Úvodní strana

Amundi CR Krátkodobý

Aktuální cena jednotky : 1,0765

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
YTDvýkonnost od začátku roku
1Mvýkonnost za poslední měsíc
3Mvýkonnost za poslední 3 měsíce
6Mvýkonnost za posledních 6 měsíců
1Yvýkonnost za poslední rok
3Yvýkonnost za poslední 3 roky
5Yvýkonnost za posledních 5 let
10Yvýkonnost za posledních 10 let
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost -0,31 0,00 -0,06 -0,12 -0,39 0,43 0,98 0,94 7,65

Investičním cílem fondu je, aby zhodnocení fondu v horizontu 1 roku překonávalo běžnou výši úroků u termínovaných vkladů nižších pásem úročení a v dlouhodobém horizontu i výnos krátkodobých úrokových sazeb. Investice fondu směřují na vklady u bank, státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, municipální dluhopisy a jiné dluhopisy. Z hlediska úvěrového rizika Fond investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhových cenných papírů, které jsou vysoce kvalitní. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky a případně regionu střední a východní Evropy. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány.

Cíl a Investiční politika

Investičním cílem fondu je, aby zhodnocení fondu v horizontu 1 roku překonávalo běžnou výši úroků u termínovaných vkladů nižších pásem úročení a v dlouhodobém horizontu i výnos krátkodobých úrokových sazeb. Z hlediska řízení úrokové rizika nesmí splatnost portfolia přesáhnout 6 měsíců. U kreditního rizika je splatnost portfolia omezena na 12 měsíců. Investice fondu směřují na vklady u bank, státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, municipální dluhopisy a jiné dluhopisy. Z hlediska úvěrového rizika Fond investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhových cenných papírů, které jsou vysoce kvalitní. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky a případně regionu střední a východní Evropy. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty a repooperace a reverzní repooperace. Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 90 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud z důvodů mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 3 - 12 měsíců a nemusí tedy být vhodný pro investora plánujícího získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší.

Ke stažení

 • Měsíční komentář k vývoji fondu Amundi CR Krátkodobý
 • Sdělení klíčových informací k fondu Amundi CR Krátkodobý

 • Jak se pojistit

  Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

  Kontakt

  Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


  Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace