Hlášení pojistné události: Pojištění korporátní karty a zlaté korporátní karty

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

  • výpis z karty, na kterém je účtován poplatek za stoplistaci
  • výpis z karty s označením data transakce a předmětné částky zneužití platební karty
  • vnitřní podmínky pro používání platební karty a účtování provedených transakcí pojištěného závazné pro držitele
  • doklad, že držitel je oprávněn s platební kartou nakládat
  • smlouvu prokazující pracovněprávní vztah pojištěného s držitelem
  • čestné prohlášení, že držitel není podílníkem ani členem řídícího orgánu pojištěného, pokud je pojištěným právnická osoba
  • další doklady prokazující vznik události, existují-li

V případě zjištění, že došlo ke zneužití platební karty držitelem, je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu:

  • provést stoplistaci platební karty
  • vyčíslit vzniklou škodu držiteli
  • pojišťovně nahlásit pojistnou událost

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně Písemně
Můžete se obrátit na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace