Investiční pojištění Vital Invest – Investice

Vital Invest je investiční životní pojištění s možností dosažení vyššího zhodnocení než u tradičních finančních produktů. V případě nenadálých událostí zajistí Vás i Vaše blízké.

Zaplacené pojistné (po odečtení pojistného na krytí rizika smrti) je investováno do fondů. Investiční strategii si volíte sami výběrem a kombinací následujících fondů:

Aktuální nabídka fondů:

 • Fond s garantovaným zhodnocením
  Garantované zhodnocení bez rizika. K vyhlášené garantované úrokové míře jsou na začátku následujícího roku připsány podíly na zisku. Pro rok 2021 činí garance minimálního zhodnocení 0,5 % p.a. + bonus 0,2 % p.a.*. Pro nově uzavřené smlouvy v KB činí garance 0,7 %  p.a. + bonus 0,3 % p.a.*

  *U pojistných smluv Vital Invest je i nadále možné získat bonus. Tento bonus klient získá, pokud bude mít na své stávající smlouvě minimálně 20 % hodnoty smlouvy v ostatních fondech (fondy Amundi a zajištěné fondy). Výše uvedená podmínka se bude vyhodnocovat a bonus připisovat na konci každého kalendářního měsíce.

  Celkové zhodnocení za rok 2021 může být následně vyšší v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích pojišťovny.
 • Amundi Multi Asset Real Return
  Fond je určen pro konzervativní investory, kteří hledají náhradu za tradiční dluhopisové fondy, které nemají v dnešním prostředí příliš vysoký ziskový potenciál. Investiční strategie se vyznačuje flexibilním stylem, to znamená, že fond může investovat do většiny aktiv (akcií, státních a podnikových dluhopisů, High Yield dluhopisů). Riziko investic je pod neustálou kontrolou. Průměrná volatilita fondu nesmí překročit hranici 6 % (ex-ante volatilita). Do akcií pak může směřovat maximálně 30 % celkových investic fondu.
  Více informací o Amundi Multi Asset Real Return.
 • Amundi CR Krátkodobý (dříve KB Absolutních výnosů)
  Investičním cílem fondu je, aby zhodnocení fondu v horizontu 1 roku překonávalo běžnou výši úroků u termínovaných vkladů nižších pásem úročení a v dlouhodobém horizontu i výnos krátkodobých úrokových sazeb. Investice fondu směřují na vklady u bank, státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, municipální dluhopisy a jiné dluhopisy. Z hlediska úvěrového rizika Fond investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhových cenných papírů, které jsou vysoce kvalitní. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky a případně regionu střední a východní Evropy. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány.
  Více informací o Amundi CR Krátkodobý.
 • Amundi Global Equity
  Aktivně řízený fond je vhodný pro investory, kteří chtějí investovat v dlouhodobém horizontu (6 let a déle). Fond investuje většinu svých aktiv do akcií vydaných společnostmi po celém světě. Investiční strategií fondu je vyhledávání kvalitních titulů, které jsou podhodnocené a nabízí vysoký potenciál zhodnocení. Toho je dosaženo použitím fundamentální analýzy, jejíž hlavním cílem je minimalizace rizika a generování vyšších než průměrných výnosů. Investiční tým také dbá na důsledný proces řízení rizika v oblastech bezpečnosti, sektorů a regionů. Portfolio je aktivně řízeno a v případě, že je dosaženo cílové ceny, existuje lepší alternativa nebo dojde ke zhoršení fundamentálních ukazatelů, vyřadí tým akciový titul z portfolia nebo jeho zastoupení v něm výrazně omezí.
  Více informací o fondu Amundi Global Equity.
 • Amundi Global Perspectives (dříve Amundi Patrimoine)
  Fond je svým investičním zaměřením vhodný pro dynamicky uvažující investory ochotné tolerovat vyšší možné výkyvy kurzu. Aktivně spravovaný smíšený fond, který hledá investiční příležitosti napříč všemi třídami aktiv. Fond nesleduje žádný benchmark, což poskytuje portfoliomanagementu dostatek investiční volnosti. Pokud jsou podmínky na finančních trzích příznivé, převažují v portfoliu fondu rizikovější instrumenty, jako jsou akcie a dluhopisy s vysokým výnosem. V období vysoké nejistoty a volatility jsou prostředky realokovány do nástrojů peněžního trhu a hotovosti s cílem minimalizovat následky případných poklesů trhů. Cílem fondu je dosáhnout 5 % ročního zhodnocení nad úroveň jednodenní eurové sazby na peněžním trhu (EONIA + 5%).
  Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.
  Více informací o fondu Amundi Global Perspectives.
 • Zajištěný fond Protective 13
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – správce podkladových aktiv v rámci fondu zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení nákladů na vznik a správu pojištění na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen z 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Index: Euro STOXX 50 Index, který se zaměřuje na evropské akcie z různých sektorů.
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 13.

Další fondy v portfoliu:

 • Moorea Fund Global Balanced
  Fond Moorea Global Balanced Allocation vychází ze strategické a taktické fundamentální alokace implementované expertním centrem Société Générale Private Wealth Management pro balancovaný rizikový profil. Strategická (dlouhodobá) alokace je upravována na základě aktuálního výhledu pro finanční trhy a jednotlivé třídy aktiv do podoby tzv. taktické (krátkodobé) alokace. Tedy tzv. top-down mechanismus.
  Takto nastavené investiční váhy jsou pak základem pro investice do jednotlivých instrumentů, na základě fundamentální analýzy, tedy tzv. bottom-up mechanismus.
  Více informací o fondu Moorea Fund Global Balanced.
 • Amundi CR Dluhopisový PLUS (dříve IKS Dluhopisový PLUS fond a Konzervativní fond)

  Amundi CR Dluhopisový PLUS (dříve IKS Dluhopisový PLUS fond)
  Alternativa k dlouhodobějším termínovaným vkladům, středně vysoké riziko, potenciál vyššího zhodnocení.
  Předpokládaná výkonnost 3 % p.a.

  Amundi CR Dluhopisový PLUS (dříve Konzervativní fond)
  Bezpečná investice s nízkým rizikem za cenu nižších výnosů. Obvyklé složení portfolia: 25–45 % fondy peněžního trhu, 50–70 % dluhopisové fondy, max. 10 % akciové fondy.
  Předpokládaný výnos: 1–3 % p. a. v horizontu 2–5 let.

  Více informací o Amundi CR Dluhopisovém PLUS.
 • Amundi CR Balancovaný (dříve Amundi CR Balancovaný  – dynamický a Balancovaný fond)

  Amundi CR Balancovaný (dříve Amundi CR Balancovaný  – dynamický)
  Možnost dosáhnout zajímavého výnosu. Fond vhodný pro investory s ochotou tolerovat možné výkyvy výkonnosti fondu.
  Předpokládaná výkonnost 4 % p.a.

  Amundi CR Balancovaný (dříve Balancovaný fond)
  Optimální kombinace středního investičního rizika s potenciálem vyššího zhodnocení. Obvyklé složení portfolia: 10–30 % fondy peněžního trhu, 30–50 % dluhopisové fondy, 30–50 % akciové fondy.
  Předpokládaný výnos: 2–6 % p. a. v horizontu 3–10 let.

  Více informací o Amundi CR Balancovaný.
 • KB PSA 4 POPULAR
  je fond investičním zaměřením vhodný pro investory s vyšší ochotou tolerovat možné výkyvy kurzu. Hlavním investičním pilířem fondu jsou akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa, Japonsko) a akcie emitentů obchodovaných na trzích ve střední a východní Evropě. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60–80 %. Stabilizační roli v portfoliu plní investice do českých státních dluhopisů, do kterých směřuje 20–40 % investic fondu. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.
  Více informací o fondu KB PSA 4 POPULAR.
 • KB PSA 5D – Popular A
  Fond zaměřený na akcie, které nabízejí pravidelnou výplatu dividendy. Fond je vhodný pro dynamicky uvažující investory ochotné tolerovat vyšší možné výkyvy kurzu.
  Předpokládaná výkonnost 5 % p.a.
  Více informací o fondu KB PSA 5D – Popular A.
 • Fond s garantovaným zhodnocením 2
  Garantované zhodnocení bez rizika. Pro rok 2021 činí garance minimálního zhodnocení 0,5 % p.a. + bonus 0,2 % p.a.*.

  Celkové zhodnocení za rok 2021 může být následně vyšší v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích pojišťovny.

  *U pojistných smluv Vital Invest je i nadále možné získat bonus. Tento bonus klient získá, pokud bude mít na své stávající smlouvě minimálně 20 % hodnoty smlouvy v ostatních fondech (fondy Amundi a zajištěné fondy). Výše uvedená podmínka se bude vyhodnocovat a bonus připisovat na konci každého kalendářního měsíce.
 • KB Privátní správa aktiv 4 fond – prodej fondu byl již ukončen
  je balancovaný fond s aktivním řízením portfolia, který investuje převážně do akcií perspektivních společností střední a východní evropy, do akciových indexů USA, akcií společností západní evropy, do českých státních dluhopisů a do nástrojů peněžního trhu. Fond je svým investičním zaměřením vhodný pro investory s vyšší ochotou tolerovat možné výkyvy kurzu.
  Více informací o fondu KB Privátní správa aktiv 4.
 • IKS Akciový PLUS fond – prodej fondu byl již ukončen
  Fond byl sloučen s jiným IKS fondem a hodnota investice v tomto fondu byla klientům bezplatně převedena do fondu dle jejich výběru.
 • Zajištěný fond Protective 12 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – správce podkladových aktiv v rámci fondu zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 97 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení nákladů na vznik a správu pojištění na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na STOXX® Global Infrastructure Select 30 EUR Price Index, který se zaměřuje na akcie z oblasti infratruktury.
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 12.
 • Zajištěný fond Protective 11 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 98 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení nákladů na vznik a správu pojištění na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Solactive Global UN Sustainable Development Goals Index, který se zaměřuje na akcie splňující závazky udržitelného rozvoje dle OSN.
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 11.
 • Zajištěný fond Protective 10 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investicefond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 97 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Global Multi Asset Strategy EUR Index, který se zaměřuje na 11 různých podkladových aktiv z oblasti akcií, státních dluhopisů a komodit.
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 10.
 • Zajištěný fond Protective 9 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investicefond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Solactive Silver Economy AR 5 % Index
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 9.
 • Zajištěný fond Protective 8 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Stoxx Emerging Markets Select 100 Index
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 8.
 • Zajištěný fond Protective 7 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investicefond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na koš 3 indexů Solactive Market Leaders 25 AR Index, Solactive Silver Age Index a Solactive European Infrastructure Large Suppliers Index.
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 7.
 • Zajištěný fond Protective 6 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index Solactive Sustainable Development Goals Impact Index.
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 6.
 • Zajištěný fond Protective 5 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index STOXX Global ESG Leaders Select 50 Index (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci).
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 5.
 • Zajištěný fond Protective 4 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index Solactive European Infrastructure Large Suppliers Index (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci).
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 4.
 • Zajištěný fond Protective 3 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index Solactive European Infrastructure Large Suppliers Index (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci).
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 3.
 • Zajištěný fond Protective 2 – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index SGI Best Profile Fund Index (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci).
  Více informací o Zajištěném fondu Protective 2.
 • Zajištěný fond Protective – Prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 90 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje k splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index The Best Select Mutual Fund Index 2 (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci).
  Více informací o Zajištěném fondu Protective.
 • Protective Private
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen z 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na 2 indexy.
  Více informací o Protective Private.
 • Protective Private 2
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná investiční strategii složené ze 4 podílových podkladových fondů.
  Více informací o Protective Private 2.
 • Protective Private 3
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice –– fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen z 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index Solactive ESG Big Data High Dividend Low Volatility Index, který obsahuje 30 akciových společností.
  Více informací o Protective Private 3.
 • Protective Private 4
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen z 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index Solactive Stable Income Europe Index.
  Více informací o Protective Private 4.
 • Zajištěný fond Certus 9 – prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 90 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index The Best Select Fund Index (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci). Index tvoří 8 aktivně spravovaných fondů Fondy byly pečlivě vybírány na základě jejich výkonnosti a hodnoty spravovaného majetku. Flexibilní složení fondů umožňuje pružně reagovat na tržní situaci a dosahovat zajímavých výnosů. Index je na denní bázi zajišťován do koruny.
  Více informací o Zajištěném fondu Certus 9.
 • Zajištěný fond Certus 8 – prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 90 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index SGI Flexible Allocation Fund Index (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci).
  Více informací o Zajištěném fondu Certus 8.
 • Zajištěný fond Certus 7 – prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 90 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na strategii Global Multi Asset Portfolio Strategy (ta může zajistit výnos nad stanovenou garanci).
  Více informací o Zajištěném fondu Certus 7.
 • Zajištěný fond Certus 6 – prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 90 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na strategii Global Multi Asset Portfolio Strategy (ta může zajistit výnos nad stanovenou garanci).
  Více informací o Zajištěném fondu Certus 6.
 • Zajištěný fond Certus 5 – prodej fondu byl již ukončen
  Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 90 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na strategický index Sector Efficient Europe 30 CZK Index (ta může zajistit výnos nad stanovenou garanci).  Index je vytvořený pro korunového investora a jeho základem je Finvex Sector Efficient Europe 30, který investuje do evropských akcií převážně ze sektoru ekonomiky, které jsou identifikované jako „Top sektory“ v dané období. Index je rebalancován na čtvrtletní bázi tak, aby vždy 80 % akcií pocházelo ze 4 top sektorů z 10 ekonomických odvětví  ekonomiky (finance, telekomunikace, průmysl a energetika).
  Ke dni splatnosti fondu bude vyplacena vyšší z následujících částek: buď garantovaný výnos, nebo částka odpovídající součtu 100 % alokovaného pojistného a aktuální výkonnosti strategického indexu k datu splatnosti fondu.
  Více informací o Zajištěném fondu Certus 5.
 • Zajištěný fond Certus 4 – prodej fondu byl již ukončen
  Fond je vhodný pro klienty, kteří chtějí participovat na výkonnosti široce diverzifikovaného podkladového Indexu SGI Harmonia CZK, zároveň však nejsou ochotni podstupovat riziko výrazné ztráty investovaného majetku. Cílem fondu je zhodnocení investovaných prostředků v dlouhodobém horizontu 6 let. Ke dni splatnosti je garantována návratnost alespoň 90 % částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). Podkladové aktivum Zajištěného fondu Certus 4 tvoří strukturovaný dluhopis, který je složen z dluhopisové složky a z opce navázané na index SGI Harmonia CZK. Tato opce může klientovi zajistit výnos nad stanovenou garanci. Navíc v případě kladného zhodnocení k datu splatnosti bude tento výnos vynásoben 1,2 (120 % výkonnosti fondu) Hodnota Zajištěného fondu Certus 4 může v průběhu jeho trvání kolísat. Klienti by měli mít alespoň základní znalosti o povaze investičního pojištění.
  Více informací o Zajištěném fondu Certus 4.
 • Zajištěný fond Certus 3 – prodej fondu byl již ukončen
  Ke dni splatnosti je garantována návratnost alespoň 90 % částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). Podkladové aktivum Zajištěného fondu Certus 3 tvoří strukturovaný dluhopis, který je složen z dluhopisové složky a z opce navázané na index SGI Harmonia CZK. Tato opce může klientovi zajistit výnos nad stanovenou garanci.
  Více informací o Zajištěném fondu Certus 3.
 • Zajištěný fond Certus 2 – Prodej fondu byl již ukončen
  Zajištěný fond Certus 2 v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 90% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu podkladového koše akcií může přinést výnos až 9,3 % za každý rok.
  Více informací o Zajištěném fondu Certus 2.
 • Zajištěný fond Certus – Prodej fondu byl již ukončen
  Zajištěný fond Certus v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 100% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu podkladového koše akcií může přinést výnos až 5 % za každý rok.
  Více informací o Zajištěném fondu Certus.
 • Zajištěný fond Optimo Komodity II – Prodej fondu byl již ukončen
  Ke splatnosti fondu garance 100% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů) a možnost dosáhnout zajímavého výnosu v případě růstu podkladového koše komoditních indexů.
  Více informací o fondu Optimo Komodity II.
 • Zajištěný fond Optimo Komodity – Prodej fondu byl již ukončen
  Ke splatnosti fondu garance 100% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů) a možnost dosáhnout zajímavého výnosu v případě růstu podkladového koše komoditních indexů.
  Více informací o fondu Optimo Komodity.
 • Zajištěný fond Optimo – Prodej fondu byl již ukončen
  Ke splatnosti fondu garance 100% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů) a možnost dosáhnout zajímavého výnosu v případě růstu strategického indexu.
  Více informací o fondu Optimo.
 • Zajištěný fond Forte 9 – Prodej fondu byl již ukončen
  Ke splatnosti fondu garance 100% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu strategického indexu možnost dosáhnout 21% výnosu již po třetím roce trvání fondu.
  Více informací o fondu Forte 9.
 • Zajištěný fond Forte 8 – Prodej fondu byl již ukončen
  Ke splatnosti fondu garance 90% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu strategického indexu možnost dosáhnout 30% výnosu již po třetím roce trvání fondu.
  Více informací o fondu Forte 8.
 • Zajištěný fond Forte 7 – Prodej fondu byl již ukončen Ke splatnosti fondu garance 100% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu strategického indexu možnost dosáhnout 21% výnosu již po třetím roce trvání fondu.
  Více informací o fondu Forte 7.
 • Zajištěný fond Forte 6 – Prodej fondu byl již ukončen
  Ke splatnosti fondu garance 90% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu strategického indexu možnost dosáhnout 30% výnosu již po třetím roce trvání fondu.
  Více informací o fondu Forte 6.
 • Zajištěný fond Forte 5 – Prodej fondu byl již ukončen
  Ke splatnosti fondu garance 100% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu strategického indexu možnost dosáhnout 21% výnosu již po třetím roce trvání fondu.
  Více informací o fondu Forte 5.
 • Zajištěný fond Forte 4 – Prodej fondu byl již ukončen z důvodu jeho vyprodání
  Ke splatnosti fondu garance 100% návratnosti částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu podkladového koše rizikových aktiv možnost dosáhnout 30% výnosu již po třetím roce trvání fondu.
  Více informací o fondu Forte 4.
 • Zajištěný fond Forte 3 – Prodej fondu byl již ukončen z důvodu jeho vyprodání
  Garance minimálního výnosu 13 % při splatnosti fondu. Fond byl nabízen v časově omezeném období a jeho prodej byl již ukončen. Správcem podkladových aktiv Zajištěného fondu Forte 3 je Société Générale.
  Více informací o fondu Forte 3.
 • Zajištěný fond Forte 2 – Prodej fondu byl již ukončen z důvodu jeho vyprodání
  Garance minimálního výnosu 13 % při splatnosti fondu. Fond byl nabízen v časově omezeném období a jeho prodej byl již ukončen. Správcem podkladových aktiv Zajištěného fondu Forte 2 je Société Générale.
  Více informací o fondu Forte 2.
 • Zajištěný fond Forte – Prodej fondu byl již ukončen z důvodu jeho vyprodání
  Garance minimálního výnosu 13 % při splatnosti fondu. Fond byl nabízen pouze v časově omezeném období a jeho prodej byl již ukončen. Správcem podkladových aktiv Zajištěného fondu Forte je Société Générale.
  Více informací o fondu Forte.

Podkladovými aktivy těchto fondů jsou podílové fondy Investiční kapitálové společnosti KB – KB Konzervativní profil, KB Vyvážený profil, IKS Dluhopisový PLUS, IKS Balancovaný – dynamický, IKS Akciový PLUS, KB Privátní správa aktiv 4, KB PSA 4 POPULAR a KB PSA 5D – Popular A. Fond s garantovaným zhodnocením je spravován přímo Komerční pojišťovnou a skladba jeho finančního umístění je v souladu se zákonem o pojišťovnictví. Podkladová aktiva Zajištěných fondů Forte, Forte 2, Forte 3, Forte 4, Forte 5, Forte 6, Forte 7, Forte 8, Forte 9, Optimo, Optimo Komodity, Optimo Komodity II, Certus, Certus 2 a Certus 3 jsou spravována Société Générale.

Zvolenou strategii můžete v průběhu pojištění kdykoliv změnit, případně požádat o přesun investovaného pojistného mezi jednotlivými fondy na základě dosaženého a očekávaného vývoje.Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace