Brouček

Pojištěný dospělý:
Pojištěné dítě:
Lhůty a období:
Alokace pojistného:
%
%
%
%
Varianta pojištění:
Úrazové připojištění dospělého:
Varianta
Úrazové připojištění dítěte:
Varianta
Připojištění hospitalizace dospělého:
Připojištění hospitalizace dítěte:
Mimořádné pojistné:
Výsledek modelového výpočtu:

Upozornění:
Hodnota fondů může během trvání pojištění kolísat. Všechny uvedené výpočty jsou pouze orientační a nezavazují KP k budoucím výplatám.

Informace:
Předpokládaná (nezaručená) míra zhodnocení je přibližně: Fond s garantovaným zhodnocením 0,5 % p.a., Amundi Multi Asset Conservative 2,5 % p.a., KB Absolutních výnosů 1,5 % p.a. a KB PSA 5D – Popular A 5% p.a.

! Tip Fond s garantovaným zhodnocením

Fond s garantovaným zhodnocením

Pro klienty, kteří preferují garantované zhodnocení bez rizika. Lze očekávat stabilní vývoj investice bez výraznějších výkyvů. Prostředky jsou spravovány pojišťovnou v souladu se zákonem o pojišťovnictví.

Předpokládaný výnos:

 • 0,5 % p. a.

! Tip KB PSA4 Popular

KB PSA4 Popular

Fond je svým investičním zaměřením vhodný pro investory s vyšší ochotou tolerovat možné výkyvy kurzu. Investiční strategie fondu KB PSA4 Popular se opírá o tři pilíře. Hlavním investičním pilířem fondu jsou akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa, Japonsko) a akcie emitentů obchodovaných na trzích ve střední a východní Evropě. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60–80 %. Stabilizační roli v portfoliu plní investice do českých státních dluhopisů, do kterých směřuje 20–40 % investic fondu. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Předpokládaný (nezaručený) výnos:

 • 4 % p.a.

! Tip KB PSA 5D - Popular A

KB PSA 5D - Popular A

Fond KB PSA 5D – Popular A je fond, který investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Investoři tyto akcie zahrnují do portfolia v poslední době čím dál častěji kvůli nízkým výnosům na dluhopisovém trhu. Hlavní část portfolia fondu tvoří dividendové akcie společností obchodované na vyspělých amerických, evropských a asijských trzích. Okrajově se investiční strategie fondu orientuje na dividendové tituly ze střední a východní Evropy.

! Tip KB PSA 5D - Popular A

Amundi Multi Asset Conservative

Fond je určen pro konzervativní investory, kteří hledají náhradu za tradiční dluhopisové fondy, které nemají v dnešním prostředí příliš vysoký ziskový potenciál. Investiční strategie se vyznačuje flexibilním stylem, to znamená, že fond může investovat do většiny aktiv (akcií, státních a podnikových dluhopisů, High Yield dluhopisů). Riziko investic je pod neustálou kontrolou. Průměrná volatilita fondu nesmí překročit hranici 6 % (ex-ante volatilita). Do akcií pak může směřovat maximálně 30 % celkových investic fondu.

! Tip KB Absolutních výnosů

KB Absolutních výnosů

Aktivně řízený fond s cíleným ročním zhodnocením na úrovni 1,5 % nad základní sazbu ČNB. Cílem fondu je přinést investorům pozitivní výnos bez ohledu v jakém tržním/ekonomickém prostředí se nacházíme. Na rozdíl od svých konkurentů není výkonnost tohoto fondu až na tolik limitována prostředím rekordně nízkých úrokových sazeb. Hlavním důvodem je větší otevřenost investiční strategie, což umožňuje manažerovi fondu vyhledávat investiční příležitosti na širším trhu. Při řízení portfolia je přitom kladen důraz na konzervativní charakter investice, tj. kolísání kurzu fondu v čase je relativně nízké.

! Tip Úrazové připojištění

Úrazové připojištění

Rozsah pojistné ochrany si můžete rozšířit sjednáním jedné z variant úrazového připojištění, které obsahuje krytí následujících rizik s uvedenými pojistnými částkami:

pojistné částky v jednotlivých variantách (Kč)
jednonásobek trojnásobek pětinásobek
smrt následkem úrazu 100 000 300 000 500 000
trvalé následky úrazu 100 000 300 000 500 000
poškození úrazem 10 000 30 000 50 000

Více viz popis produktu.

! Tip Úrazové připojištění

Úrazové připojištění

Rozsah pojistné ochrany si můžete rozšířit sjednáním jedné z variant úrazového připojištění, které obsahuje krytí následujících rizik s uvedenými pojistnými částkami:

pojistné částky v jednotlivých variantách (Kč)
jednonásobek dvojnásobek trojnásobek
trvalé následky úrazu 50 000 100 000 150 000
poškození úrazem 10 000 20 000 30 000

Více viz popis produktu.

! Tip Varianta pojištění

Varianta pojištění

 • investiční varianta (pojistná částka pro případ smrti pojišteného dospělého není v tomto případe sjednána) – 0 % z pojistného
 • ochranná varianta (výše procenta odečítaného z pojistného v případe ochranné varianty je závislá na vstupním věku pojišteného dospělého) s přesně stanovenou pevnou pojistnou částkou pro případ smrti pojištěného dospělého
pojistné bežné jednorázové
vstupní věk 18–40 41–60 18–60
investiční varianta 0 % 0 % 0 %
ochranná varianta 15 % 25 % 10 %

Pojistné plnění při dožití se konce pojistné doby dospělého pojištěného i pojištěného dítěte

 • aktuální hodnota pojistné smlouvy

Pojistné plnění při smrti pojištěného dospělého

 • investiční varianta
  • aktuální hodnota pojistné smlouvy
 • ochranná varianta
  • ihned: 10 % z pojistné částky pro případ smrti
  • zproštení od placení pojistného
  • na konci pojistné doby: aktuální hodnota pojistné smlouvy + 100 % pojistné částky pro případ smrti

Pojistné plnění při pojistné události – trvalá invalidita dospělého pojištěného v průběhu trvání pojistné smlouvy

 • běžně placená ochranná varianta
  • zproštění od placení

Více viz popis produktu.

! Tip Částka

Částka

Částku piště jako celé číslo bez mezer, teček (např. 1500)

! Tip Pojistné za hospitalizaci

Pojistné za hospitalizaci

Část celkového pojistného, která slouží na krytí rizika hospitalizace – dle zvolené varianty.

! Tip: Celkové pojistné

Celkové pojistné

Pojistné placené na pojistnou i investiční část smlouvy, včetně pojistného za úrazové připojištění (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční frekvence, či jednorázová platba).

! Tip: Rizikové pojistné

Rizikové pojistné

Část celkového pojistného, která slouží na krytí rizika smrti – dle zvolené varianty.

! Tip: Investiční pojistné

Investiční pojistné

Část celkového pojistného, která je investována do fondů – dle Vaší volby.

! Tip: Úrazové pojistné

Úrazové pojistné

Slouží na krytí úrazu - dle zvolené varianty.

! Tip: Předpokládaná částka na konci pojištění

Předpokládaná částka na konci pojištění

Předpokládaná částka k výplatě na konci pojištění. Odpovídá hodnotě smlouvy, která je tvořena investiční pojistným a zhodnocením dle výkonnosti Vámi zvolených fondů.

! Tip: Pojistná částka pro případ smrti

Pojistná částka pro případ smrti

Výši pojistné částky (rozsah pojistného krytí) si určujete volbou ze 4 nabízených variant pojištění. Jednotlivé varianty se liší výší rizikového pojistného, které je použito na krytí tohoto rizika.

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 1. 1900).

! Tip Plnění

Plnění

Plnění 300 Kč za noc.

! Tip Základní pojistná částka

Základní pojistná částka

Tato částka je kalkulována pro období prvních pěti let (spořící období) a zohledňuje očekávané životní pojistné a jeho zhodnocení. Základní pojistná částka je v průběhu pojištění aktualizována - je snižována o mimořádné výběry a navyšována s použitím zaplaceného mimořádného pojistného a podílů na zisku.

! Tip Celková pojistná částka pro případ dožití

Celková pojistná částka pro případ dožití

Tato částka je kalkulována jako souhrn základní pojistné částky a předpokládaného zaplaceného životního pojistného od konce spořícího období do konce pojištění.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.