Vital Invest

Pojištěný:
let
Lhůty a období:
Alokace pojistného:
%
%
%
%
%
Úrazové připojištění:
Mimořádné pojistné:
Výsledek modelového výpočtu:

Upozornění:
Všechny uvedené výpočty jsou pouze orientační a nezavazují KP k budoucím výplatám.

Informace:
Předpokládaná (nezaručená) míra zhodnocení je přibližně: Fond s garantovaným zhodnocením 1,1 % p.a., Amundi Multi Asset Conservative 2,5 % p.a., KB Absolutních výnosů 1,5 % p.a., KB PSA 5D – Popular A 5% p.a. a Amundi Global Perspectives 5% p.a.

! Tip Fond s garantovaným zhodnocením

Fond s garantovaným zhodnocením

Pro klienty, kteří preferují garantované zhodnocení bez rizika. Lze očekávat stabilní vývoj investice bez výraznějších výkyvů. Prostředky jsou spravovány pojišťovnou v souladu se zákonem o pojišťovnictví.

Předpokládaný výnos:

 • 0,5 – 0,8 % p. a.

Sazba minimálního zhodnocení pro rok 2017 pro smlouvy sjednané od 1.1. 2017:

 • 1,1 % p. a.

! Tip KB PSA 5D - Popular A

KB PSA 5D - Popular A

Fond KB PSA 5D – Popular A je fond, který investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Investoři tyto akcie zahrnují do portfolia v poslední době čím dál častěji kvůli nízkým výnosům na dluhopisovém trhu. Hlavní část portfolia fondu tvoří dividendové akcie společností obchodované na vyspělých amerických, evropských a asijských trzích. Okrajově se investiční strategie fondu orientuje na dividendové tituly ze střední a východní Evropy.

! Tip KB PSA 5D - Popular A

Amundi Global Perspectives

Fond je svým investičním zaměřením vhodný pro dynamicky uvažující investory ochotné tolerovat vyšší možné výkyvy kurzu. Aktivně spravovaný smíšený fond, který hledá investiční příležitosti napříč všemi třídami aktiv. Fond nesleduje žádný benchmark, což poskytuje portfoliomanagementu dostatek investiční volnosti. Pokud jsou podmínky na finančních trzích příznivé, převažují v portfoliu fondu rizikovější instrumenty, jako jsou akcie a dluhopisy s vysokým výnosem. V období vysoké nejistoty a volatility jsou prostředky realokovány do nástrojů peněžního trhu a hotovosti s cílem minimalizovat následky případných poklesů trhů. Cílem fondu je dosáhnout 5 % ročního zhodnocení nad úroveň jednodenní eurové sazby na peněžním trhu (EONIA + 5%).

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.

! Tip KB PSA 5D - Popular A

Amundi Multi Asset Conservative

Fond je určen pro konzervativní investory, kteří hledají náhradu za tradiční dluhopisové fondy, které nemají v dnešním prostředí příliš vysoký ziskový potenciál. Investiční strategie se vyznačuje flexibilním stylem, to znamená, že fond může investovat do většiny aktiv (akcií, státních a podnikových dluhopisů, High Yield dluhopisů). Riziko investic je pod neustálou kontrolou. Průměrná volatilita fondu nesmí překročit hranici 6 % (ex-ante volatilita). Do akcií pak může směřovat maximálně 30 % celkových investic fondu.

! Tip KB Absolutních výnosů

KB Absolutních výnosů

Aktivně řízený fond s cíleným ročním zhodnocením na úrovni 1,5 % nad základní sazbu ČNB. Cílem fondu je přinést investorům pozitivní výnos bez ohledu v jakém tržním/ekonomickém prostředí se nacházíme. Na rozdíl od svých konkurentů není výkonnost tohoto fondu až na tolik limitována prostředím rekordně nízkých úrokových sazeb. Hlavním důvodem je větší otevřenost investiční strategie, což umožňuje manažerovi fondu vyhledávat investiční příležitosti na širším trhu. Při řízení portfolia je přitom kladen důraz na konzervativní charakter investice, tj. kolísání kurzu fondu v čase je relativně nízké.

! Tip Dynamický PLUS fond

Dynamický PLUS fond

Pro klienty, kteří jsou ochotni investovat své prostředky na delší dobu a akceptovat velké kolísání hodnoty své investice, která je cenou za potenciálně vysoký výnos. Prostředky jsou investovány do fondu Fénix dynamický PLUS IKS KB.

Investiční strategie:

 • 0-20 % dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu
 • 80-100 % akciové fondy

Předpokládaný (nezaručený) výnos:

 • 4-8 % p.a. v dlouhodobém horizontu

! Tip Částka

Částka

Částku piště jako celé číslo bez mezer, teček (např. 1500)

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 1. 1900).

! Tip Datum

Doba trvání pojištění

minimální pojistná pojistná doba je 5 let

! Tip Varianta pojištění

Varianta pojištění

pojištění pro případ smrti s pevnou pojistnou částkou – rozsah pojistného krytí (výši pojistné částky) si určujete volbou ze 4 nabízených variant pojištění. Jednotlivé varianty se liší výší pojistného, které je použito na krytí tohoto rizika.

Varianty pojištění jsou následující:

 • investiční: 0% z pojistného použito na krytí rizika
 • základní: 2,5% z pojistného použito na krytí rizika
 • klasická: 7,5% z pojistného použito na krytí rizika
 • ochranná: 22,5% z pojistného použito na krytí rizika

Na základě volby varianty, pojistné doby a vstupního věku a pohlaví klienta je spočítána pevná pojistná částka pro případ smrti.

V případě vzniku pojistné události v průběhu pojištění je oprávněným osobám (které si určíte ve smlouvě) vyplacena částka, která je složena ze dvou částí:

 • pevná pojistná částka pro případ smrti (dle zvolené varianty)
 • aktuální výše hodnoty smlouvy (investiční část) k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné, které bylo investováno do fondů, je-li tato částka vyšší – jedná se o tzv. záruku návratnosti investice pro případ nepříznivého vývoje trhu. Tato záruka je poskytována automaticky zdarma (max. limit krytí je 3 miliony Kč)

Více viz popis produktu.

! Tip Úrazové připojištění

Úrazové připojištění

Rozsah pojistné ochrany si můžete rozšířit sjednáním jedné z variant úrazového připojištění, které obsahuje krytí následujících rizik s uvedenými pojistnými částkami:

pojistné částky v jednotlivých variantách (Kč)
jednonásobek trojnásobek pětinásobek desetinásobek
smrt následkem úrazu 100 000 300 000 500 000 1 000 000
trvalé následky úrazu 100 000 300 000 500 000 1 000 000
poškození úrazem 10 000 30 000 50 000 100 000

Více viz popis produktu.

! Tip: Celkové pojistné

Celkové pojistné

Pojistné placené na pojistnou i investiční část smlouvy, včetně pojistného za úrazové připojištění (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční frekvence, či jednorázová platba).

! Tip: Rizikové pojistné

Rizikové pojistné

Část celkového pojistného, která slouží na krytí rizika smrti – dle zvolené varianty.

! Tip: Investiční pojistné

Investiční pojistné

Část celkového pojistného, která je investována do fondů – dle Vaší volby.

! Tip: Úrazové pojistné

Úrazové pojistné

Slouží na krytí rizika úrazu – dle zvolené varianty.

! Tip: Předpokládaná částka na konci pojištění

Předpokládaná částka na konci pojištění

Předpokládaná částka k výplatě na konci pojištění. Odpovídá hodnotě smlouvy, která je tvořena investiční pojistným a zhodnocením dle výkonnosti Vámi zvolených fondů.

! Tip: Pojistná částka pro případ smrti

Pojistná částka pro případ smrti

Výši pojistné částky (rozsah pojistného krytí) si určujete volbou ze 4 nabízených variant pojištění. Jednotlivé varianty se liší výší rizikového pojistného, které je použito na krytí tohoto rizika.


How to arrange the insurance

You can obtain our products at any branch of Komerční banka. For more information call the Client Service of Komerční pojišťovna using the free Info Line 800 10 66 10.

Contact

For more information call the Client Service of Komerční pojišťovna using the free Info Line 800 10 66 10.