Rozvaha k 31. 12. 2010

v tis. Kč Číslo řádku Minulé období Hrubá výše Úprava Čistá výše
AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1 0 0 0 0
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 2 66 184 194 451 156 230 38 221
a) zřizovací výdaje 3 0 4 402 4 402 0
C. Finanční umístění (investice) 5 13 558 637 18 916 472 0 18 916 472
III. Jiná finanční umístění 13 13 558 637 18 916 472 0 18 916 472
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 124 580 145 559 0 145 559
2. Dluhové cenné papíry 15 13 423 732 18 447 458 0 18 447 458
6. Depozita u finančních institucí 17 123 000 440 048 0 440 048
7. Ostatní finanční umístění 18 −112 675 −116 593 0 −116 593
D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 21 582 360 2 530 140 0 2 530 140
E. Dlužníci 22 209 776 446 096 303 894 142 202
I. Pohledávky z operací přímého pojištění 23 86 221 123 393 59 113 64 279
1. pojistníci 24 86 221 123 393 59 113 64 279
II. Pohledávky z operací zajištění 26 876 6 249 5 373 876
III. Ostatní pohledávky 27 122 679 316 454 239 408 77 046
F. Ostatní aktiva 28 22 451 56 937 36 979 19 958
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 29 18 039 51 127 36 912 14 216
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 30 4 412 5 809 67 5 742
G. Přechodné účty aktiv 32 59 370 53 222 0 53 222
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 34 7 601 12 381 0 12 381
a) v životním pojištění 35 44 1 162 0 1 162
b) v neživotním pojištění 36 7 557 11 218 0 11 218
III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 37 51 770 40 841 0 40 841
a) dohadné položky aktivní 38 48 450 37 552 0 37 552
AKTIVA CELKEM 39 14 498 778 22 197 318 497 103 21 700 214

 

v tis. Kč Číslo řádku Minulé období Hrubá výše Úprava Čistá výše
PASIVA
A. Vlastní kapitál 40 1 225 247 0 0 1 382 292
I. Základní kapitál, z toho: 41 602 768 0 0 904 152
IV. Ostatní kapitálové fondy 46 83 680 0 0 101 609
z toho přeceňovací rozdíly z CP 103 307 0 0 29 321
V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 47 29 398 0 0 32 985
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období 48 437 665 0 0 204 429
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 49 71 736 0 0 139 116
C. Technické rezervy 51 12 250 202 17 433 997 88 773 17 345 225
1. Rezerva na nezasloužené pojistné, z toho: 52 34 838 44 052 295 43 757
a) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 53 13 204 17 489 131 17 358
b) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 54 21 634 26 563 164 26 399
2. Rezerva pojistného životních pojištění 55 11 342 163 16 363 107 0 16 363 107
3. Rezerva na pojistná plnění, z toho: 56 467 774 423 519 88 477 335 042
a) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 57 292 334 155 384 1 138 154 246
b) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 58 175 440 268 135 87 339 180 796
4. Rezerva na prémie a slevy, z toho: 59 178 701 355 694 0 355 694
a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 60 172 744 354 829 0 354 829
b) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 61 5 957 865 0 865
5. Vyrovnávací rezerva 62 39 435 0 0 0
6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 63 187 291 247 625 0 247 625
D. Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 70 582 360 2 530 139 0 2 530 139
E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty 71 19 614 0 0 20 565
2. Rezerva na daně 73 0 0 0 699
3. Ostatní rezervy 74 19 614 0 0 19 866
G. Věřitelé 76 201 326 0 0 138 138
I. Závazky z operací přímého pojištění 77 173 013 0 0 102 212
II. Závazky z operací zajištění 78 6 349 0 0 1 986
V. Ostatní závazky, z toho: 82 21 964 0 0 33 939
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 83 5 647 0 0 8 665
H. Přechodné účty pasiv 85 220 028 0 0 283 856
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 86 95 0 0 0
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 87 219 933 0 0 283 856
a) dohadné položky pasivní 88 219 933 0 0 283 856
PASIVA CELKEM 89 14 498 778 0 0 21 700 214