Úvodní strana

Slovník pojmů

O

Obmyšlený
Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které v důsledku úmrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Tuto osobu může pojistník určit již při sjednání pojištění nebo kdykoliv později. Pokud pojistník není sám pojištěným, může ustanovit nebo změnit obmyšleného pouze se souhlasem pojištěného.
Obnosové pojištění
Pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku a rozsahu škody.
Odkupné
Odkup životní pojistky. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného ukládaného pojišťovnou jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění. Žádost o odkupné obvykle uplatňuje pojistník při předčasném zániku pojištění.
Oprávněná osoba
Fyzická nebo právnická osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění.
Osobní údaj
Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace