Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2010

(v tisících Kč) Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2009 602 768 0 0 29 398 0 −22 288 437 665 1 047 543
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku 105 968 105 968
Čistý zisk/ztráta za účetní období 71 736 71 736
Převody do fondů 0 0 0
Zůstatek k 31. 12. 2009 602 768 0 0 29 398 0 83 680 509 401 1 225 247
                 
Zůstatek k 1. 1. 2010 602 768 0 0 29 398 0 83 680 509 401 1 225 247
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku 17 929 17 929
Čistý zisk/ztráta za účetní období 139 116 139 116
Převody do fondů 301 384 3 587 −304 971 0
Zůstatek k 31. 12. 2010 904 152 0 0 32 985 0 101 609 343 546 1 382 292