Cestovní pojištění – Popis

Cestovní pojištění kompletně řeší všechny situace, které mohou nastat během dovolených či služebních cest na území ČR i v zahraničí.

Sjednat pojištění on-line

Cestovní pojištění poskytuje ochranu během cest na území ČR i v zahraničí. Jednotlivé části cestovního pojištění lze libovolně kombinovat. Základem je pojištění léčebných výloh v zahraničí, k němu lze volit následující připojištění:

Pojištění lze uzavřít pro jednu cestu (varianta krátkodobá, dlouhodobá) nebo jako celoroční pojištění pro klienty, kteří cestují opakovaně (varianty firemní, osobní, rodinné apod.)

Pojištění léčebných výloh

Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nezbytné ošetření z důvodu nemoci či úrazu v zahraničí. Z pojištění léčebných výloh budou pokryty náklady na léky, převoz do nemocnice či převoz nemocného do České republiky, a to do výše limitů pojistného plnění.

Pojistné pro pojištění léčebných výloh.

Součástí pojištění léčebných výloh jsou asistenční služby.
Výhoda asistenčních služeb: k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, dostupné v češtině. Asistenční společnost poskytuje následující služby:

 • doporučí vhodné zdravotnické zařízení, zajistí převoz do nemocnice
 • v případě hospitalizace převezme starosti s úhradou nákladů
 • v případě potřeby zorganizuje převoz ze zahraničí do nemocnice v ČR včetně lékařského doprovodu
 • zašle léky nebo zdravotní materiál, který není místně dostupný
 • u limitní třídy B jsou poskytovány nadstandardní asistenční služby – právní pomoc, návštěva pojištěného blízkým příbuzným v nemocnici, při pracovní cestě vyslání náhradního pracovníka

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Přehled celkových limitů pojistného plnění k pojištění léčebných výloh.

Limit je určen cílovou zemí a zvolenou limitní třídou.

Limitní třída Oblast E (Evropa) Oblast S (svět)
A 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
B 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč

Oblast E tvoří státy na celém území Evropy, včetně ostrovů ve Středozemním moři a Kanárských ostrovů, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko, Turecko.

Oblast S tvoří všechny státy světa.

! Tip Pojistné pro pojištění léčebných výloh

Pojistné pro pojištění léčebných výloh

Denní sazba pojistného pro jednu cestu (v Kč) – pojistná doba do 90 dní.

Lim.
třída
Věk Typ turistický Typ pracovní Typ sportovní
Evropa Svět Evropa Svět Evropa Svět
A 0-17 13 26 17 44 17 44
18-69 18 36 24 60 24 60
70 a více 36 72 - - - -
B 0-17 26 52 34 88 34 88
18-69 36 72 48 120 48 120
70 a více 72 144 - - - -

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance na tel.čísle (+420) 272 10 10 11.
Více informací.

 • bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční společnost
 • pečlivě uschovejte originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů, případě originály druhopisů těchto dokladů
 • neprodleně po návratu z cesty písemně nahlaste pojistnou událost asistenční společnosti

Asistenční společnost garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu.

Jak kontaktovat asistenční společnost?

AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Tel.: (+420) 272 10 10 11

V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:

 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěné osoby, která potřebuje pomoc
 • stručný popis a okolnosti pojistné události
 • adresu a telefonní číslo místa odkud voláte
 • operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací a poskytnutí instrukcí.

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Veřejný příslib

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou

Pravidla FIS