Hlášení pojistné události: Pracovní neschopnost

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • datum a okolnosti vzniku události
  • potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru
  • OSVČ – úplný výpis přiznání k dani z příjmů za předchozí zdaňovací období, vydaný a ověřený příslušným finančním úřadem a kopii živnostenského listu nebo jiného dokladu prokazujícího oprávnění provozovat podnikatelskou činnost
  • bankovní spojení pojištěného

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

  • lékařské zprávy z prvního ošetření a případného dalšího léčení
  • propouštěcí lékařskou zprávu (v případě hospitalizace)
  • další dokumenty vztahující se k oznamované události (policejní protokol, doklad o pracovní neschopnosti apod.)

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně Písemně
U produktů sjednaných v KB se obraťte na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
U produktů sjednaných brokerskou sítí se obraťte na Vašeho zprostředkovatele pojištění.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace