Úvodní strana

Slovník pojmů

C

Citlivý údaj
Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
Čekací doba
Doba, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. Např. je-li stanovena čekací doba 7 dní, za pojistné události se považuji události vzniklé nejdříve 8.den po počátku pojištění.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.