoví pojistníkovi právo na podíl na zisku) v průběhu osmého kalendářního roku od vytvoření této rezervy na prémie a slevy *(krát) rezerva na prémie a slevy vytvořená v roce tvorby, resp. její nevyplacená část.

Výše uvedená rezerva na prémie a slevy byla vytvořena nad rámec podílů na zisku, které byly připsány k jednotlivým smlouvám a které se staly součástí rezervy pojistného životních pojištění při připisování podílů za rok 2010.

Z obdobného navýšení, provedeného v roce 2009 ve výši 115 milionů Kč nebyla v roce 2010 použita žádná část.

Vyrovnávací rezerva

Od 1. 1. 2010 společnost vyrovnávací rezervu netvoří. V souladu s ustanovením § 140 odst. 2 zákona o pojišťovnictví společnost vyrovnávací rezervu vytvořenou v předchozích obdobích jednorázově rozpustila.

Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů

Na závazky ze smluv životních pojištění tvoří společnost rezervy. Společnost provádí k datu účetní závěrky test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění (dále jen „test postačitelnosti rezerv“), jehož cílem je prověřit postačitelnost součtu výše uvedených rezerv životních pojištění. Základní metodou testování rezervy je model diskontovaných peněžních toků.

Výsledkem testu postačitelnosti je minimální hodnota závazků za pojistníky spočtená pomocí nejlepšího odhadu předpokladů budoucího vývoje vstupních parametrů upravených o přirážky na riziko a neurčitost.

K nepostačitelnosti rezerv dochází, pokud je minimální hodnota pojistných závazků vyšší než výše životních rezerv snížená o odpovídající nesplacené pořizovací náklady. Pokud je výsledkem testu postačitelnosti nedostatečná výše technických rezerv, vytvoří společnost rezervu ve výši této nepostačitelnosti.

Metodika tvorby a čerpání rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry je v souladu s Odbornou směrnicí č. 3 České společnosti aktuárů ze dne 22. 9. 2003.

Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Tato rezerva je určena na krytí závazků pojišťovny vůči pojištěným u těch produktů životního pojištění, kdy investiční riziko nese na základě pojistné smlouvy pojistník; pojišťovna ji tvoří od roku 2006, kdy byl zahájen prodej těchto produktů.

Výše rezervy se stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši jejich podílů na umístěných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv, a to podle zásad specifikovaných v pojistných smlouvách.

V souladu s § 67 odst. 3 zákona o pojišťovnictví je na část závazků z těchto pojistných smluv, které vyplývají (a) z krytí rizika smrti a (b) z prostředků umístěných na tzv. garantovaném fondu, tvořena rezerva podle § 65 zákona o pojišťovnictví.

2.8. Rezervy na ostatní rizika a ztráty

Společnost také vytváří další rezervy na rizika přímo nesouvisejících s pojištěním.

Jedná se o rezervu na očekávaná rizika a ztráty vyplývající ze soudních sporů a obdobných případů, rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na audit, výroční dopisy klientům, výroční zprávu a restrukturalizační rezervu.

Restrukturalizační rezerva

V návaznosti na ztrátové hospodaření Komerční pojišťovny v roce 2001 a v předcházejících letech byla zahájena mateřskou společností v roce 2002 restrukturalizace společnosti.

Na základě analýzy očekávaných nákladů vyplývajících z této restrukturalizace vytvořila společnost v roce 2002 a 2003 rezervu na část nákladů, které lze podle platných účetních předpisů zaúčtovat do běžného období. Tato rezerva je průběžně rozpouštěna oproti reálně vynaloženým nákladům.

2.9. Závazky

Závazky se oceňují v nominální hodnotě.

Součástí závazků vůči pojištěným jsou především předplatky a přeplatky na pojistném a přijaté platby nespárované k datu účetní závěrky s příslušnými položkami pohledávek.

2.10. Přechodné účty aktiv a pasiv

Mezi hlavní položky přechodných účtů aktiv a pasiv patří:

 • náklady příštích období – zejména časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy;
 • příjmy příštích období – zejména časově rozlišené výnosy z termínovaných vkladů;
 • dohadné účty aktivní – zejména očekávané příjmy od zajistitelů (podíly na pojistných plněních, provize a podíly na zisku) a dohad na v provozních systémech doposud nepředepsané pojistné
 • dohadné účty pasivní – zejména dohadné položky na očekávané pojistné postoupené zajistitelům, na nevyplacené provize, poplatky a nevyfakturované dodávky.

2.11. Předepsané hrubé pojistné

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré splatné částky podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

Časové rozlišení předepsaného pojistného je v souladu s postupy účtování pro pojišťovny provedeno formou tvorby rezervy na nezasloužené pojistné (viz kap. 2.7.).

2.12. Náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných událostí a dále zahrnují externí náklady pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o přijaté regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny.

Náklad je účtován v běžném účetním období v okamžiku uznání výše závazku vůči klientovi.

Jako náklad na pojistné plnění (zejména u životního pojištění) se účtuje nejen pojistné plnění ze vzniklé škody (neživotní pojištění, u životního pojištění smrt či dožití), ale také výplaty peněz klientům z účtů kapitálového životního pojištění a odbytné při zrušení tohoto pojištění.

Při likvidaci pojistných událostí neživotního pojištění společnost spolupracuje se společnostmi WILLIS, s.r.o., AXA Assistance CZ, s.r.o., Gras Savoye a Mondial Assistance, a to v oblasti organizačního, ekonomického a technického poradenství včetně šetření pojistných událostí, vytvoření úplných podkladů pro revizi a likvidace těchto pojistných událostí.

2.13. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv. Mezi pořizovací náklady na pojistné smlouvy patří zejména:

 • provize vyplácené získatelům pojistných smluv;
 • ostatní pořizovací náklady, např. náklady na spotřebu materiálu v přímé souvislosti s uzavřením pojistných smluv, úhrada za lékařské posudky, poradenství nebo náklady na reklamu.

Provize v oblasti neživotního pojištění jsou časově rozlišovány v závislosti na poměru nezaslouženého pojistného proti předepsanému pojistnému, resp. dle očekávané doby platnosti smlouvy, ke kterému se příslušná provize vztahuje.

Pořizovací náklady v oblasti produktů tradičního životního pojištění, jsou časově rozlišovány formou zillmerovaných rezerv životního pojištění.

Provize u životního pojištění, kde nositelem investičního rizika je pojistník jsou časově rozlišovány v závislosti na poměru nezaslouženého pojistného proti předepsanému pojistnému, resp. dle očekávané doby platnosti smlouvy, ke kterému se příslušná provize vztahuje.

2.14. Správní režie

Správní režii tvoří náklady přímo nesouvisející s uzavíráním pojistných smluv – zejména spotřeba materiálu a pohonných hmot, cestovné, nájemné, poradenské služby, poštovné, jiné poplatky, mzdy a ostatní sociální náklady nebo odpisy majetku. Do roku 2009 zde byly vykazovány rovněž podíly na zisku z pojistných smluv, které jsou od roku 2010 v důsledku změny metody popsané v bodě 2.23 vykazovány v rámci ostatních technických nákladů.

Pokud lze náklady správní režie přiřadit přímo k některému druhu pojištění, účtují se v průběhu roku přímo na příslušné technické účty životního nebo neživotního pojištění.

Přímo nepřiřazené náklady správní režie se primárně účtují na netechnické nákladové účty a na konci účetního období jsou převedeny na technické účty životního a neživotního pojištění v poměru vypočteném podle ABC metody (activity based costing) přiřazování nákladů k jednotlivým druhům pojištění, a to v poměru 17,2 % na neživotní pojištění a 82,8 % na životní pojištění.

2.15. Účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění

Účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění a jejich rozdělení mezi životní a neživotní pojištění

V roce 2010 společnost rozdělila portfolio cenných papírů do dvou částí:

i) portfolio cenných papírů kryjící rezervy neživotního pojištění,
ii) portfolio cenných papírů kryjící rezervy životního pojištění a prostředky vlastního kapitálu společnosti.

Výnosy a náklady z finančního umístění jsou účtovány odděleně, ale primárně na technických účtech životního pojištění. Na konci účetního období jsou čisté výnosy nesouvisející s životním pojištěním přeúčtovány na netechnické účty a z netechnických účtů je přeúčtována odpovídající hodnota výnosů na technické účty neživotního pojištění.

Jako klíč k přerozdělení netechnických nákladů a výnosů z finančního umístění se používá poměr mezi průměrnou výší technických rezerv životního pojištění a prostředků vlastního kapitálu.

Způsob účtování realizace finančního umístění

Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných instrumentů finančního umístění a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní hodnoty.

2.16. Ostatní náklady a výnosy

Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet životního a neživotního pojištění.

Náklady, které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na netechnický účet a následně převedeny na technický účet životního či neživotního pojištění. Jako klíč k jejich přerozdělení jsou použity koeficienty zvlášť pro životní a neživotní pojištění, viz. kapitola 2.14.

Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní náklady nesouvisející s pojištěním a zajištěním.

2.17. Zajištění

Podíl zajistitele na pojistném podle příslušných smluv se zajistiteli je vypočítáván, fakturován a odváděn z předepsaného pojistného ze zajištěných pojistných smluv. K datu účetní závěrky je vytvořena dohadná položka pasivní na dosud nevyfakturovaný, ale očekávaný podíl zajistitele na předepsaném pojistném.

Podíl zajistitele na pojistném plnění je podle příslušných smluv se zajistiteli vypočítáván a vyplácen ze skutečně vyplacených pojistných plnění. Na očekávaný a dosud nevyplacený podíl zajistitele na zaúčtovaném pojistném plnění jsou vytvořeny dohadné položky aktivní.

Provize od zajistitele je dle příslušných smluv se zajistiteli vypočítávána a vyplácena z odvedeného podílu zajistitele na pojistném s přihlédnutím k výši škodního průběhu. K datu účetní závěrky je vytvořena dohadná položka aktivní na očekávané provize z podílu zajistitele na dosud nepřijatém pojistném.

O podílech na zisku zajistitele účtuje společnost v okamžiku, kdy lze s dostatečnou určitostí nárok na tento podíl určit a prokázat. K 31. 12. 2010 nebylo o podílech na zisku zajistitele účtováno.

Podíl zajistitele na rezervách je vypočítáván na základě podílu zajistitelů na přijatém pojistném nebo pojistném plnění po zohlednění dalších relevantních faktorů.

2.18. Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období a dále rezervu na daň splatnou, a to z titulu samostatného základu daně (dividendy přijaté ze zahraničí).

2.19. Odložená daň

Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech přechodných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními hodnotami pro účely finančních výkazů. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v obdobích, kdy se odhaduje uplatnění dočasného daňového rozdílu. Základní přechodné rozdíly vznikají při odepisování dlouhodobého hmotného majetku, tvorby opravných položek k pohledávkám, rezerv a u daňových ztrát převáděných do dalších období.

Odložená daňová pohledávka související s převáděním nepoužitých daňových ztrát je účtována do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude v budoucnosti realizována. Společnost v roce 2010 účtovala o odložené daňové pohledávce z titulu nepoužitých daňových ztrát.

2.20. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné během účetního období jsou účtovány v kurzu ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu, popř. kurzem, za který byla transakce realizována. Zůstatky aktiv a pasiv denominovaných v cizí měně jsou k 31. prosinci běžného roku přepočítány kurzem ČNB k tomuto datu. Kurzové zisky a ztráty jsou účtovány výsledkově, s výjimkou cizoměnových dluhových cenných papírů, kde jsou kurzové rozdíly součástí přecenění na reálnou hodnotu.

2.21. Konsolidace

Tato účetní závěrka je společností sestavena jako nekonsolidovaná. Údaje účetní závěrky společnosti se zahrnují do konsolidované účetní závěrky společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07 a společnosti SOGECAP S.A., se sídlem 50 avenue du Général De Gaulle, 92093 Paris la Defense Cedex, kde je možno konsolidované účetní závěrky získat.

2.22. Použití odhadů

Účetní závěrka k 31. prosinci 2010 je sestavena na základě současných nejlepších odhadů dostupných ke konci účetního období, zejména v oblasti stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a stanovení výše rezerv. Vedení společnosti se domnívá, že účetní závěrka podává nejvěrnější a nejpoctivější obraz finanční pozice pojišťovny a jejího výsledku hospodaření s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení závěrky.

2.23. Změny metod účtování

V souvislosti s podstatou nákladů týkajících se podílů na zisku z pojistných smluv se Společnost rozhodla o změně jejich účtování i vykazování, a to jako ostatní technické náklady, viz kapitola 3.20. V roce 2009 Společnost účtovala a vykazovala výše zmíněné náklady jako správní režii.

2.24. Změny účetních odhadů

Následkem změn ekonomických předpokladů, zejména strmější výnosové křivky, došlo v průběhu roku 2010 k navýšení Rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů o 60 milionů Kč. Společnost použila při provádění testu postačitelnosti rezerv bezrizikovou výnosovou křivku doporučenou Českou společností aktuárů, která je odvozena od výnosů státních dluhopisů.

V předcházejících obdobích byla použita výnosová křivka odvozená ze swapů. Dopad této změny na výši rezervy vyčíslený k 1. 1. 2010 je snížení o cca 110 milionů Kč.

3. Doplňující informace k finančním výkazům

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Přírůstky Úbytky 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Odepisovaný hmotný majetek 4 605 6 337 50 891 52 623
Z toho: automobily 1 920 2 440 8 898 9 418
hardware 1 911 1 976 30 920 30 985
kancelářská technika 774 1 921 8 940 10 087
inventář 0 0 2 133 2 133
Odepisovaný nehmotný majetek 3 123 0 194 032 190 909
Neodepisovaný hmotný majetek 0 0 236 236
Pořízení majetku 5 681 7 004 420 1 743
Z toho: nehmotný majetek 1 868 2 693 420 1 245
hmotný majetek 3 813 4 311 0 498
Celkem 13 409 13 341 245 579 245 511

Oprávky (údaje v tis. Kč)

Přírůstky Úbytky 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Odepisovaný hmotný majetek 7 930 6 336 36 912 35 318
Z toho: automobily 1 598 2 440 4 991 5 833
hardware 5 427 1 975 24 599 21 147
kancelářská technika 626 1 921 6 148 7 443
inventář 279 0 1 175 896
Odepisovaný nehmotný majetek 30 260 0 156 230 125 970
Celkem 38 190 6 336 193 142 161 288

Zůstatková cena (údaje v tis. Kč)

31. 12. 2010 31. 12. 2009
Odepisovaný hmotný majetek 13 980 17 305
Z toho: automobily 3 907 3 585
hardware 6 322 9 838
kancelářská technika 2 793 2 644
inventář 958 1 237
Odepisovaný nehmotný majetek 37 801 64 939
Neodepisovaný hmotný majetek 236 236
Pořízení majetku 420 1 743
Z toho: nehmotný majetek 420 1 245
hmotný majetek 0 498
Celkem 52 437 84 223

Výše uvedené položky představují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vykazovaný na následujících řádcích rozvahy:

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Nehmotný majetek (ř. 2) 38 221 66 184
Hmotný movitý majetek (ř. 29) 14 216 18 039
Celkem 52 437 84 223

Odpisy dlouhodobého majetku proúčtované do nákladů v roce 2010 činily 39 550 tis. Kč (2009: 37 221 tis. Kč). Nejvýznamnější přírůstky hmotného odepisovaného majetku se v roce 2010 týkaly nákupu automobilů (1 920 tis. Kč) a hardware (1 911 tis. Kč).

U nehmotného odepisovaného majetku došlo k největšímu nárůstu nákupem nových softwarů (Prezentace 2, Auto SYS, aj.) (2 116 tis. Kč). Na objemu vyřazeného hmotného odepisovaného majetku se nejvyšší měrou podílí vyřazení drobné kancelářské techniky (1 975 tis. Kč) a prodej automobilů (2 440 tis. Kč).

3.2. Finanční umístění

Reálná hodnota finančního umístění

Skupina aktiv (údaje v tis. Kč) stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2009
Dluhopisy vydané členským státem EU nebo jeho centrální bankou 11 112 225 7 376 466
Dluhopisy vydané bankami členských států EU 4 069 655 3 562 754
Kotované dluhopisy vydané obchodními společnostmi EU 2 571 061 1 795 032
Kotované komunální dluhopisy 194 423 198 252
Kotované dluhopisy vydané bankami a obchodními společnostmi nečlenských států EU 500 094 491 228
Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD 0 0
Opravná položka k cenným papírům 0 0
Cenné papíry s pevným výnosem celkem 18 447 458 13 423 732
Akcie 145 559 124 580
Depozita u bank 440 048 123 000
Ostatní finanční umístění – Cross Currency Swap −116 593 −112 675
Cenné papíry a depozita celkem 18 916 472 13 558 637

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, je v souladu s požadavky kladenými na skladbu finančního umístění zákonem o pojišťovnictví a vyhláškou č. 434/2009 Sb., kterou se provádí zákon o pojišťovnictví.

Prostředky finančního umístění jsou z více než 52 % (2009: 55 %) alokovány do státních dluhopisů vydaných Českou republikou. Dalšími skupinami prostředků finančního umístění jsou dluhopisy vydané bankami, dluhopisy vydané obchodními společnostmi (se sídlem v České republice i mimo Českou republiku), komunální dluhopisy, akcie a bankovní depozita.

Investice do akcií jsou doplňkovým nástrojem zařazeným do portfolia počátkem roku 2007. Limit pro tyto investice je 1 % z celkového objemu portfolia. Ke konci roku 2010 dosahoval objem akciových investic pouze 0,76 % (2009: 0,89 %).

V roce 2010 bylo do investičního portfolia, kromě dluhopisů denominovaných v Kč (pořizovací cena 5 mld. Kč), nakoupeno dalších osm dluhopisů denominovaných v měně EUR a USD v celkové pořizovací ceně 104 mil. EUR a 19 mil. USD (ekvivalent 3 mld. Kč). Budoucí cizoměnové peněžní toky plynoucí z těchto investic, byly zajištěny proti měnovému riziku pomocí výměny peněžních toků z cizoměnových dluhopisů za české koruny v předem sjednaném kurzu pomocí zajišťovacích cross currency swapů. Důvodem k nakoupení cizoměnových dluhopisů byla vyšší výnosnost nabízená emitenty na evropském finančním trhu ve srovnání s domácím trhem.

Investiční portfolio KP

Investiční portfolio KP

3.3. Pohledávky

Věcná struktura pohledávek

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Pohledávky z přímého pojištění za pojistníky 123 393 193 502
Pohledávky za zprostředkovateli (makléři) 0 0
Pohledávky při operacích zajištění 6 249 6 350
Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění 11 034 22 504
Celkem pohledávky z přímého pojištění a zajištění 140 676 222 356
Poskytnuté provozní zálohy 43 185 59 579
Ostatní pohledávky 262 228 280 202
Pohledávky za zaměstnanci 7 17
Zálohová daň z příjmů 0 0
Pohledávky celkem 446 096 562 154

Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění k 31. 12. 2010 vznikají z důvodu časového zpoždění mezi poukázáním plateb za pojistná plnění exkasním šekovým systémem a jejich vypořádáním (tj. zúčtováním pohledávek proti příslušnému účtu závazků vůči pojistníkům).

Provozní zálohy k 31. 12. 2010 v celkové výši 43 185 tis. Kč (2009: 59 579 tis. Kč) tvoří zejména zálohy na podíly na zisku kolektivních smluv ve výši 33 439 tis. Kč
(2009: 49 818 tis. Kč), provozní záloha poskytnutá společnosti AXA ASSISTANCE ve výši 1 701 tis. Kč (2009: 1 715 tis. Kč), kauce na pronájmy ve výši 7 348 tis. Kč (2009: 7 478 tis. Kč).

Ostatní pohledávky k 31. 12. 2010 obsahují zejména pohledávku z titulu nesplacené jistiny a kupónu z cenného papíru ve výši 258 125 tis. Kč (2009: 258 125 tis. Kč).

Věková struktura pohledávek z přímého pojištění za pojistníky je následující:

(údaje v tis. Kč) Měsíců po splatnosti 2010
0-3 4-6 7-12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 84 26 903 26 987
Merlin, Merlin Profi 83 494 4 345 0 4 922
Patron, Patron-Profi 2 434 49 159 819 3 461
Ost. NP 486 56 160 755 1 457
Vital Invest 6 182 112 149 722 7 165
Vital 9 197 1 002 1 016 4 376 15 591
Ostatní produkty životního pojištění 15 318 23 613 5 326 19 553 63 810
Celkem 33 700 25 326 11 239 53 128 123 393
(údaje v tis. Kč) Měsíců po splatnosti 2009
  0-3 4-6 7-12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 84 26 976 27 060
Merlin, Merlin Profi 68 865 11 0 944
Patron, Patron-Profi 3 089 2 622 161 545 6 417
Ost. NP 328 49 141 1 343 1 861
Vital Invest 61 790 751 929 645 64 115
Vital 18 317 4 377 3 147 10 891 36 732
Ostatní produkty životního pojištění 30 879 11 491 2 196 11 807 56 373
Celkem 114 471 20 155 6 669 52 207 193 502

Opravné položky k pohledávkám z přímého pojištění jsou následující:

(údaje v tis. Kč) Měsíců po splatnosti 2010
  0-3 4-6 7-12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 84 26 903 26 987
Merlin, Merlin Profi 0 0 0 0 0
Patron, Patron-Profi 0 10 80 819 909
Ost. NP 0 49 156 756 961
Vital Invest 0 107 142 721 970
Vital 0 918 1 009 4 376 6 303
Ostatní produkty životního pojištění 0 1 129 2 301 19 553 22 983
Celkem 0 2 213 3 772 53 128 59 113
(údaje v tis. Kč) Měsíců po splatnosti 2009
  0-3 4-6 7-12 nad 12 Celkem
Průmysl a podnikatelé 0 0 84 26 976 27 060
Merlin, Merlin Profi 0 0 0 0 0
Patron, Patron-Profi 0 16 80 545 641
Ost. NP 0 42 139 1 343 1 524
Vital Invest 47 165 574 730 507 48 976
Vital 3 704 1 487 1 371 7 654 14 216
Ostatní produkty životního pojištění 0 1 070 1 987 11 807 14 864
Celkem 50 869 3 189 4 391 48 832 107 281

Společnost kromě opravných položek k pohledávkám za pojistníky vytváří i opravné položky k Ostatním pohledávkám.

U ostatních pohledávek je k 31. 12. 2010 vytvořena opravná položka z titulu jistiny a 2 kupónu dluhopisu Landsbanki 4,40/09 ve výši 239 360 tis. Kč (2009: 239 360 tis. Kč).

Pohledávky při operacích zajištění

Výše pohledávek při operacích zajištění je 6 249 tis. Kč (2009: 6 350 tis. Kč). Pohledávky jsou tvořeny zejména neuhrazenými podíly zajistitele na pojistných událostech a neuhrazenými provizemi od zajistitele.

3.4. Peníze a ceniny

Rok (údaje v tis. Kč) 2010 2009
Běžné účty  5 292 4 016
Pokladna 48 76
Ceniny 469 397
Opravná položka k UB −67 −77
Celkem 5 742 4 412

V roce 2003 byla k běžnému účtu vedenému u Union banky vytvořena opravná položka ve 100 % výši, tj. 96 tis. Kč, v roce 2004 a 2010 došlo k částečné úhradě této pohledávky v částce 29 tis. Kč, ve stejném poměru byla snížena opravná položka. Společnost bude opravnou položku evidovat až do skončení likvidace Union banky.

3.5. Přechodné účty aktiv

Členění přechodných účtů aktiv

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Časové rozlišení pořizovacích nákladů 12 381 7 601
z toho: provize neživotního pojištění 11 218 7 557
z toho: provize životního pojištění 1 162 44
Ostatní náklady příštích období 3 281 3 308
Příjmy příštích období 8 12
Dohadné účty aktivní 37 552 48 450
z toho: pojistné 31 025 39 701
provize a podíl zajistitele na pojistném plnění 3 199 8 394
ostatní 3 328 355
Celkem 53 222 59 370

Dohadné položky aktivní z pojistného k 31. 12. 2010 ve výši 31 025 tis. Kč (2009: 39 701 tis. Kč) představují pojistné ze smluv uzavřených, avšak nenatypovaných do provozního systému do data uzávěrky účetních knih.

Dohadné položky aktivní z provizí a podílu zajistitele na pojistném plnění k 31. 12. 2010 ve výši 3 199 tis. Kč (2009: 8 394 tis. Kč) vyplývají z vyúčtování zajištění zejména za čtvrté čtvrtletí roku 2010.

Podrobnější informace o zajištění jsou uvedeny v kapitole 3.25.

3.6. Vlastní kapitál

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Základní kapitál 904 152 602 768
Ostatní kapitálové fondy 101 609 83 680
– z toho: oceňovací rozdíly CP 125 444 103 307
– z toho: odložená daň −23 834 −19 628
Zákonný rezervní fond 32 985 29 398
Ostatní fondy (Fond zábrany škod) 0 0
Nerozdělený zisk minulých let 204 429 437 665
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0
Hospodářský výsledek běžného účetního období 139 116 71 736
Celkem 1 382 292 1 225 247

3.7. Technické rezervy

(údaje v tis. Kč) 31.12.2010 31.12.2009
Název rezervy Hrubá výše Podíl zajistitele Čistá výše Čistá výše
Rezerva pojistného životních pojištění 16 363 107 0 16 363 107 11 342 163
Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 2 530 139 0 2 530 139 582 360
Z toho:  
Vital Invest 2 530 139 0 2 530 139 582 360
Rezerva na pojistné plnění IBNR 96 176 6 156 90 020 87 535
Z toho:        
Neživotní pojištění 70 956 5 675 65 281 62 106
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 0 0 0 0
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 921 424 497 495
Pojištění karet 33 609 5 251 28 358 19 920
Merlin, Merlin Profi 786 0 786 2 972
Patron, Patron Profi 2 300 0 2 300 3 501
Ostatní neživotní pojištění 33 340 0 33 340 35 218
Životní pojištění 25 220 481 24 739 25 429
Vital 201 0 201 420
Hypotéky 9 791 0 9 791 9 188
Pojištění spotřebitelských úvěrů a kreditních karet 13 095 0 13 095 11 097
Ostatní ŽP 2 134 481 1 652 4 724
Rezerva na pojistné plnění RBNS 327 343 82 321 245 022 380 239
Z toho: 0
Neživotní pojištění 197 180 81 664 115 516 113 334
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 135 971 65 159 70 813 70 979
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 2 502 1 400 1 102 1 334
Pojištění karet 53 474 15 105 38 368 34 733
Merlin, Merlin Profi 2 254 0 2 254 3 746
Patron, Patron Profi 2 448 0 2 448 2 249
Ostatní neživotní pojištění 531 0 531 293
Životní pojištění 130 163 657 129 507 266 905
Vital 95 228 0 95 228 240 011
Hypotéky 7 876 −71 7 947 758
Pojištění spotřebitelských úvěrů a kreditních karet 9 238 0 9 238 8 316
Ostatní ŽP 17 821 727 17 094 17 820
Rezerva na prémie a slevy 355 694 0 355 694 178 701
Z toho:
Neživotní pojištění 865 0 865 5 957
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 0 0 0 4 991
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 865 0 865 966
Životní pojištění 354 829 0 354 829 172 744
Vital 74 829 0 74 829 50 989
Vital Invest 0 0 0 3 879
Ostatní ŽP 280 000 0 280 000 117 876
Vyrovnávací rezerva 0 0 0 39 435
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 0 0 0 373
Pojištění karet 0 0 0 15 705
Merlin, Merlin Profi 0 0 0 14 491
Patron, Patron Profi 0 0 0 5 645
Ostatní neživotní pojištění 0 0 0 3 221
Rezerva na nezasloužené pojistné 44 052 295 43 757 34 838
Z toho:
Neživotní pojištění 26 563 164 26 398 21 634
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 491 164 327 88
Pojištění karet 0 0 0 0
Patron, Patron Profi 18 527 0 18 527 19 893
Ostatní neživotní pojištění 7 544 0 7 544 1 653
Životní pojištění 17 489 131 17 358 13 204
Vital Invest 1 326 0 1 326 947
Vital 646 0 646 718
Hypotéky 2 051 0 2 051 1 936
Ostatní ŽP 13 465 131 13 335 9 603
Rezerva na krytí závazků z použ. TÚM 247 625 0 247 625 187 291
Vital 240 900 0 240 900 183 558
Životní pojištění 6 725 0 6 725 3 733

3.8. Výsledek likvidace pojistných událostí neživotního pojištění – run-off netto analýza

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Výše rezervy na pojistná plnění k 1. 1. 145 222 135 733
Úhrady pojistných plnění vyplacených v běžném účetním období za poj. plnění vzniklá v minulém účetním období 14 210 25 427
Výše rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 104 568 102 391
Výsledek likvidace pojistných událostí 26 443 21 093

3.9. Výsledek likvidace pojistných událostí životního pojištění – run-off netto analýza

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Výše rezervy na pojistná plnění k 1. 1. 2 356 2 540
Úhrady pojistných plnění vyplacených v běžném účetním období za poj. plnění vzniklá v minulém účetním období 659 629
Výše rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 1 084 1 491
Výsledek likvidace pojistných událostí 613 420

Run-off netto analýza produktů životního pojištění je prezentována pro úrazové připojištění. Výsledek likvidace pojistných událostí z produktů obnosového pojištění je neutrální.

3.10. Rezerva na ostatní rizika a ztráty

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Rezerva na soudní spory a obdobná rizika 13 065 12 114
Rezerva na restrukturalizaci 7 500 7 500
Rezerva na ostatní rizika a ztráty celkem 20 565 19 614

Rezerva na soudní spory a obdobná rizika představuje rezervu na očekávané ztráty z probíhajících soudních sporů a další očekávané ztráty z transakcí uskutečněných do data účetní závěrky, a to zejména v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Tato rezerva byla vedením společnosti stanovena a aktualizována na základě všech dostupných údajů jako přiměřeně opatrný odhad konečné výše nákladů souvisejících s výše zmíněnými záležitostmi.

Stav rezervy na soudní spory a obdobná rizika k 31. 12. 2010 činí 13 065 tis. Kč (2009: 12 114 tis. Kč). Zvýšení stavu rezervy v roce 2010 zahrnuje především tvorbu rezervy na audit, interní audit IT, výroční dopisy klientům a výroční zprávu 4 454 tis. Kč (2009: 3 505 tis. Kč).

Stav restrukturalizační rezervy k 31. 12. 2010 je stejný jako k 31. 12. 2009. V průběhu účetního období nebyla v souvislosti s vyrovnáním s agenty prodejní sítě rezerva rozpuštěna.

3.11. Závazky

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Závazky z přímého pojištění vůči pojištěným 102 204 172 972
Závazky vůči zprostředkovatelům 8 76
Závazky při operacích zajištění 1 986 4 885
Ostatní závazky z přímého pojištění a zajištění 0 1 429
Celkem závazky z přímého pojištění a zajištění 104 198 179 362
Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti 7 142 7 149
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 4 141 3 605
Závazky vůči finančním institucím 0 0
Ostatní závazky 18 132 9 168
Ostatní přímé daně 2 570 1 994
Ostatní nepřímé daně a poplatky 1 955 48
Celkem závazky 138 138 201 326

Žádný ze závazků společnosti nebyl k 31. 12. 2010 zajištěn zástavním právem nebo jiným věcným břemenem.

Společnost k 31. 12. 2010 eviduje závazky z přímého pojištění vůči pojištěným po splatnosti (starší 5 let ve výši 9 447 tis. Kč, rok 2009: 7 202 tis. Kč). Zahrnují nevyplacená pojistná plnění a přeplatky.

Ostatní závazky, které se nevztahují k pojištění, jsou tvořeny především neuhrazenými fakturami (starší 5 let 0 tis. Kč).

3.12. Přechodné účty pasiv

Členění přechodných účtů pasiv

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Výnosy příštích období 0 95
Dohadné účty pasivní 283 856 219 933
Z toho: podíl zajistitele na pojistném 3 674 6 370
provize získatelům 215 730 148 557
pojistné plnění 604 1 039
Ostatní 63 848 63 967
Přechodné účty pasiv 283 856 220 028

Dohadné účty pasivní k provizím získatelům ve výši 215 730 tis. Kč (2009: 148 557 tis. Kč) jsou odhadem dosud nevyplacených provizí za získání pojistných smluv. Největší podíl představuje odhad výše nevyplacených provizí vůči společnosti ESSOX s.r.o. ve výši 65 699 tis. Kč (2009: 60 999 tis. Kč) a společnosti Komerční banka, a.s. v celkové výši 102 259 tis. Kč (2009: 68 063 tis. Kč).

Ostatní přechodné účty pasiv ve výši 63 847tis. Kč (2009: 63 967 tis. Kč) jsou tvořeny zejména nevyfakturovanými dodávkami ve výši 55 241 tis. Kč (2009: 54 882 tis. Kč) a náklady na bonusy za rok 2010 ve výši 7 928 tis. Kč (2009: 7 624 tis. Kč).

3.13. Daně

Daň z příjmu splatná

Společnost ve fiskálním roce 2010 uplatnila výši kumulovaných ztrát z předchozích období a splatná daň z titulu samostatného základu daně činí 1 123 tis. Kč.

Odložená daň

Hodnota vypočítaného odloženého daňového závazku činila k 31. 12. 2010 částku 1 648 tis. Kč, z toho 16 835 tis. Kč je zaúčtováno do vlastního kapitálu a −18 483 tis. Kč do výkazu zisku a ztráty v roce 2010.

Odložená daň z titulu (údaje v tis. Kč): 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 11 361 7 389
Dlouhodobý finanční majetek −23 834 −19 628
Daňová ztráta minulých let 10 825 33 280
Rezerv 0 0
Odložená daň celkem −1 648 21 041

3.14. Neživotní pojištění

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Předepsané hrubé pojistné 292 379 266 237
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 83 8 081
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 1 957 2 202
Pojištění karet 93 297 62 301
Merlin, Merlin Profi 134 137 131 182
Patron, Patron Profi 41 215 44 959
Ostatní neživotní pojištění 21 690 17 512
Hrubé zasloužené pojistné 287 554 315 591
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) −141 8 081
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 2 003 3 246
Pojištění karet 93 298 109 589
Merlin, Merlin Profi 131 047 131 137
Patron, Patron Profi 42 581 46 469
Ostatní neživotní pojištění 18 766 17 069
Hrubé náklady na pojistná plnění 38 609 72 710
PpaP (pojištění průmyslu a podnikatelů) 657 2 762
P&C (pojištění majetku a odpovědnosti) 3 241 3 636
Pojištění karet 26 114 47 856
Merlin, Merlin Profi 3 874 13 011
Patron, Patron Profi 2 580 3 470
Ostatní neživotní pojištění 2 143 1 975
Saldo zajištění −3 106 9 892
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 73 871 85 050
 – provize 72 730 80 636
 – ostatní pořizovací náklady 4 197 3 848
 – rozpuštění časového rozlišení (aktiva) 0 0
 – tvorba časového rozlišení (aktiva) −3 056 566

3.15. Životní pojištění

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Předepsané hrubé pojistné 8 689 260 4 558 373
Zasloužené pojistné 8 685 273 4 558 495
Hrubé náklady na pojistná plnění 1 782 406 2 212 509
Saldo zajištění −5 944 −8 333
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 183 828 87 533
 – provize 175 576 80 867
 – ostatní pořizovací náklady 9 370 6 744
 – tvorba časového rozlišení −1 118 −78

Přehled životního pojištění, předepsané pojistné

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Individuální smlouvy 8 488 822 4 360 785
z toho: pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 3 782 373 1 635 773
Kolektivní smlouvy 200 438 197 588
Životní pojištění celkem 8 689 260 4 558 373
Jednorázově placené 7 835 291 3 673 983
z toho: pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 3 724 856 1 538 063
Běžně placené 853 969 884 390
z toho: pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 57 517 33 957
Životní pojištění celkem 8 689 260 4 558 373
Pojistné smlouvy bez prémie 0 0
Pojistné smlouvy s prémii 8 689 260 4 558 373
z toho: pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník 3 782 373 1 635 773
Životní pojištění celkem 8 689 260 4 558 373

Společnost zaznamenala v roce 2010 významný nárůst v oblasti předepsaného pojistného 8 981 639 tis. Kč kumulovaně za životní a neživotní pojištění (2009: 4 824 610 tis. Kč).

K nárůstu došlo zejména u produktů Vital Premium 3 756 178 tis. Kč (2009: 1 723 032 tis. Kč) a Vital Invest 3 847 370 tis. Kč (2009: 1 635 773 tis. Kč), oba představují produkty životního pojištění.

3.16. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí, kde bylo pojištění uzavřeno

Společnost uzavírala smlouvy na území České republiky, Slovenské republiky, Bulharska, Rumunska a Německa.

Předepsané pojistné plyne ze smluv, které pojišťovna uzavřela (údaje v tis. Kč): 2010 2009
v členském státu EU, kde má své sídlo 8 968 273 4 821 851
v ostatních členských státech EU 13 366 2 759
Předepsané pojistné celkem 8 981 639 4 824 610

3.17. Přehled provizí

Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla v roce 2010 částky 248 306 tis. Kč (2009: 161 501 tis. Kč) a člení se následovně:

(údaje v tis. Kč) Životní pojištění Neživotní pojištění
Rok 2010 2009 2010 2009
Náklady na provize 175 576 80 867 72 730 80 636

Nejvyšší úhrn provizí byl v roce 2010 fakturován společností Komerční banka, a.s. ve výši 228 477 tis. Kč (2009 141 612 tis. Kč), a to kumulovaně za životní i neživotní pojištění.

3.18. Náklady a výnosy z finančního umístění technických rezerv

Čisté výnosy z prostředků finančního umístění za rok 2010 dosáhly 710 985 tis. Kč (2009: 492 470 tis. Kč), z toho čistý výnos z aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, činí 650 359 tis. Kč (2009: 444 481 tis. Kč).

Jak je uvedeno v kap. 2.15. náklady a výnosy z prostředků finančního umístění jsou v průběhu účetního období účtovány primárně na technickém účtu životního pojištění. Ke konci účetního období jsou čisté finanční výnosy nesouvisející s životním pojištěním převedeny na netechnický účet a následně na technický účet neživotního pojištění. Takto převedená částka za rok 2010 činí 16 473 tis. Kč (2009: 13 304 tis. Kč).

Rok (údaje v tis. Kč) 2010 2009
Životní pojištění Neživotní pojištění Životní pojištění Neživotní pojištění
Výše rezerv (stav na konci období) 19 668 572 295 564 12 591 847 357 832
Výnos z rezerv 633 886 16 473 431 178 13 304

3.19. Správní náklady

Celková výše správních nákladů (nákladů správní režie) dosáhla v roce 2010 částky 238 178 tis. Kč (2009: 275 748 tis. Kč). Správní náklady jsou členěny následovně:

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 120 881 114 998
Nájemné 18 268 20 544
Poradenství 6 825 47 394
Telekomunikace 3 349 3 486
Školení 3 677 2 671
Bankovní a poštovní poplatky 9 505 10 362
Náklady spojené s výpočetní technikou 15 962 18 745
Odpisy 38 190 37 221
Ostatní správní náklady 21 521 20 327
  238 178 275 748

Výše nákladů na audit statutární závěrky činila za rok 2010 1 706 tis. Kč (2009: 1 523 tis. Kč).

3.20. Ostatní technické výnosy a náklady a netechnický účet

Nejvýznamnější položky ostatních výnosů neživotního pojištění tvoří použití opravných položek k pohledávkám ve výši 1 144 tis. Kč (2009: 1 247 tis. Kč).

Ostatní technické náklady neživotního pojištění ve výši 43 363 tis. Kč (2009: 13 567 tis. Kč) zahrnují zejména náklady na podíly na zisku ve výši 41 881 tis. Kč
(2009: 6 713 tis. Kč).

Ostatní technické výnosy životního pojištění zahrnují zejména použití opravných položek ve výši 106 218 tis. Kč (2009: 56 049 tis. Kč).

Ostatní technické náklady životního pojištění zahrnují položky vztahující se k nákladům z podílů na zisku ve výši 97 442 tis. Kč (2009: 93 015 tis. Kč).

Z ostatních výnosů netechnického účtu ve výši 6 159 tis. Kč (2009: 14 535 tis. Kč) tvoří největší část kurzové zisky ve výši 2 023 tis. Kč (2009: 11 280 tis. Kč) a rozpuštění rezervy na rizika ve výši 1 656 tis. Kč (2009: 1 631 tis. Kč).

Ostatní náklady netechnického účtu činí 4 972 tis. Kč (2009: 19 958 tis. Kč), největší podíl z nich představuje tvorba rezervy na nevyčerpanou dovolenou ve výši 1 413 tis. Kč (2009: 1 628 tis. Kč), náklady na audit, výroční zprávu a výroční dopisy klientům 1 394 tis. Kč (2009: 3 505 tis. Kč) a kurzové ztráty v celkové výši 1 360 tis. Kč (2009: 14 121 tis. Kč).

3.21. Převody nákladů mezi technickými účty a netechnickým účtem

Celková výše nákladů, které byly převedeny mezi technickým účtem životního pojištění, neživotního pojištění a netechnickým účtem na základě klíče, uvedeného v kap. 2.16. činila ke dni účetní závěrky 253 354 tis. Kč (2009: 278 681 tis. Kč).

3.22. Transakce se spřízněnými stranami

2010 2009 Text
Závazky vůči společnostem ve skupině 276 343 150 693
Z toho: Komerční banka, a.s. 71 473 43 729 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
12 171 1 741 Vyfakturované provize za sjednání pojištění
71 380 42 452 Dohadné účty pasivní – Provize
1 020 0 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
219 239 Bankovní poplatky
184 314 Závazky z obchodního styku
Z toho Essox. s.r.o. 64 822 59 482 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
208 12 Vyfakturované provize za sjednání pojištění
Z toho: Essox SK, s.r.o. 877 1 517 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
Z toho: MPSS, a.s. 2 010 1 207 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: IKS, a.s. 636 0 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
635 0 Závazky z obchodního styku
Z toho: SG 6 056 0 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
Z toho: Sogecap 41 533 0 Nevyfakturované závazky z obchodního styku
Z toho: SGEB 369 0 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
553 0 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: BRD 1 854 0 Dohadné účty pasivní – Provize
Z toho: BRD Finance 1 0 Dohadné položky pasivní – Profit sharing
342 0 Dohadné účty pasivní – Provize
Pohledávky vůči společnostem ve skupině 567 586 261 235
Z toho: Komerční banka, a.s. 441 919 125 580 Běžné účty a depozita
6 715 7 206 Časové rozlišení provizí
19 762 30 970 Dohadné účty aktivní – pojistné
8 415 24 483 Pohledávky z pojištění
23 22 Zálohy
8 8 Pohledávky z obchodního styku
Z toho: Essox, s.r.o. 31 819 48 198 Zálohy
37 590 15 357 Pohledávky z pojištění
9 066 7 842 Dohadné účty aktivní – pojistné
333 243 Časové rozlišení provizí
Z toho: IKS, a.s. 50 56 Odměna za nákup podíl. listů
Z toho: SG 3 838 682 Pohledávky z obchodního styku
Z toho: Komerční banka Bratislava, a.s. 711 588 Běžné účty a depozita
Z toho: BRD 1 614 0 Časové rozlišení provizí
1 068 0 Dohadné účty aktivní – pojistné
345 0 Běžné účty a depozita
Z toho: BRD Finance 396 0 Časové rozlišení provizí
141 0 Dohadné účty aktivní – pojistné
Z toho: SGEB 1 177 0 Časové rozlišení provizí
597 0 Dohadné účty aktivní – pojistné
1 999 0 Běžné účty a depozita
Náklady vůči společnostem ve skupině 408 409 255 136
Z toho: Komerční banka, a.s. 72 191 31 643 Náklady na profit sharing
10 294 6 530 Užívání ochranné známky + reklama
3 445 3 795 Bankovní poplatky
491 0 Časové rozlišení provizí
2 648 2 651 Náklady spojené s pronájmem kanceláří
4 484 2 097 Náklady na fin. umístění
228 477 141 612 Provize
87 97 Tiskopisy
133 0 Poradenství
Z toho: IKS, a.s. 6 914 0 Poradenství
Z toho: SG 5 674 0 Poradenství
Z toho: Komerční banka Bratislava, a.s. 11 11 Bankovní poplatky
Z toho: Essox, s.r.o. 64 250 60 021 Náklady na profit sharing
Z toho: Essox SK, s.r.o. 919 1 422 Náklady na profit sharing
Z toho MPSS, a.s. 6 378 5 257 Provize
Z toho: BRD 2 0 Bankovní poplatky
172 0 Provize
Z toho: BRD Finance 1 0 Náklady na profit sharing
109 0 Provize
Z toho: SGEB 7 0 Bankovní poplatky
369 0 Náklady na profit sparing
1 353 0 Provize
Výnosy vůči společnostem ve skupině 461 981 299 936
Z toho: Komerční banka, a.s. 3 975 292 Úroky z běžných účtů a depozit
352 363 213 309 Předepsané pojistné
Z toho: Essox, s.r.o. 91 174 84 562 Předepsané pojistné
Z toho: Essox SK, s.r.o. 1 069 1 773 Předepsané pojistné
Z toho: MPSS, a.s. 5 258 0 Předepsané pojistné
Z toho: BRD 2 331 0 Předepsané pojistné
Z toho: BRD Finance 637 0 Předepsané pojistné
Z toho: SGEB 5 047 0 Předepsané pojistné
Z toho: Sogecap 127 0 Poradenství

3.23. Výsledek hospodaření

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Neživotní pojištění 143 444 109 665
Životní pojištění −46 504 −19 640
Netechnický účet (před zdaněním) 42 208 −18 254
Hospodářský výsledek před zdaněním 139 148 71 771
Ostatní daně 32 −35
Hospodářský výsledek za účetní období 139 116 71 736

3.24. Osobní a obdobné náklady

Osobní a obdobné náklady vyplacené společností dosáhly následující výše:

2010
(údaje v tis. Kč) Průměrný přepočtený stav Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní osobní náklady Osobní náklady celkem
Zaměstnanci 144 74 097 24 978 2 087 101 162
Vedení společnosti 5 16 573 2 902 244 19 719
Celkem 149 90 670 27 880 2 331 120 881
2009
(údaje v tis. Kč) Průměrný přepočtený stav Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní osobní náklady Osobní náklady celkem
Zaměstnanci 146 69 612 22 967 1 953 94 532
Vedení společnosti 5 15 236 1 922 215 17 373
Celkem 151 84 848 24 889 2 168 111 905

Odměny vyplácené správním, řídícím, dozorčím a jiným orgánům

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Odměny dozorčí radě 31 24
Odměny představenstvu 1 117 1 117

K 31. 12. 2010 společnost umožňuje třinácti pracovníkům používání služebního automobilu i pro soukromé účely. Kromě této výhody společnost neposkytla žádné zálohy, půjčky a úvěry členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů.

3.25. Zajištění

Celkový výsledek zajištění

(údaje v tis. Kč) 2010 2009
Podíl zajistitele na pojistném −18 941 −18 221
Podíl zajistitele na pojistném plnění 7 771 18 118
Provize 2 120 1 662
Saldo zajištění −9 050 1 559
Podíl zajistitele na tvorbě a čerpání rezerv −28 342 4 536
Výsledek zajištění −37 392 6 095

Zůstatek pohledávek a závazků za zajistiteli je následující:

(údaje v tis. Kč) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Pohledávka za zajistiteli 6 249 6 350
Dohadná položka aktivní 3 199 8 394
Závazek za zajistiteli −1 986 −6 314
Dohadná položka pasivní −3 674 −6 371
Čistá pohledávka (závazek) za zajistiteli 3 788 2 059

4. Závazky neuvedené v účetní závěrce

Společnost si není vědoma žádných potenciálních závazků neuvedených v účetní závěrce.

5. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známé žádné události, které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.