Úvodní stranaPojištěníCestovní

Cestovní pojištění ke korporátním kartám – Popis

Cestovní pojištění držitelů Korporátních karet vydaných Komerční bankou. Toto pojištění je součástí Vaší platební karty.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • manžel/ka držitele
 • nezaopatřené děti držitele a děti jeho manžela/manželky mladší 21 let
 • manžel/ka a děti jsou pojištěni v případě, že cestují spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • pojištění léčebných výloh až do výše 2 000 000 Kč
 • ambulantní lékařské ošetření
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • převoz zesnulého do ČR
 • pojištění odpovědnosti za škodu

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 60 dní od zahájení cesty.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v  českém jazyce a dalších světových jazycích.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění v Kč
  Držitel/ka Manžel/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu      
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Lékařský převoz a repatriace 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Převoz zesnulého 100 000 100 000 100 000
Pojištění odpovědnosti za škodu      
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci 500 000 500 000 500 000

Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance na tel.čísle (+420) 272 10 10 30.
Více informací.

 • bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční společnost
 • pečlivě uschovejte originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů, případě originály druhopisů těchto dokladů
 • neprodleně po návratu z cesty písemně nahlaste pojistnou událost asistenční společnosti

Asistenční společnost garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu.

Jak kontaktovat asistenční společnost?

AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 272 10 10 30

V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:

 • číslo platební karty
 • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěné osoby, která potřebuje pomoc
 • stručný popis a okolnosti pojistné události
 • adresu a telefonní číslo místa odkud voláte
 • operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací a poskytnutí instrukcí.

Doporučujeme mít s sebou na každou zahraniční cestu asistenční kartičku k cestovnímu pojištění k platebním kartám KB.

Veřejný příslib

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou