Cestovní pojištění – Připojištění

Cestovní pojištění kompletně řeší všechny situace, které mohou nastat během dovolených či služebních cest na území ČR i v zahraničí.

Sjednat pojištění on-line

Připojištění znásobí klid a jistotu na cestách. K základnímu pojištění lze přidat připojištění pro cesty v rámci České republiky (oblast T-tuzemsko) a v zahraničí.

Úrazové připojištění

V případě úrazu v zahraničí hradí pojišťovna jeho léčení z pojištění léčebných výloh. Pokud máte navíc úrazové připojištění, dostanete odškodnění dle závažnosti úrazu.

Pojistné částky připojištění úrazu:

Limitní třída A Limitní třída B
Věk pojištěného do 17 let od 18 let do 17 let od 18 let
Trvalé následky úrazu 100 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu 20 000 Kč 100 000 Kč 40 000 Kč 200 000 Kč
Poškození úrazem 20 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Připojištění odpovědnosti za škodu

Komerční pojišťovna uhradí neúmyslně způsobenou škodu či újmu v zahraničí třetí osobě (škodu hmotnou i škodu na zdraví). Škody na zdraví až do výše 2 000 000 Kč, škody na věci až do výše 1 000 000 Kč, škody ostatní až do výše 500 000 Kč.

Připojištění cestovních zavazadel

Komerční pojišťovna uhradí až do výše 15 000 Kč škodu vzniklou při ztrátě či odcizení zavazadla.

Připojištění storna zájezdu

V případě závažných důvodů (např. vlastní nemoc pojištěného) vrátí pojišťovna 80 % vynaložených stornovacích poplatků, nejvýše však 12 500 Kč pro jednu osobu-oblast Evropa a 25 000 Kč pro jednu osobu-oblast Svět.

Pojistné za připojištění.

! Tip Pojistné za připojištění

Pojistné za připojištění

Úrazové pojištění

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty, věku pojištěného a zvolené limitní třídě.
Typ cesty
Limitní třída Věk Turistický Pracovní Sportovní
A 0–17 3 6 6
18–69 5 10 10
70 a více 5 - -
B 0–17 6 12 12
18–69 10 20 20
70 a více 10 - -

Pojištění odpovědnosti za škodu

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty, oblasti a věku pojištěného.
Typ cesty
Turistický Pracovní Sportovní
Věk/Oblast E,T S E,T S E,T S
0–17 2 3 2 3 2 3
18–69 3 4 5 6 5 6
70 a více 4 5 - - - -
0–17 (cestující samo) 3 4 5 6 5 6

Pojištění zavazadel

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty a věku pojištěného.
Typ cesty
Věk Turistický Pracovní Sportovní
0–17 3 3 3
18–69 5 8 8
70 a více 5 - -
0–17 (cestující samo) 5 8 8

Pojištění storna zájezdu

Výše pojistného činí 2,5 % z celkové ceny zájezdu.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance na tel.čísle (+420) 272 10 10 11.
Více informací.

  • bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční společnost
  • pečlivě uschovejte originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů, případě originály druhopisů těchto dokladů
  • neprodleně po návratu z cesty písemně nahlaste pojistnou událost asistenční společnosti

Asistenční společnost garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu.

Jak kontaktovat asistenční společnost?

AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Tel.: (+420) 272 10 10 11

V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:

  • číslo pojistné smlouvy
  • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěné osoby, která potřebuje pomoc
  • stručný popis a okolnosti pojistné události
  • adresu a telefonní číslo místa odkud voláte
  • operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací a poskytnutí instrukcí.

ClaimAir

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou