Úvodní strana

Slovník pojmů

P

Písemné dotazy pojistitele (pojišťovny)
Písemně zodpovězené dotazy pojištěným/pojistníkem nutné k uzavření pojistné smlouvy. Těmito dotazy se rozumí i dotazy týkající se zdravotního (případně finančního) stavu pojištěného/pojistníka.
Plná invalidita
Plnou invaliditou se rozumí trvalá a plná neschopnost pojištěného vykonávat kdykoliv v budoucnu jakoukoliv výdělečnou činnost, pro kterou má pojištěný přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností, s přihlédnutím k tomu, zda je možné pojištěného rekvalifikovat na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával; míra poklesu schopnosti výdělečné činnosti musí být nejméně o 70%.
Počátek pojištění
Okamžik, kterým vznikají práva a povinnosti z pojištění.
Pojistitel
Pojišťovna. Právnická osoba – finanční instituce přebírající rizika, která má povolení ČNB provozovat pojišťovací činnost.
Pojistka
Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.
Pojistná částka
Částka dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše pojistného a pojistného plnění v případě pojistné události.
Pojistná doba
Smluvně stanovená doba, na kterou se pojištění sjednává.
Pojistná ochrana
Rozsah pojistného krytí, který je dán množstvím pojištěných rizik. Pojistná ochrana je stanovena v pojistné smlouvě, případně v pojistných podmínkách.
Pojistná smlouva
Smlouva o finančních službách, ve které se pojišťovna zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistné.
Pojistná událost
Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
Pojistné
Úplata za poskytování pojistné ochrany. Platby pojistného je pojišťovně povinen platit ten, kdo s ním pojistnou smlouvu uzavřel, tedy pojistník.
Pojistné období
Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (např. měsíc při měsíční frekvenci placení pojistného).
Pojistné plnění
Finanční částka, která je vyplacena v případě pojistné události osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění.
Pojistné podmínky
Podmínky zpracované pojišťovnou, obsahující zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
Pojistné programy
Soubor jednotlivých pojištění, která mají společný účel (např. pojištění spojená s cestováním). Tento soubor nelze dělit a jednotlivá pojištění nelze zakoupit samostatně.
Pojistník
Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou a je povinna platit odpovídající pojistné (obvykle je shodný s pojištěným).
Pojistný rok
Rok začínající v den počátku pojištění nebo ve výroční den počátku pojištění a končící dnem předcházejícím výročnímu dni.
Pojistný zájem
Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé události vyvolané pojistným nebezpečím.
Pojištěný
Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost za škody se pojištění vztahuje a která v případě smrti nebo zániku pojistníka vstupuje do pojištění na jeho místo.
Připojištění
Pojištění, které lze sjednat pouze k hlavnímu pojištění.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace