Vlastnická struktura a rozhodnutí akcionářů

Ve smyslu § 187 odstavce 1, obchodního zákoníku, byla učiněna následující rozhodnutí valné hromady.

Valná hromada společnosti na svém zasedání dne 27. dubna 2010:

 • projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Komerční pojišťovna, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2009,
 • projednala předloženou účetní závěrku společnosti za rok 2009 a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2009,
 • projednala zprávu dozorčí rady společnosti Komerční pojišťovna, a.s., o výsledcích její kontrolní činnosti a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
 • schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2009,
 • rozhodla o rozdělení zisku za rok 2009 tak, že ze zisku po zdanění ve výši 71 736 355,79 Kč bude činit příděl do rezervního fondu 3 586 817,79 Kč a převod do nerozděleného zisku minulých let bude činit 68 149 538,00 Kč, takže výsledný nerozdělený zisk minulých období bude činit 204 429 344 Kč,
 • vzala na vědomí doporučení dozorčí rady a uložila představenstvu svolat v souladu s příslušnými zákonnými a regulatorními požadavky mimořádnou valnou hromadu ke schválení zvýšení základního kapitálu společnosti o 300 milionů Kč převedením nerozděleného zisku do základního kapitálu,
 • zvolila pana Philippa Perreta členem dozorčí rady společnosti Komerční pojišťovna, a.s., na další čtyřleté funkční období,
 • schválila smlouvy o výkonu činnosti členů dozorčí rady Philippa Perreta a Ing. Tomáše Maredy,
 • pověřila Deloitte Audit, s.r.o., Karolinská 2/654, 186 00 Praha 8, provedením auditu za finanční rok 2010.

Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 30. června 2010:

 • rozhodla, po schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 301 384 000 Kč z částky ve výši 602 768 000 Kč na částku ve výši 904 152 000 Kč, a to z vlastních zdrojů společnosti;
 • v souvislosti se zvýšením základního kapitálu byla zvýšena jmenovitá hodnota akcií takto:
  • a) u 6 580 kusů akcií o jmenovité hodnotě 74 600 Kč každá o částku ve výši 37 300 Kč na každou akcii; jmenovitá hodnota se tedy změnila z částky ve výši 74 600 Kč na každou akcii na částku ve výši 111 900 Kč na každou akcii,
  • b) u 3 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 37 300 Kč každá o částku ve výši 18 650 Kč na každou akcii; jmenovitá hodnota se tedy změnila z částky ve výši 37 300 Kč na každou akcii na částku ve výši 55 950 Kč na každou akcii.