Úvodní stranaPojištěníCestovní

Cestovní pojištění ke zlatým kartám – Popis

Cestovní pojištění držitelů Zlatých karet a Zlatých firemních karet Gold Card vydaných Komerční bankou.

Toto pojištění je součástí Vaší platební karty.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • partner/ka držitele
 • nezaopatřené děti držitele a děti jeho partnera/partnerky mladší 21 let
 • partner/ka a děti jsou pojištěni v případě, že cestují spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření až do výše 2 500 000 Kč
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • doprovod dětí při návratu do vlasti
 • odpovědnost za škodu
 • právní pomoc
 • trvalé následky nebo smrt následkem úrazu
 • zpoždění, ztráta či odcizení zavazadel
 • zpoždění či zrušení letu
 • ztráta osobních dokladů
 • zrušení zájezdu

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v  průběhu souvislých 60 dní od zahájení cesty.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
Držitel/ka Partner/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Lékařský převoz a repatriace 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Návštěva blízkou osobou v nemocnici 200 000 200 000 200 000
Převoz zesnulého 300 000 300 000 300 000
Předčasný nutný návrat do vlasti 200 000 200 000 200 000
Náhradní pracovník 200 000 200 000 -
Doprovod dětí při návratu do vlasti - - 100 000
Úrazové pojištění
Pojistná částka základního úrazového pojištění pro případ trvalých následků úrazu 200 000 200 000 200 000
Pojistná částka základního úrazového pojištění pro případ smrti následkem úrazu 200 000 200 000 200 000
Pojistná částka doplňkového úrazového pojištění 200 000 200 000 200 000
Pojištění právní pomoci
Právní pomoc 200 000 100 000 100 000
Náklady na doručení kauce 150 000 - -
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem
Zpoždění letu, zrušení letu 8 000 8 000 -
Zpoždění zavazadel 8 000 8 000 -
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel (spoluúčast pojištěného) 30 000
(1 800)
30 000
(1 800)
-
Ztráta osobních dokladů 5 000 5 000 5 000
Zrušení cesty
(spoluúčast pojištěného)
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)

Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance na tel.čísle (+420) 272 10 10 30.
Více informací.

 • bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční společnost
 • pečlivě uschovejte originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů, případě originály druhopisů těchto dokladů
 • neprodleně po návratu z cesty písemně nahlaste pojistnou událost asistenční společnosti

Asistenční společnost garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu.

Jak kontaktovat asistenční společnost?

AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 272 10 10 30

V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:

 • číslo platební karty
 • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěné osoby, která potřebuje pomoc
 • stručný popis a okolnosti pojistné události
 • adresu a telefonní číslo místa odkud voláte
 • operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací a poskytnutí instrukcí.

Doporučujeme mít s sebou na každou zahraniční cestu asistenční kartičku k cestovnímu pojištění k platebním kartám KB.

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou