Úvodní strana

Amundi Multi Asset Real Return

Aktuální cena jednotky : 2606,5300

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
YTDvýkonnost od začátku roku
1Mvýkonnost za poslední měsíc
3Mvýkonnost za poslední 3 měsíce
6Mvýkonnost za posledních 6 měsíců
1Yvýkonnost za poslední rok
2Yvýkonnost za poslední 2 roky
3Yvýkonnost za poslední 3 roky
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost 2,48 0,25 0,75 1,34 7,90 5,59 8,68 4,26

Fond je určen pro konzervativní investory, kteří hledají náhradu za tradiční dluhopisové fondy, které nemají v dnešním prostředí příliš vysoký ziskový potenciál. Investiční strategie se vyznačuje flexibilním stylem, to znamená, že fond může investovat do většiny aktiv (akcií, státních a podnikových dluhopisů, High Yield dluhopisů). Riziko investic je pod neustálou kontrolou. Průměrná volatilita fondu nesmí překročit hranici 6 % (ex-ante volatilita). Do akcií pak může směřovat maximálně 30 % celkových investic fondu.

Cíl a Investiční politika

Dosáhnout reálných výnosů pomocí kombinace příjmů a kapitálového růstu. Specificky podfond usiluje o překonání inflace eura (po odečtení příslušných poplatků), přičemž jako referenční indikátor inflace za doporučenou dobu držení používá index Euro HICP ex Tobacco. Podfond může investovat až 100 % čistých aktiv do vládních dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. Podfond může investovat až 50 % čistých aktiv do obligací podniků investičního stupně, až 20 % čistých aktiv do obligací podniků podinvestičního stupně a expozice podfondu vůči akciím může dosahovat hodnot v rozsahu +10 % až +30 % čistých aktiv. Podfond může investovat až 20 % čistých aktiv do ABS a MBS. Při dodržování výše uvedených zásad může podfond dále investovat do vkladů, vyhledávat expozici vůči komoditám až do výše 30 % svých aktiv, investovat až 20 % svých aktiv do konvertibilních dluhopisů, až 10 % svých aktiv do podmíněných konvertibilních dluhopisů a až 10 % svých aktiv do SKIPCP/SKI. Podfond využívá derivátů ke snížení různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na úvěry, akcie, úrokové sazby a devizy). Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat. Investiční tým podfondu v závislosti na režimu inflace aktivně řídí podfond tím, že kombinuje globální geografické přidělení, strategie diverzifikace a široké spektrum strategických a taktických pozic včetně arbitráže mezi akciemi, úvěry, úrokovou sazbou, volatilitou a devizovými trhy a sestaví vysoce diverzifikované portfolio. Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií. Minimální doporučený termín držení je 3 let.

Ke stažení

 • Měsíční komentář k vývoji fondu Amundi Multi Asset Real Return
 • Sdělení klíčových informací k fondu Amundi Multi Asset Real Return

 • Jak se pojistit

  Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

  Kontakt

  Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


  Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace