Ochrana osobních údajů - Komerční pojišťovna

Úvodní stranaKB Pojišťovna

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace související se zpracováním osobních údajů v Komerční pojišťovně a.s. a v některých účelech také v rámci finanční skupiny Komerční banky (dále jen Skupina KB).

Komerční pojišťovna v roli správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je Komerční pojišťovna, a.s. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali, využíváme v souvislosti s naplněním jednoho nebo více účelů. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále. V případě udělení Marketingového skupinového souhlasu jsou data sdílena v rámci celé Skupiny KB.

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby Komerční pojišťovna odstranila takto vzniklý závadný stav.

Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

V souvislosti s výkonem práv subjektu údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpc@komercpoj.cz. Pro zasílání vašich požadavků využijte připravené formuláře. V případě, že nedisponujete přístupem na internet, kontaktujte náš klientský servis písemně na adrese

Komerční pojišťovna a.s.
KLIENTSKÝ SERVIS
P.O.Box 39
186 00 Praha 8

nebo

telefonicky na č. (+420) 800 10 66 10 (bezplatná Infolinka), (+420) 222 095 999 a požádejte je o zaslání formuláře poštou.

Kontaktní adresa pro příjem požadavků v listinné formě:

Komerční pojišťovna a.s.
DPC
Karolinská 1/650
186 00 Praha 8

nebo

Komerční pojišťovna a.s.
DPC
P.O.Box 39
186 00 Praha 8

Zároveň můžete komunikovat také s naším Pověřencem pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy osobní_udaje@kb.cz nebo písemně na poštovní adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO KB
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1

Zdroje, rozsah a účely zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které nám, nebo našim smluvním partnerům, poskytujete v souvislosti se sjednáním a uzavřením smluvního vztahu nebo vyřizování škodní události. Dále využíváme u některých produktů údaje získané z veřejných rejstříků a dalších veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění služeb našim klientům. Data a dokumenty jsou archivovány v souladu s platnou legislativou a interními dokumenty. Podrobnosti naleznete v příloze Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Naše společnost má nastavena přísná pravidla přístupu zaměstnanců či externích partnerů, kteří působí v roli našich zpracovatelů či správců (třetích stran) k osobním údajům. Jejich výčet naleznete v příloze Seznamy externích partnerů.

Kromě našich partnerů mohou být osobní údaje fyzických osob poskytnuty také dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení apod., a to na základě ustanovení platné legislativy.

Kategorie subjektů údajů

 • Klient a další osoby uvedené v pojistné smlouvě či dokumentaci při pojistném plnění
 • Zaměstnanec
 • Uchazeč o zaměstnání
 • Zprostředkovatel pojištění
  • Dodavatel/odběratel (fyzická osoba) v rámci hospodářského styku
  • poskytovatelé IT služeb,
  • poskytovatelé archivačních služeb,
  • subjekty vymáhající naše pohledávky,
  • advokáti,
  • marketingové agentury,
  • poskytovatelé hromadných produktů, např. hromadného pojištění,
  • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů
 • Jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

Zpracování citlivých údajů se souhlasem klienta

V případě uzavírání životního pojištění požadujeme od klientů před uzavřením pojistné smlouvy souhlas se zpracováním citlivých údajů, resp. údajů o zdravotním stavu. Poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy.

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta pro marketingové účely

Kromě zpracování vycházející z legislativní povinnosti, zpracování spojené s poskytováním našich služeb či vyplývající z existujícího smluvního vztahu, můžeme osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem daného subjektu údajů. V současnosti se jedná pouze o souhlas se zpracováním osobních údajů pro nabízení služeb a marketingové účely, který se vztahuje na celou Skupinu KB.

Udělení souhlasu je dobrovolné a není podmínkou pro uzavření smluvního vztahu. Svůj souhlas k tomuto účelu můžete kdykoliv odvolat nebo opět obnovit. Udělení či odvolání souhlasu je vždy platné pro celou Skupinu KB. Odvolání souhlasu můžete provést zaslání příslušné vyplněné a podepsané žádosti na e-mailovou adresu dpc@komercpoj.cz.

Všechny společnosti Skupiny KB vystupují jako tzv. společní správci vašich osobních údajů. Pro účely uvedené v souhlasu si tedy údaje uvedené v souhlasu mohou sdílet a zpracovávat. Při udělování souhlasu ani později nelze vybírat, které společnosti bude souhlas udělen a které nikoli. Váš případný nesouhlas se zahrnutím pouze některých z uvedených společných správců budeme proto považovat za neudělení, resp. odvolání, tohoto marketingového souhlasu. Souhlas můžete odvolat na pobočkách distribuční sítě Skupiny KB. Odvoláte-li souhlas v jedné ze společností Skupiny KB, bude se toto odvolání vztahovat i na ostatní členy Skupiny KB, což znamená, že žádná z nich nebude po tomto datu moci dál zpracovávat vaše osobní údaje pro účely uvedené v souhlasu.

Všechny údaje udělené souhlasem Skupiny KB jsou zpracovávány společně a mohou být i vzájemně předávány mezi jednotlivými správci. Znamená to např. že informace, kterou o sobě poskytnete bankovnímu poradci Komerční banky, v případě podepsaného „Marketingového souhlasu skupinového“ je, pro marketingové účely k dispozici i ostatním společným správcům, například Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s. Zároveň to znamená, že veřejně dostupné informace o Vás si rovněž sdílíme mezi všemi společnostmi Skupiny KB.

Váš Marketingový souhlas skupinový udělujete těmto společnostem, které označujeme jako „Skupina KB“:

  „Skupina KB“ zahrnuje tyto společnosti:
 • Komerční banka, a.s. - IČO: 45317054,
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - IČO: 60192852,
 • Komerční pojišťovna, a.s. - IČO: 63998017,
 • KB Penzijní společnost, a.s. - IČO: 61860018,
 • ESSOX s.r.o. - IČO: 26764652
 • ALD Automotive s. r. o. - IČO: 61063916,
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - IČO: 61061344,
 • Factoring KB, a.s. - IČO: 25148290.

Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Všechny výše vyjmenované společnosti vystupují jako tzv. společní správci Vašich osobních údajů. Pro účely uvedené v souhlasu tedy údaje uvedené v souhlasu mohou sdílet a zpracovávat.

Souhlas můžete udělit osobně v pobočkové síti Komerční banky, a.s. nebo v pobočkové síti jiných dceřiných společností při podepisovaní smluvních dokumentů k produktům společnosti Skupiny KB zprostředkovaných přes třetí strany, prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví (Moje Banka, Mobilní Banka).

Pokud využíváte naše služby jako fyzická osoba-občan (FOO) i jako fyzická osoba-podnikatel (FOP) stačí nám od Vás jeden souhlas. Tento se vztahuje k oběma subjektům.