Cestovní pojištění – Popis

Cestovní pojištění kompletně řeší všechny situace, které mohou nastat během dovolených či služebních cest na území ČR i v zahraničí.

Sjednat pojištění on-line

Cestovní pojištění poskytuje ochranu během cest na území ČR i v zahraničí. Jednotlivé části cestovního pojištění lze libovolně kombinovat. Základem je pojištění léčebných výloh v zahraničí, k němu lze volit následující připojištění:

Pojištění lze uzavřít pro jednu cestu (varianta krátkodobá, dlouhodobá).

Pojištění léčebných výloh

Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nezbytné ošetření z důvodu nemoci či úrazu v zahraničí. Z pojištění léčebných výloh budou pokryty náklady na léky, převoz do nemocnice či převoz nemocného do České republiky, a to do výše limitů pojistného plnění.

Pojistné pro pojištění léčebných výloh.

Součástí pojištění léčebných výloh jsou asistenční služby.
Výhoda asistenčních služeb: k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, dostupné v češtině. Asistenční společnost poskytuje následující služby:

 • doporučí vhodné zdravotnické zařízení, zajistí převoz do nemocnice
 • v případě hospitalizace převezme starosti s úhradou nákladů
 • v případě potřeby zorganizuje převoz ze zahraničí do nemocnice v ČR včetně lékařského doprovodu
 • zašle léky nebo zdravotní materiál, který není místně dostupný
 • u limitní třídy B jsou poskytovány nadstandardní asistenční služby – právní pomoc, návštěva pojištěného blízkým příbuzným v nemocnici, při pracovní cestě vyslání náhradního pracovníka

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Přehled celkových limitů pojistného plnění k pojištění léčebných výloh.

Limit je určen cílovou zemí a zvolenou limitní třídou.

Limitní třída Oblast E (Evropa) Oblast S (svět)
A 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
B 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč

Oblast E tvoří státy na celém území Evropy, včetně ostrovů ve Středozemním moři a Kanárských ostrovů, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko, Turecko.

Oblast S tvoří všechny státy světa.

! Tip Pojistné pro pojištění léčebných výloh

Pojistné pro pojištění léčebných výloh

Denní sazba pojistného pro jednu cestu (v Kč) – pojistná doba do 90 dní.

Lim.
třída
Věk Typ turistický Typ pracovní Typ sportovní
Evropa Svět Evropa Svět Evropa Svět
A 0-17 13 26 17 44 17 44
18-69 18 36 24 60 24 60
70 a více 36 72 - - - -
B 0-17 26 52 34 88 34 88
18-69 36 72 48 120 48 120
70 a více 72 144 - - - -

Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance na tel.čísle (+420) 272 10 10 11.
Více informací.

 • bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční společnost
 • pečlivě uschovejte originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů, případě originály druhopisů těchto dokladů
 • neprodleně po návratu z cesty písemně nahlaste pojistnou událost asistenční společnosti

Asistenční společnost garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu.

Jak kontaktovat asistenční společnost?

AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Tel.: (+420) 272 10 10 11

V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:

 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěné osoby, která potřebuje pomoc
 • stručný popis a okolnosti pojistné události
 • adresu a telefonní číslo místa odkud voláte
 • operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací a poskytnutí instrukcí.

ClaimAir

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou

Pravidla FIS