Úvodní stranaPojištěníCestovní

Pojištění Infinite – Popis

Pojistný program držitelů karet Infinite vydaných Komerční bankou. Nadstandardní pojištění je součástí Vaší platební karty.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • manžel/ka nebo druh/družka držitele
 • nezaopatřené děti držitele mladší 21 let cestující spolu s držitelem
 • manžel/ka a děti jsou pojištěni v případě, že cestují spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření bez limitu
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • trvalé následky nebo smrt následkem úrazu
 • odpovědnost za škodu
 • právní asistence
 • zpoždění, ztráta či odcizení zavazadel
 • zpoždění či zrušení letu
 • zrušení cesty
 • sportovní vybavení v zahraničí i v ČR
 • pojištění elektroniky v zahraničí i v ČR
 • asistenční služby Lifestyle

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 90 dní od zahájení cesty. Pojištění právní asistence, pojištění sportovního vybavení, pojištění elektroniky, pojištění zrušení cesty, pojištění zpoždění odletu a asistenční služby Lifestyle jsou účinné po celou dobu pojištění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

Nadstandardní službou je produkt Lifestyle Asistence pro nejnáročnější klientelu. Poskytuje maximální komfort při cestě a pobytu v zahraničí. Podstatou produktu je kompletní zajištění různých služeb.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
 Držitel/kaManžel/kaDítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu      
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu bez limitu bez limitu bez limitu
Lékařský převoz a repatriace ano ano ano
Návštěva blízkou osobou v nemocnici jízdné jízdné jízdné
Převoz zesnulého ano ano ano
Prodloužení pobytu 25 000 25 000 25 000
Návrat ostatních pojištěných ze zahraničí do vlasti jízdné jízdné jízdné
Úrazové pojištění      
Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojištění právní asistence 400 000 400 000 400 000
Pojištění odpovědnosti za škodu 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem      
Zpoždění letu, zrušení letu 30 000 30 000 30 000
Zpoždění zavazadel 30 000 30 000 30 000
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel 100 000 100 000 100 000
Zmeškání odletu 30 000 30 000 30 000
Zrušení cesty 200 000 200 000 200 000
Sportovní vybavení – limit na kalendářní rok 150 000 150 000 150 000
Limit na pojistnou událost 75 000 75 000 75 000
Pojištění elektroniky – limit na kalendářní rok 150 000 150 000 150 000
Limit na pojistnou událost 75 000 75 000 75 000
Asistenční služby Lifestyle ano ano ano

Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance na tel.čísle (+420) 272 10 10 12.
Více informací.

 • bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční společnost
 • pečlivě uschovejte originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů, případě originály druhopisů těchto dokladů
 • neprodleně po návratu z cesty písemně nahlaste pojistnou událost asistenční společnosti

Asistenční společnost garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu.

Jak kontaktovat asistenční společnost?

AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 272 10 10 12

V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:

 • číslo platební karty
 • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěné osoby, která potřebuje pomoc
 • stručný popis a okolnosti pojistné události
 • adresu a telefonní číslo místa odkud voláte
 • operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací a poskytnutí instrukcí.

Doporučujeme mít s sebou na každou zahraniční cestu asistenční kartičku k cestovnímu pojištění k platebním kartám KB.