Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010

v tis. Kč Číslo řádku Základna Mezisoučet Výsledek
I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 1 x x x
a) předepsané hrubé pojistné 2 292 379 x x
b) pojistné postoupené zajišťovatelům 3 9 279 283 100 x
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/−) 4 4 825 x x
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/−) 5 −61 4 886 278 214
2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) 6 x x 16 473
3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 7 x x 1 385
4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 8 x x x
a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x
aa) hrubá výše 10 38 609 x x
ab) podíl zajišťovatelů 11 6 165 32 444 x
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/−): 12 x x x
ba) hrubá výše 13 −22 445 x x
bb) podíl zajišťovatelů 14 −27 803 5 357 37 801
5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/−) 15 x x −5 092
6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 16 x x 6 206
7. Čistá výše provozních nákladů 17 x x x
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x 76 927 x
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/−) 19 x −3 056 x
c) správní režie 20 x 35 921 x
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 21 x 9 109 782
8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 22 x x 43 363
9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/−) 23 x x −39 435
10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) 24 x x 143 444
           
II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 25 x x x
a) předepsané hrubé pojistné 26 x 8 689 260 x
b) pojistné postoupené zajišťovatelům 27 x 9 662 x
c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/−) 28 x 4 033 8 675 565
2. Výnosy z finančního umístění (investic) 29 x x x
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 30 x 0 x
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 31 x x x
ba) výnosy z pozemků a staveb nemovitostí 32 0 x x
bb) výnosy z ostatních investic 33 960 148 960 148 x
c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 34 x 0 x
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 35 x 382 592 1 342 739
3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) 36 x x 71 715
4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 37 x x 123 331
5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 38 x x x
a) náklady na pojistná plnění: 39 x x x
aa) hrubá výše 40 1 782 406 x x
ab) podíl zajišťovatelů 41 1 606 1 780 800 x
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/−): 42 x x x
ba) hrubá výše 43 −138 522 x x
bb) podíl zajišťovatelů 44 −433 −138 089 1 642 711
6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/−) 45 x x x
a) změna stavu rezervy pojistného životních pojištění: 46 x x x
aa) změna stavu hrubé výše 47 5 081 275 x x
ab) podíl zajišťovatelů 48 0 5 081 275 x
b) změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění 49 x 2 129 864 7 211 138
7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 50 x x
8. Čistá výše provozních nákladů 51 x x x
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 52 x 184 946 x
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/−) 53 x −1 118 x
c) správní režie 54 x 202 257 x
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 55 x 2 111 383 974
9. Náklady na finanční umístění (investice) 56 x x x
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 57 x 229 100 x
b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 58 x 0 x
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 59 x 402 653 631 754
10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 60 x x 145 506
11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 61 x x 167 671
12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) 62 x x 77 100
13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) 63 x x −46 504
           
III. NETECHNICKÝ ÚČET
1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) 64 x x 143 444
2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) 65 x x −46 504
3. Výnosy z finančního umístění (investic) 66 x x x
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 67 x x
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 68 x x x
ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitost) 69 0 x x
bb) výnosy z ostatních investic 70 0 0 x
c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 71 x 0 x
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 72 x 0 0
4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) 73 x x 77 100
5. Náklady na finanční umístění (investice) 74 x x x
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 75 x 0 x
b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 76 x 0 x
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 77 x 0 0
6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) 78 x x 16 473
7. Ostatní výnosy 79 x x 6 159
8. Ostatní náklady 80 x x 4 972
9. Daň z příjmů z běžné činnosti 81 x x 19 606
10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 82 x x 139 148
11. Mimořádné výnosy 83 x x
12. Mimořádné náklady 84 x x
13. Mimořádný zisk nebo ztráta 85 x x 0
14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 86 x x 0
15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 87 x x 32
16. Zisk nebo ztráta za účetní období (položka III.3.) 88 x x 139 116