Vital Invest

Pojištěný:
let
Lhůty a období:
Alokace pojistného:
%
%
%
%
%
%
Úrazové připojištění:
Mimořádné pojistné:
Výsledek modelového výpočtu:

Upozornění:
Všechny uvedené výpočty jsou pouze orientační a nezavazují KP k budoucím výplatám.

Informace:
Předpokládaná (nezaručená) míra zhodnocení je přibližně: Fond s garantovaným zhodnocením – 1,2 % p.a., IKS Dluhopisový PLUS fond – 3% p.a., IKS Balancovaný-dynamický fond – 4 % p.a., KB PSA4 Popular – 4 % p.a., KB PSA 5D – Popular A 5% p.a. a Amundi Global Perspectives 5% p.a.

! Tip Fond s garantovaným zhodnocením

Fond s garantovaným zhodnocením

Pro klienty, kteří preferují garantované zhodnocení bez rizika. Lze očekávat stabilní vývoj investice bez výraznějších výkyvů. Prostředky jsou spravovány pojišťovnou v souladu se zákonem o pojišťovnictví.

Předpokládaný výnos:

 • 0,5 – 0,8 % p. a.

Sazba minimálního zhodnocení pro rok 2017 pro smlouvy sjednané od 1.1. 2017:

 • 1,1 % p. a.

! Tip IKS Dluhopisový PLUS fond

IKS Dluhopisový PLUS fond

Tento fond investuje přímo a zprostředkovaně (prostřednictvím fondů) do státních a podnikových dluhopisů.

Z hlediska regionu jsou preferováni emitenti z Evropy, zastoupeny však mohou být i jiné regiony (USA, Rusko atd.). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy. Zbylá část portfolia je investována do zahraničních dluhopisů denominovaných v cizí měně, převážně USD, EUR, PLN, HUF.

Měnové riziko je zajištěno minimálně u 70 % portfolia. Zastoupení jednotlivých emitentů a zemí v portfoliu určuje makroekonomická prognóza.

Předpokládaný (nezaručený) výnos:

 • 3 % p.a.

! Tip IKS Balancovaný-dynamický fond

IKS Balancovaný-dynamický fond

Tento fond investuje na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy. S ohledem na stávající či očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolnosti příznivější.

Podíl akciové složky se pohybuje v rozmezí 30-90 % portfolia a podíl dluhopisovésložky nesmí přesáhnout hranici 70 %. Akcie kolísají více než bezpečnější dluhopisy, což se může následně projevit kolísáním hodnoty majetku v tomto podílovém fondu.

Předpokládaný (nezaručený) výnos:

 • 4 % p.a.

! Tip KB PSA4 Popular

KB PSA4 Popular

Fond je svým investičním zaměřením vhodný pro investory s vyšší ochotou tolerovat možné výkyvy kurzu. Investiční strategie fondu KB PSA4 Popular se opírá o tři pilíře. Hlavním investičním pilířem fondu jsou akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa, Japonsko) a akcie emitentů obchodovaných na trzích ve střední a východní Evropě. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60–80 %. Stabilizační roli v portfoliu plní investice do českých státních dluhopisů, do kterých směřuje 20–40 % investic fondu. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Předpokládaný (nezaručený) výnos:

 • 4 % p.a.

! Tip KB PSA 5D - Popular A

KB PSA 5D - Popular A

Fond KB PSA 5D – Popular A je fond, který investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Investoři tyto akcie zahrnují do portfolia v poslední době čím dál častěji kvůli nízkým výnosům na dluhopisovém trhu. Hlavní část portfolia fondu tvoří dividendové akcie společností obchodované na vyspělých amerických, evropských a asijských trzích. Okrajově se investiční strategie fondu orientuje na dividendové tituly ze střední a východní Evropy.

! Tip KB PSA 5D - Popular A

Amundi Global Perspectives

Fond je svým investičním zaměřením vhodný pro dynamicky uvažující investory ochotné tolerovat vyšší možné výkyvy kurzu. Aktivně spravovaný smíšený fond, který hledá investiční příležitosti napříč všemi třídami aktiv. Fond nesleduje žádný benchmark, což poskytuje portfoliomanagementu dostatek investiční volnosti. Pokud jsou podmínky na finančních trzích příznivé, převažují v portfoliu fondu rizikovější instrumenty, jako jsou akcie a dluhopisy s vysokým výnosem. V období vysoké nejistoty a volatility jsou prostředky realokovány do nástrojů peněžního trhu a hotovosti s cílem minimalizovat následky případných poklesů trhů. Cílem fondu je dosáhnout 5 % ročního zhodnocení nad úroveň jednodenní eurové sazby na peněžním trhu (EONIA + 5%).

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.

! Tip Dynamický PLUS fond

Dynamický PLUS fond

Pro klienty, kteří jsou ochotni investovat své prostředky na delší dobu a akceptovat velké kolísání hodnoty své investice, která je cenou za potenciálně vysoký výnos. Prostředky jsou investovány do fondu Fénix dynamický PLUS IKS KB.

Investiční strategie:

 • 0-20 % dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu
 • 80-100 % akciové fondy

Předpokládaný (nezaručený) výnos:

 • 4-8 % p.a. v dlouhodobém horizontu

! Tip Částka

Částka

Částku piště jako celé číslo bez mezer, teček (např. 1500)

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 1. 1900).

! Tip Datum

Doba trvání pojištění

minimální pojistná pojistná doba je 5 let

! Tip Varianta pojištění

Varianta pojištění

pojištění pro případ smrti s pevnou pojistnou částkou – rozsah pojistného krytí (výši pojistné částky) si určujete volbou ze 4 nabízených variant pojištění. Jednotlivé varianty se liší výší pojistného, které je použito na krytí tohoto rizika.

Varianty pojištění jsou následující:

 • spořící: 0% z pojistného použito na krytí rizika
 • základní: 2,5% z pojistného použito na krytí rizika
 • klasická: 7,5% z pojistného použito na krytí rizika
 • ochranná: 22,5% z pojistného použito na krytí rizika

Na základě volby varianty, pojistné doby a vstupního věku a pohlaví klienta je spočítána pevná pojistná částka pro případ smrti.

V případě vzniku pojistné události v průběhu pojištění je oprávněným osobám (které si určíte ve smlouvě) vyplacena částka, která je složena ze dvou částí:

 • pevná pojistná částka pro případ smrti (dle zvolené varianty)
 • aktuální výše hodnoty smlouvy (investiční část) k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné, které bylo investováno do fondů, je-li tato částka vyšší – jedná se o tzv. záruku návratnosti investice pro případ nepříznivého vývoje trhu. Tato záruka je poskytována automaticky zdarma (max. limit krytí je 3 miliony Kč)

Více viz popis produktu.

! Tip Úrazové připojištění

Úrazové připojištění

Rozsah pojistné ochrany si můžete rozšířit sjednáním jedné z variant úrazového připojištění, které obsahuje krytí následujících rizik s uvedenými pojistnými částkami:

pojistné částky v jednotlivých variantách (Kč)
jednonásobek trojnásobek pětinásobek desetinásobek
smrt následkem úrazu 100 000 300 000 500 000 1 000 000
trvalé následky úrazu 100 000 300 000 500 000 1 000 000
poškození úrazem 10 000 30 000 50 000 100 000

Více viz popis produktu.

! Tip: Celkové pojistné

Celkové pojistné

Pojistné placené na pojistnou i investiční část smlouvy, včetně pojistného za úrazové připojištění (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční frekvence, či jednorázová platba).

! Tip: Rizikové pojistné

Rizikové pojistné

Část celkového pojistného, která slouží na krytí rizika smrti – dle zvolené varianty.

! Tip: Investiční pojistné

Investiční pojistné

Část celkového pojistného, která je investována do fondů – dle Vaší volby.

! Tip: Úrazové pojistné

Úrazové pojistné

Slouží na krytí rizika úrazu – dle zvolené varianty.

! Tip: Předpokládaná částka na konci pojištění

Předpokládaná částka na konci pojištění

Předpokládaná částka k výplatě na konci pojištění. Odpovídá hodnotě smlouvy, která je tvořena investiční pojistným a zhodnocením dle výkonnosti Vámi zvolených fondů.

! Tip: Pojistná částka pro případ smrti

Pojistná částka pro případ smrti

Výši pojistné částky (rozsah pojistného krytí) si určujete volbou ze 4 nabízených variant pojištění. Jednotlivé varianty se liší výší rizikového pojistného, které je použito na krytí tohoto rizika.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.