Úvodní stranaPojištěníCestovní

Pojištění Platinum – Popis

Pojistný program držitelů karet Platinum MasterCard a Platinum VISA vydaných Komerční bankou. Nadstandardní pojištění je součástí Vaší platební karty.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • partner/ka držitele
 • nezaopatřené děti držitele a jeho partnera/partnerky mladší 21 let cestující spolu s držitelem
 • partner/ka a děti jsou pojištěni v případě, že cestují spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření až do výše 5 000 000 Kč
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • trvalé následky nebo smrt následkem úrazu
 • doprovod dětí při návratu do vlasti
 • odpovědnost za škodu
 • právní pomoc
 • zpoždění, ztráta či odcizení zavazadel
 • zpoždění či zrušení letu
 • zrušení zájezdu
 • domácí asistenční služba
 • vybavení na cesty
 • lyžařské a golfové vybavení
 • služby související s motorovým vozidlem
 • asistenční služby Lifestyle

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 90 dní od zahájení cesty.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

Nadstandardní službou je produkt Lifestyle Asistence pro nejnáročnější klientelu. Poskytuje maximální komfort při cestě a pobytu v zahraničí. Podstatou produktu je kompletní zajištění různých služeb.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
Držitel/ka Partner/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Lékařský převoz a repatriace ano ano ano
Návštěva blízkou osobou v nemocnici jízdné jízdné jízdné
Převoz zesnulého ano ano ano
Předčasný nutný návrat do vlasti jízdné jízdné jízdné
Náhradní pracovník jízdné jízdné -
Prodloužení pobytu 12 000 12 000 12 000
Návrat ostatních pojištěných ze zahraničí do vlasti jízdné jízdné jízdné
Doprovod dětí při návratu do vlasti - - jízdné
Úrazové pojištění
Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojištění právní pomoci
Právní pomoc 200 000 200 000 200 000
Náklady na doručení kauce 200 000 200 000 200 000
Pojištění odpovědnosti za škodu 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem
Zpoždění letu, zrušení letu 15 000 15 000 -
Zpoždění zavazadel 15 000 15 000 -
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel 50 000 50 000 50 000
Zmeškání odletu 15 000 15 000 15 000
Zrušení cesty
(spoluúčast pojištěného)
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)
Domácí asistenční služba 15 000 15 000 15 000
Vybavení na cesty 100 000 100 000 100 000
Lyžařské vybavení 30 000 30 000 30 000
Golfové vybavení 60 000 60 000 60 000
Pojištění a služby související s motorovým vozidlem
Vyproštění vozidla ano ano -
Oprava vozidla na místě nebo odtažení do opravny 10 000 10 000 -
Odtažení vozidla do vlasti nebo do cíle cesty ano ano -
Najmutí náhradního řidiče ano ano -
Pokračování v cestě nebo návrat domů (jízdné nebo zapůjčení automobilu) ano ano -
Dodání náhradních dílů ano ano -
Ubytování po dobu opravy vozidla 15 000 15 000 -
Asistenční služby Lifestyle ano ano ano

Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance na tel.čísle (+420) 272 10 10 33.
Více informací.

 • bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční společnost
 • pečlivě uschovejte originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů, případě originály druhopisů těchto dokladů
 • neprodleně po návratu z cesty písemně nahlaste pojistnou událost asistenční společnosti

Asistenční společnost garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu.

Jak kontaktovat asistenční společnost?

AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 272 10 10 33

V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:

 • číslo platební karty
 • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěné osoby, která potřebuje pomoc
 • stručný popis a okolnosti pojistné události
 • adresu a telefonní číslo místa odkud voláte
 • operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací a poskytnutí instrukcí.

Doporučujeme mít s sebou na každou zahraniční cestu asistenční kartičku k cestovnímu pojištění k platebním kartám KB.

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou