Úvodní stranaKB Pojišťovna

Informační povinnost

Tvorba technických rezerv

(informační povinnost podle § 58 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví)

Komerční pojišťovna, a.s., má podle § 51, odst. 1 zákona o pojišťovnictví povinnost vytvářet technické rezervy. Tyto rezervy se tvoří k plnění závazků z jí provozované pojišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou.

Podle § 51, odst. 2 zákona o pojišťovnictví může Komerční pojišťovna, a.s., vytvářet pro odvětví životního pojištění tyto typy technických rezerv:
a) rezerva na nezasloužené pojistné,
b) rezerva na pojistná plnění,
c) rezerva pojistného životních pojištění,
d) rezerva na prémie a slevy,
e) rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,
f) rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů,
g) rezerva pojistného neživotních pojištění,
h) jiná rezerva

Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva obsahuje část (předepsaného) pojistného, která se vztahuje k následujícím účetním obdobím. Výše rezervy se stanovuje individuálně pro každou pojistnou smlouvu zvlášť pomocí metody pro „rata temporis“.

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva představuje odhad celkových nákladů na pojistná plnění, vyplývající z pojistných událostí vzniklých do konce účetního období, bez ohledu na to, zda tyto pojistné události byly či nebyly nahlášeny. Odhad je snížen o již částečně vyplacené plnění (částky) z výše uvedených škod a navýšen o související interní a externí náklady na likvidaci pojistných událostí podle odhadu na základě historického škodního průběhu. Rezerva na pojistná plnění se skládá ze dvou částí – z nákladů na pojistné události, které byly nahlášeny ke konci účetního období a u nichž dosud nebyla dokončeno šetření, tj. likvidace a z nákladů na pojistné události, které nastaly ke konci účetního období, avšak dosud nebyly nahlášeny. První část se nazývá rezervou RBNS (Reported But Not Settled), druhá část rezervou IBNR (Incurred But Not Reported). Poskytuje-li se plnění z pojistné události formou pravidelných splátek (důchodu), tvoří se rezerva na pojistná plnění na základě pojistně-matematických metod.

Rezerva pojistného životního pojištění

Rezerva představuje hodnotu závazků vyplývajících ze smluv životního pojištění stanovenou pomocí pojistně-matematických metod. Výše této rezervy je vypočítána prospektivní metodou ocenění výše pojistného plnění s přihlédnutím ke všem budoucím závazkům, vyplývajícím z pojistných podmínek platných pro každou existující smlouvu. Při výpočtu výše této rezervy se vychází ze stejných předpokladů jako při stanovení příslušného pojistného, tj. mimo jiné z typu sjednaného rizika, věku a pohlaví pojištěného, pojistné doby, výše pojistného, technické úrokové míry, aj. Z výše této rezervy se odvozuje hodnota odkupného.

Rezerva na prémie a slevy

Rezerva obsahuje odhad výše budoucích připisovaných podílů na zisku, pro které svojí činností pojišťovna již vytvořila zdroje.

Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Rezerva představuje hodnotu závazků vyplývajících ze smluv investičního životního pojištění. Jedná se o tržní hodnotu fondů, do kterých pojistníci investovali pojistné zaplacené do pojistných smluv investičního pojištění na základě svého rozhodnutí a podle zásad obsažených v pojistných smlouvách. Hodnota jednoho fondu je spočtena jako počet jednotek daného fondu krát cena jednotky daného fondu. Z výše této rezervy se odvozuje hodnota odkupného.

Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů

Rezerva je počítána jako nezáporný rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou závazků z životního pojištění. K určení tržní hodnoty se používá metodiky doporučené směrnicí České společnosti aktuárů a schválené ČNB jako orgánem dohledu nad pojišťovnami.

Rezerva pojistného neživotních pojištění

Rezerva je tvořena pro připojištění, která svým charakterem mají frekvenci nebo výši škod významně závislou na věku pojištěné osoby. Používá se obdobných metod jako u rezervy pojistného životních pojištění. Rezerva je tvořena zejména u připojištění.

Jiná rezerva

Tuto rezervu Komerční pojišťovna, a.s., netvoří.

Povinně uveřejňované údaje v podle § 406 a § 436 zákona o obchodních korporacích

Mimosoudní řešení sporů

V jakémkoliv sporu vyplývajícím z pojistné smlouvy či souvisejícím s pojištěním uzavřeným s Komerční pojišťovnou, a.s. je možné se v rámci mimosoudního řešení obrátit na finančního arbitra (www.finarbitr.cz), jde-li o spor vyplývající z životního pojištění, popř. na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), či Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (www.ombudsmancap.cz), jde-li o spory vyplývající z neživotního pojištění. V případě, že se jedná o pojistnou smlouvu uzavřenou na dálku, je možné za účelem mimosoudního řešení sporů využít i evropskou platformu prostřednictvím následujícího odkazu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.


Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.

Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v pojišťovací inovátor roku 2019 Nejlepší životní pojišťovna 2018 (1. místo) Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2018 (3. místo) Nejlepší životní pojišťovna 2017 (2. místo)


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace